Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Informacijos apie aplinką teikimą reglamentuojantys teisės aktai

Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais

2016-12-28

Kviečiame susipažinti su 2014-2016 m. Orhuso konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita.

Skelbiame ataskaitą lietuvių ir anglų kalba.

 

 Apie konvenciją

Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencija dėl teisės gauti informaciją apie aplinką, dalyvauti priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais buvo priimta 1998 m. birželio 25 d. ketvirtojoje Europos ministrų konferencijoje „Aplinka Europai“ Danijos Orhuso mieste, tad paprastai ir vadinama Orhuso konvencija. Ji įsigaliojo 2001 m., o 2011 m. gruodžio mėn. duomenimis turėjo 45 šalis nares (toliau – Šalis).

Konvencijos tikslas – apsaugoti kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus teisę gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje, užtikrinant teisę gauti informaciją, teisę dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais.

Orhuso konvencija- naujo tipo susitarimas aplinkos srityje, kadangi:

·         susieja teises aplinkos srityje su žmogaus teisėmis;

·         akcentuoja visų mūsų pareigas ateities kartoms;

·         įtvirtina, kad darnus vystymasis galimas tik dalyvaujant visoms suinteresuotoms grupėms;

·         susieja vyriausybių atskaitomybę ir aplinkos apsaugą;

·         pastangas sutelkia į visuomenės ir valdžios institucijų bendravimą demokratinėmis sąlygomis.

Pagrindinis konvencijos valdymo organas – Šalių susitikimas, kuriame dalyvauja visos konvencijos Šalys. Jo metu, remiantis nacionalinėmis Šalių ataskaitomis, peržiūrimas konvencijos įgyvendinimas bei imamasi reikiamų priemonių konvencijos tikslams pasiekti (pvz., teikiamos rekomendacijos konkrečioms šalims, sudaromas veiksmų planas keliems metams į priekį ir pan.)

 

2003 m. neeiliniame konvencijos šalių susitikime Kijeve buvo priimtas Protokolas dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų. Jo tikslas - pagerinti visuomenės galimybes gauti informaciją sukuriant nacionalinius teršalų registrus (taršos iš pramoninių ir kitų vietų sąrašus). Be to, tikimasi, kad tai padės mažinti pačią taršą. Protokolas įsigaliojo 2009 m. 

 

2005 m. Alma Atoje vykusiame Antrajame konvencijos šalių susitikime buvo priimtas konvencijos pakeitimas, kuriame nustatytos tikslesnės nuostatos dėl visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus dėl apgalvoto genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai. Pakeitimas dar neįsigaliojęs.

 

· Konvencijos tekstas (lietuvių kalba, kitomis kalbomis)

· Protokolo dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų tekstas (lietuvių kalba, kitomis kalbomis)

· Konvencijos pakeitimo dėl genetiškai modifikuotų organizmų tekstas (lietuvių kalba, kitomis kalbomis)

 

Konvencija Lietuvoje

Lietuva Orhuso konvenciją ratifikavo 2001m., jos pakeitimą dėl GMO – 2007 m., o protokolą – 2009 m. Po ratifikavimo šie dokumentai tapo nacionalinės teisės dalimi. Be to, dar prieš šį procesą, su konvencijos įgyvendinimu susiję teisės aktai buvo peržiūrėti bei priimti nauji, kad atitiktų konvencijos reikalavimus. Kita vertus, dėl Orhuso konvencijos taikymo platumo, vis didėjančio aktualumo bei taikymo srities jautrumo ir kylančių neaiškumų, teisės aktai tobulinami nuolat.

Prieš kiekvieną konvencijos šalių susitikimą, Šalys turi pateikti konvencijos įgyvendinimo ataskaitas. Jas rengiant dalyvauja ne tik įvairios institucijos, tačiau ir nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės. Lietuvos (ir kitų šalių) ataskaitas galite rasti čia.

2008 m. vykusiame Trečiajame konvencijos šalių susitikime buvo nutarta, kad Lietuva nebuvo tinkamai įgyvendinus tam tikrų konvencijos 6-ojo straipsnio nuostatų, tad buvo rekomenduota neatitikimus ištaisyti. Šiuo tikslu LR Vyriausybė sudarė darbo grupę, kurios sudėtyje buvo įvairių institucijų, nevyriausybinių, mokslo organizacijų atstovai. Jos darbo rezultatas – 2009 m. rugpjūčio 26 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 979 patvirtintas Veiksmų planas trečiojo Orhuso konvencijos šalių susitikimo priimtiems sprendimams Lietuvai įgyvendinti. 2011 m. vykusiame konvencijos šalių susitikime buvo pripažinta, kad Lietuva ištaisė buvusias klaidas.

Siekiant kuo platesnio informuotumo apie konvenciją ir jos ginamas teises, nuo pat jos pasirašymo vykdomi ne tik teisiniai, bet ir praktiniai informavimo darbai (leidžiami leidiniai, parengtas Informacijos apie aplinką sąvadas ir kt.)

Apie konvencijos praktinį įgyvendinimą galite sužinoti praktiniame lietuvių kalba išleistame leidinyje „Tavo teisė į švarią aplinką“ (elektroninį leidinio variantą rasite čia).

Kita informacija

Daugiau informacijos apie Orhuso konvenciją, jos taikymą bei su ja susijusias iniciatyvas galite rasti šiuose tinklalapiuose:

Lietuvių kalba

·         LR aplinkos ministerijos tinklalapis

·         LR aplinkos apsaugos agentūros tinklalapis

·         Genetiškai modifikuotų organizmų informacinė sistema

·         Lietuvos išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenų bazė

Kitomis kalbomis

·         Orhuso konvencijos tinklalapis

·         Orhuso konvencijos taikymo vadovas

·         Orhuso konvencijos informacijos centras (Aarhus Clearinghouse)

·         Europos aplinkos biuro vykdomas Orhuso konvencijos projektas

·         Regioninios aplinkos centro (REC) Visuomenės dalyvavimo programa

·         Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registras (E-IPTR)

·         Europos aplinkos teisės organizacijų tinklo tinklalapis