Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

ES finansinė parama Lietuvai

EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖ PARAMA LIETUVAI

2007-01-30

EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖ PARAMA LIETUVAI

            2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai, tapusiai pilnateise Europos Sąjungos nare, atsivėrė naujos finansinės galimybės. Vienas šios narystės privalumų yra galimybė dalyvauti sanglaudos politikoje, kurios pagrindinis tikslas – mažinti socialinius bei ekonominius skirtumus tarp Europos Sąjungos šalių narių ar atskirų regionų. Tam skiriamos nemažos lėšos. Sanglaudos politikos finansavimo šaltiniai yra Sanglaudos fondas, keturi ES struktūriniai fondai (Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos socialinis fondas (ESF), Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF) ir Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas (ŽOFI)), PHARE ir LIFE programos.
            Europos Sąjunga šalims kandidatėms 1999 m. sukūrė finansavimo instrumentą ISPA, skirtą transporto ir aplinkosaugos projektams finansuoti. 2000-2003 m. laikotarpiu kasmet per šį fondą didiesiems aplinkosaugos projektams finansuoti Lietuvai buvo skirta apie 26 mln. eurų. Lietuvai tapus Europos Sąjungos šalimi nare, ISPA fondą pakeitė Sanglaudos fondas. Šio fondo lėšos yra skiriamos transporto ir aplinkosaugos projektams finansuoti. Strateginės Sanglaudos fondo paramos Lietuvoje teikimo 2004 - 2006 m. nuostatos yra įtvirtintos bendru Lietuvos Respublikos finansų, aplinkos ir susisiekimo ministrų 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-054/D1-79/3-99 patvirtintoje ir su Europos Komisija suderintoje Sanglaudos fondo strategijoje 2004 - 2006 metams. 2004 - 2006 m. laikotarpiui Lietuvos aplinkos sektoriui skirta 307 mln. eurų (1,060 mln. litų), o remiami gali būti tik dideli ir itin svarbūs projektai, kurių vertė ne mažesnė nei 10 mln. eurų. Sanglaudos fondo parama teikiama remiantis atsargumo, prevencijos, taršos mažinimo šaltinio vietoje ir „teršėjas moka“ principais.
            Iki 2006 m. pabaigos ES struktūrinių fondų parama buvo teikiama pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (BPD). BPD išdėsto 2004-2006 m. Lietuvos ūkio plėtros strategiją, išskiria prioritetus, aprašo priemones jiems įgyvendinti, nurodo ES ir nacionalinio finansavimo šaltinius, pateikia struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemą. Aplinkos sektoriui ES struktūrinių fondų parama skiriama pagal BPD 1 prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.3 priemonę „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ tokioms veiklos grupėms kaip: geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas; praeities taršos ir jos teritorijų nustatymas ir išvalymas; saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas; aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas; informavimas apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimas. Per 2004-2006 m. programavimo laikotarpį Aplinkos ministerija pasirašė 101 paramos teikimo sutartį, kurių bendra vertė - 132,713 mln. litų ( iš jų ES lėšos - 89,24 mln. Lt).
            PHARE programos finansinė parama Lietuvai pradėta teikti nuo 1991 metų ir tęsėsi iki 2003 metų, kuomet buvo patvirtintas paskutinių projektų paraiškų, įskaitant ir aplinkos apsaugą, finansavimas. Projektų įgyvendinimas tęsėsi iki 2006 metų pabaigos. PHARE programą nuo 2004 iki 2006 metų pakeitė Europos Sąjungos parama pagal Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę (Transition Facility). Projektų įgyvendinimas tęsis iki 2009 m. 2006 m. buvo sėkmingai įgyvendinti 7 projektai, kurių bendrą vertę sudaro 29,38 mln. litų.
            LIFE programa yra finansinis Europos Sąjungos instrumentas, remiantis Europos Bendrijos aplinkos apsaugos plėtrą ir jos įgyvendinimą, taip pat papildanti ES struktūrinius fondus priemonė. LIFE III programa (LIFE-Nature, LIFE-Environment, LIFE-Trečiosios šalys) turėjo baigtis 2004 m. gruodžio 31 d., tačiau LIFE programa buvo pratęsta 2004 - 2006 metams. 2007 m. turintis įsigalioti naujasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  LIFE+ , pakeičiantis senąją programą, šiuo metu yra derinamas. 


XML