Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Valstybės parama būstui modernizuoti

Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas

2009-11-17

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
Į S A K Y M A S

 

DĖL KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO UŽ ASMENIS, TURINČIUS TEISĘ Į BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 24 d. Nr. D1-174/A1-116

Vilnius

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1532 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą“ 1.1 papunkčiu:

t v i r t i n a m e Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašą (pridedama).

 

Aplinkos ministras                                                                                                                       Gediminas Kazlauskas

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                           Donatas Jankauskas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2012 m. vasario 24 d.

įsakymu Nr. D1-174/A1-116

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2013 m. rugsėjo 11 d.

įsakymu Nr. D1-665/A1-508 redakcija)

 

KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO UŽ ASMENIS, TURINČIUS TEISĘ Į BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

(Skyriaus pavadinimasLietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija)

 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija

Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato daugiabučio namo buto savininko ir jo bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio daugiabučio namo buto savininko (toliau – buto savininkas) teisės į kiekvieno mėnesio daugiabučio namo buto savininko vardu arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus, veikiančių daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu paimto kredito daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų įmokų (toliau kartu – kreditas ir palūkanos) apmokėjimą nustatymo, taip pat kredito ir palūkanų apmokėjimo tvarką.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-73/A1-44 redakcija (nuo 2015 m. sausio 30 d.)

Kredito ir palūkanų apmokėjimas finansuojamas iš savivaldybių biudžetų lėšų.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-73/A1-44 redakcija (nuo 2015 m. sausio 30 d.)

Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme  ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

TEISĖS Į KREDITO IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMĄ NUSTATYMAS

(Skyriaus pavadinimasLietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija)

 

4. Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

4.1. turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti;

4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-73/A1-44 redakcija (nuo 2015 m. sausio 30 d.)

su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.

5. Buto savininko teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą savivaldybės administracija nustato vadovaudamasi Įstatymu ir Tvarkos aprašu.

6. Buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma šildymo ir nešildymo sezono metu. Šią teisę buto savininkas įgyja nustačius jo teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamus vidutinius energijos ar kuro sąnaudų normatyvus, kurie taikyti iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), esant standartinėms (nekoreguotoms) sąlygoms, ir energijos ar kuro kainas, galiojančias tą mėnesį, kurį buto savininkas kreipiasi dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo.

7. Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma laikotarpiui, kuriam, vadovaujantis Įstatymu, nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-73/A1-44 redakcija (nuo 2015 m. sausio 30 d.)

Kai daugiabučio namo butas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, šio buto savininkų ir jų bendrai gyvenančių asmenų teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma kaip nurodyta Įstatymo 8 straipsnio 6 dalyje. Nustatant šio buto savininkų teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, naudingojo būsto ploto normatyvas, nuo kurio skaičiuojama kompensacija, apskaičiuojamas tokia pačia tvarka kaip nurodyta Įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje.

9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-73/A1-44 redakcija (nuo 2015 m. sausio 30 d.)

Dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo buto savininkas kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją pateikdamas prašymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo (toliau – prašymas) (1 priedas). Su prašymu pateikiami Įstatymo 20 straipsnyje nurodyti piniginei socialinei paramai gauti būtini dokumentai ir duomenys bei kita piniginei socialinei paramai gauti būtina informacija, išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija duomenis, reikalingus buto savininko teisei į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatyti, gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Jeigu buto savininkui paskirta būsto šildymo išlaidų kompensacija, kreipiantis dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo, nereikia pakartotinai teikti dokumentų, reikalingų piniginei socialinei paramai gauti. Už pateiktų duomenų ir informacijos teisingumą atsako juos pateikęs buto savininkas.

Pateikiant prašymą pirmą kartą, pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Nurodoma, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti iš kreditus teikiančios institucijos yra paimtas kreditas, nurodomas kredito gavėjas (butų ir kitų patalpų savininkai arba bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, veikiantys daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai), kreditą suteikusios institucijos pavadinimas, kredito grąžinimo laikotarpis, kredito dalis, tenkanti prašymą teikiančiam buto savininkui, kredito likutis, tenkantis prašymą teikiančiam buto savininkui prašymo teikimo dieną, ir šio kredito grąžinimo grafikas, kai kredito gavėjas yra bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija

Savivaldybės administracija, gavusi Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą buto savininko prašymą, dokumentus, duomenis ir kitą informaciją, užpildo formą dėl teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, nustatymo (2 priedas) ir per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos buto savininkui išduoda pažymą dėl teisės apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas (toliau – pažyma) (3 priedas), patvirtinančią, kad buto savininkas turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, arba raštu nurodo pažymos neišdavimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką. Pažyma, esant buto savininko rašytiniam sutikimui, tiesiogiai pateikiama bendrojo naudojimo objektų valdytojui, savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kreditą suteikusiai institucijai. Jeigu buto savininkas tokio rašytinio sutikimo nepateikia, pažymą, patvirtinančią, kad jis turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos bendrojo naudojimo objektų valdytojui, savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui ar kreditą suteikusiai institucijai teikia pats.

11. Pasibaigus savivaldybės administracijos išduotoje pažymoje, patvirtinančioje, kad buto savininkas turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą nurodytam laikotarpiui, buto savininkas pakartotinai kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją, pateikdamas Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą prašymą, dokumentus ir duomenis, kitą informaciją.

12. Jeigu nustačius buto savininko teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą keičiasi energijos ar kuro kainos, minėta buto savininko teisė iš naujo nenustatoma.

 

III SKYRIUS

KREDITO IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMAS

(Skyriaus pavadinimasLietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija)

 

13. Kreditas ir palūkanos buto savininkui, atitinkančiam Tvarkos aprašo 4 punkte nustatytas sąlygas, šildymo ir nešildymo sezono metu apmokami už pažymoje nurodytą laikotarpį.

Kreditas ir palūkanos neapmokami nuo mėnesio, kada buto savininkas prarado teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija

Kai kreditavimo sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta butų ir kitų patalpų savininkų vardu, kreditą suteikusi institucija, gavusi pažymą, per pažymoje nurodytą laikotarpį nereikalauja buto savininko apmokėti jam tenkančių kredito ir palūkanų įmokų ir neskaičiuoja delspinigių. Šiuo atveju, pasibaigus savivaldybės administracijos išduotoje pažymoje, patvirtinančioje buto savininko teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, nurodytam laikotarpiui, kredito įstaiga per 10 darbo dienų pažymoje nurodytam buto savininkui apskaičiuoja mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį, už pažymoje nurodytą laikotarpį ir raštu teikia prašymą savivaldybės administracijai apmokėti apskaičiuotą kredito ir palūkanų sumą.

15. Pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) 

16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija

Savivaldybės administracija, gavusi Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytą prašymą, apskaičiuotą kredito ir palūkanų sumą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos perveda į kredito įstaigos prašyme nurodytą sąskaitą.

17. Pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) 

18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija

Kai kreditavimo sutartis sudaryta bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus vardu, veikiančio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, gavę pažymą ir atsižvelgdami į Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą kredito, tenkančio pažymą pateikusiam buto savininkui, grąžinimo grafiką, apskaičiuoja mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį, tenkantį teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turinčiam buto savininkui, už pažymoje nurodytą laikotarpį, užpildo nustatytos formos paraišką kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti (toliau – paraiška) (4 priedas) ir ją iki einamojokalendorinio mėnesio 25 d. pateikia savivaldybės administracijai.

19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija

Teikiant paraišką pirmą kartą, su paraiška savivaldybės administracijai pateikiamas viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino valstybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią savivaldybės tarybos patvirtintą programą, arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo raštas, nurodantis, pagal kokią savivaldybės remiamą programą įgyvendintas ar įgyvendinamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir kreditavimo sutarties kopija. Paraiška ir susiję dokumentai savivaldybės administracijai teikiami asmeniškai arba paštu ar savivaldybės administracijos nurodytu elektroniniu paštu. Paraiškų ir dokumentų teikimo elektroniniu paštu tvarką nustato savivaldybė.

20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija

Savivaldybės administracija, gavusi Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytą paraišką ir kitus Tvarkos aprašo 18 ir 19 punktuose nurodytus dokumentus, patikrina, ar paraiškoje nurodytas buto savininkas turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, įvertina, ar mokėtina kredito suma už pažymoje nurodytą laikotarpį atitinka Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą kredito grąžinimo grafike nurodytą sumą už laikotarpį, kuriam nustatyta buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą, ir apskaičiuotą apmokėti kredito ir palūkanų sumą per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos perveda į paraiškoje nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą.

21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija

Jeigu savivaldybės administracija, patikrinusi bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus pateiktą paraišką, nustato, kad paraiškoje nurodytam buto savininkui neišduota pažyma, patvirtinanti jo teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, ir (ar) paraiškoje nurodytas laikotarpis, kuriam nustatyta buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą, neatitinka pažymoje nurodyto laikotarpio, ir (ar) kredito ir palūkanų įmokos dydis, tenkantis teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turinčiam buto savininkui, apskaičiuotas neteisingai, savivaldybės administracija apie tai per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos raštu informuoja bendrojo naudojimo objektų valdytoją ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorių, o lėšas kreditui ir palūkanoms apmokėti per 10 darbo dienų į paraiškoje nurodytą sąskaitą perveda už butų savininkus, turinčius teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, apie kuriuos paraiškoje nurodyta teisinga informacija.

22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija

Jeigu savivaldybės administracija lėšas, skirtas kreditui ir palūkanoms apmokėti, perveda į butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą, bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius šias lėšas per 3 darbo dienas perveda kreditą suteikusiai institucijai, jeigu kreditavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija

Jeigu savivaldybės administracija lėšas, skirtas kreditui ir palūkanoms apmokėti, perveda į butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą, bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius šias lėšas per 3 darbo dienas perveda kreditą suteikusiai institucijai, jeigu kreditavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija

Kai kreditavimo sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų vardu, kreditą suteikusi institucija, gavusi iš savivaldybės administracijos Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytą informaciją, per 10 darbo dienų apskaičiuoja mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį už laikotarpį, kurį buto savininkas turėjo teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, ir apie mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį raštu informuoja savivaldybės administraciją dėl kredito ir palūkanų apmokėjimo už laikotarpį, kurį buto savininkas turėjo teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą.

25. Jeigu, apmokėjus mėnesinę kredito ir palūkanų įmoką savo lėšomis, buto savininkui nustatoma teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą, permokėta suma už pažymoje nurodytą laikotarpį per 10 darbo dienų grąžinama įmoką sumokėjusiam buto savininkui, turinčiam teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą.

26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija

Jeigu kreditavimo sutartyje nustatyta, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo metu kreditas negrąžinamas, o mokamos tik palūkanos, kreditą suteikusi institucija (kai kreditavimo sutartis sudaryta butų ir kitų patalpų savininkų vardu) arba bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius (kai kreditavimo sutartis sudaryta bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus, veikiančių daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu) šio projekto įgyvendinimo metu apskaičiuoja tik teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turintiems butų savininkams tenkančią palūkanų sumą už pažymoje nurodytą laikotarpį.

27. Jeigu, apmokėjus kredito ir palūkanų įmoką, paaiškėja, kad buto savininkas pažymoje nurodytu laikotarpiu prarado teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą arba teisei į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatyti savivaldybės administracijai pateikė klaidingą informaciją ir dėl to jam neturėjo būti nustatyta teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą, savivaldybės administracija apskaičiuoja permokėtą įmokos dydį ir ją išieško savivaldybės administracijos priimtu sprendimu iš teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą praradusio ar klaidingą informaciją pateikusio buto savininko.

 

IV Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

(Skyriaus pavadinimasLietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija)

 

28. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius privalo informuoti atnaujinto (modernizuoto) ar atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo butų savininkus apie galimybę pasinaudoti valstybės parama apmokant kreditą ir palūkanas už butų savininkus, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, paskelbdamas šios valstybės paramos gavimo tvarką namo skelbimo lentoje.

29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-850/A1-537 (nuo 2017 m. spalio 20 d.) (TAR, 2017-10-19, 2017-16526) redakcija

Daugiabučio namo, kuriame yra ar buvo įgyvendinamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, buto pirkėjas (įgijėjas), atitinkantis Tvarkos aprašo 4.1 papunktyje nustatytas sąlygas, turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, jeigu atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti yra ar buvo paimtas kreditas ir perleidžiant butą kito asmens nuosavybėn kreditas nebaigtas grąžinti.

30. Jeigu savivaldybės administracija, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, skiria būsto išlaidų kompensaciją pagal Įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 8 punktą, kartu nustato teisę dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo.

31. Tvarkos aprašo 4.2 punkto nuostata taikytina butų savininkų sprendimams, priimtiems nuo 2013 m. birželio 1 d.

32. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

___________________

 

 


Priedai: