Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Kiti susiję teisės aktai

Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“

2008-12-03

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
                         Į S A K Y M A S
                               
        DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 24:2003 "GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO
                               
                  2003 m. liepos 23 d. Nr.V-455
                             Vilnius
 
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens  įstatymo
(Žin.,  2001,  Nr.  64-2327) 10 straipsnio 4, 7  dalimis  ir   16
straipsniu  bei  vykdydamas Teisės derinimo priemonių 2003   metų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.  kovo
5  d.  nutarimu  Nr.  292 (Žin., 2003,  Nr.  25-1019),   priemonę
3.22.4-T39, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 25 d.
nutarimo Nr. 112 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant  Lietuvos
Respublikos geriamojo vandens įstatymą" (Žin., 2002, Nr.  10-367)
4  ir  5  dalyse bei Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  2003   m.
birželio  17  d.  nutarimo  Nr. 765  "Dėl  įgaliojimų   suteikimo
įgyvendinant  Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą"  (Žin.,
2003, Nr. 59-2659) 4 dalyje suteiktus įgaliojimus:
  1.  T  v  i  r  t i n u Lietuvos  higienos  normą  HN   24:2003
"Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" (pridedama).
  2.  N  u s t a t a u, kad Lietuvos higienos norma  HN   24:2003
"Geriamojo  vandens  saugos ir kokybės reikalavimai"   įsigalioja
2003 m. rugpjūčio 15 d.
  3.  L  a  i  k a u netekusiu galios nuo 2003 m. rugpjūčio 15 d.
Lietuvos   Respublikos   sveikatos   apsaugos  ministro  1998  m.
lapkričio  25 d. įsakymą Nr. 684 "Dėl Lietuvos higienos normos HN
24:1998  "Geriamasis  vanduo.  Kokybės reikalavimai ir programinė
priežiūra"  tvirtinimo"  (Žin.,  1998,  Nr.  105-29261999, Nr.
69-2198).
  4.  P a v e d u ministerijos sekretoriui Eduardui  Bartkevičiui
įsakymo vykdymo kontrolę.
 
SUSISIEKIMO MINISTRAS,
PAVADUOJANTIS
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ                  ZIGMANTAS BALČYTIS
                          ______________
                               

                                  PATVIRTINTA
                                  Lietuvos Respublikos sveikatos
                                  apsaugos ministro 2003 m.
                                  liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455  
   
                LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 24:2003
          "GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI"
   
    Europos  Sąjungos teisės aktai, kurių nuostatos perkeltos   į
šią higienos normą.
    1979  m.  gruodžio  17 d. Tarybos  direktyva  80/68/EEB   dėl
požeminio  vandens apsaugos nuo taršos tam tikromis  pavojingomis
medžiagomis.
    1988  m.  gruodžio  21 d. Tarybos direktyva  89/106/EEB   dėl
valstybių  narių  įstatymų, kitų teisės aktų ir   administracinių
nuostatų, susijusių su statybos produktais, derinimo.
    1991  m.  gruodžio  12 d. Tarybos direktyva  91/676/EEB   dėl
vandenų apsaugos nuo žemės ūkyje naudojamų nitratų taršos.
    1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms
vartoti skirto vandens kokybės.
    2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos  direktyva
2000/60/EB,  nustatanti  Bendrijos  veiksmų  vandens    politikos
srityje pagrindus. 
    2002  m. gegužės 13 d. Komisijos sprendimas 2002/359/EB   dėl
statybos  produktų,  besiliečiančių  su žmonėms  vartoti   skirtu
vandeniu,   atitikties  atestavimo  procedūros  pagal     Tarybos
direktyvos 89/106/EEB 20(2) straipsnį.
   
                        I. TAIKYMO SRITIS

    1. Ši higienos norma nustato geriamojo vandens [4.1, 4.3]  ir
buityje  naudojamo  karšto  vandens  [4.9]  saugos  ir    kokybės
reikalavimus.
    2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
       2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-965
       (nuo 2007 m. gruodžio 7 d.)
       (Žin., 2007, Nr. 127-5194) redakcija
    Žmonių  vartojamas  vanduo,  kuriuo  fiziniai  ir  juridiniai
asmenys  apsirūpina  individualiai,  kai  per  dieną  paimama  ne
daugiau  kaip  10  kub. metrų vandens arba vandeniu aprūpinama ne
daugiau  kaip  50  asmenų,  o  paimtas vanduo nenaudojamas ūkinei
komercinei  ar  viešajai  veiklai,  turi  atitikti  šios higienos
normos  1,  3 ir 4 lentelėse nurodytų geriamojo vandens saugos ir
kokybės rodiklių reikalavimus.
    2.1.  Šiam vandeniui netaikomi šios higienos normos 21 ir  22
punktuose  nustatyti  geriamojo vandens  programinės   priežiūros
reikalavimai.  Naudojantys  šio  vandens  išteklius    vartotojai
rūpinasi  vartojamo  vandens  sauga, kokybe ir  privalo   saugoti
vandens   šaltinius   nuo  teršimo.  Įgaliotos   valstybės     ir
savivaldybių institucijos privalo tokio vandens vartotojams laiku
teikti  informaciją  apie  potencialų pavojų  sveikatai  dėl   jų
vartojamo vandens saugos reikalavimų pažeidimų, jei per geriamąjį
vandenį  plinta  ar  gali plisti užkrečiamosios ligos  arba   jei
atsiranda vandens cheminio užteršimo pavojus [4.1, 4.12, 4.24].
    2.2.  Šios higienos normos reikalavimai netaikomi   gydomajam
geriamajam  vandeniui  ir  Lietuvos  Respublikoje  bei    Europos
Sąjungoje pripažintam natūraliam mineraliniam vandeniui.
    3.   Higienos   norma  privaloma  valstybės,     savivaldybių
institucijoms,  geriamojo  vandens tiekėjams, geriamojo   vandens
vartotojams,  imantiems  geriamąjį  vandenį iš viešojo  ar   kitų
vandens  išteklių  naudotojų  vandentiekio  skirstomojo   tinklo,
talpyklų,  gręžtinių  ar šachtinių šulinių ir  naudojantiems   jį
maisto tvarkymo įmonėse, viešojo naudojimo pastatuose bei pastatų
buitinio karšto vandens sistemose.
   
                          II. NUORODOS

    4.  Teisės aktai ir oficialieji dokumentai, į kuriuos   šioje
higienos normoje pateikiamos nuorodos: 
    4.1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas  (Žin.,
2001, Nr. 64-2327).
    4.2.  Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas   (Žin.,
1999, Nr. 52-1673; 2001,                        Nr. 64-2324).
    4.3.  Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000,  Nr.
32-893; 2002, Nr. 64-2574).
    4.4.  Lietuvos  Respublikos visuomenės sveikatos   stebėsenos
(monitoringo) įstatymas
(Žin., 2002, Nr. 72-3022).
    4.5.  Lietuvos  Respublikos aplinkos  monitoringo   įstatymas
(Žin., 1997, Nr. 112- 2824; 2003, Nr. 61-2766).
    4.6. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997,  Nr.
104-2615; 2000, Nr. 61-1816; 2003, Nr. 36-1544).
    4.7. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr.
32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093, Nr. 124- 5625).
    4.8. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas  (Žin.,
1999, Nr. 11-239).
    4.9. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003,
Nr. 51-2254).
    4.10.  Vandentiekio  skirstomuoju tinklu vartotojams   viešai
tiekiamo   geriamojo  vandens  programinės  priežiūros    tvarka,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d.
nutarimu Nr. 1388 (Žin., 2002, Nr. 87-3753). 
    4.11.  Lietuvos  higienos  norma  HN  44:2003   "Vandenviečių
sanitarinių  apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra",  patvirtinta
Lietuvos   Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2003    m.
balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-201 (Žin., 2003, Nr. 42-1957).
    4.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
          2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-965
          (nuo 2007 m. gruodžio 7 d.)
          (Žin., 2007, Nr. 127-5194) redakcija
    Lietuvos  higienos  norma  HN  43:2005  "Šuliniai ir versmės:
įrengimo    ir   priežiūros   saugos   sveikatai   reikalavimai",
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005
m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-513 (Žin., 2005, Nr. 90-3376).
    4.13.  Geriamajam vandeniui ruošti ir tiekti skirtų   gaminių
bei  procesų  saugos  sveikatai įvertinimo  tvarka,   patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio
29 d. įsakymu Nr. 685 (Žin., 2002, Nr. 9-325).
    4.14.  Informacijos  apie  geriamojo vandens  saugą   teikimo
tvarka,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  sveikatos   apsaugos
ministro   ir   Lietuvos  Respublikos  valstybinės  maisto     ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymu
Nr. 476/442 (Žin., 2002, Nr. 98-4379).
    4.15.  Biocidų  autorizacijos  ir  registracijos   nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002
m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 358 (Žin., 2002, Nr. 79-3361).
    4.16.  Požeminio  vandens apsaugos nuo  taršos   pavojingomis
medžiagomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro  2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472 (Žin., 2001,  Nr.
83-2906).
    4.17.  Vandenų apsaugos nuo taršos azoto junginiais iš  žemės
ūkio  šaltinių  reikalavimai, patvirtinti  Lietuvos   Respublikos
žemės  ūkio  ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos   ministro
2001  m.  gruodžio  19  d.  įsakymu  Nr. 452/607 (Žin., 2002, Nr.
1-14).
    4.18.   Valstybinės  geriamojo  vandens  kontrolės    tvarka,
patvirtinta   Lietuvos   Respublikos  Valstybinės   maisto     ir
veterinarijos  tarnybos  direktoriaus  2002 m.  gruodžio  10   d.
įsakymu Nr. 643 (Žin., 2003, Nr. 3-99).
    4.19.  Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo   vandens
programinės  priežiūros  metinės statistinės ataskaitos   teikimo
tvarka  ir  geriamojo  vandens tiekėjų  pranešimų  apie   vandens
tiekimo sąlygų pasikeitimus teikimo tvarka, patvirtintos Lietuvos
Respublikos   valstybinės  maisto  ir  veterinarijos     tarnybos
direktoriaus  2003  m.  gegužės  22  d. įsakymu Nr. B1-467 (Žin.,
2003, Nr. 55-2480).
    4.20.   Statybos  techninis  reglamentas  STR    1.01.04:2002
"Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir "CE" ženklinimas",
patvirtintas  Lietuvos  Respublikos  aplinkos ministro  2002   m.
balandžio  18 d. įsakymu Nr. 187 (Žin., 2002, Nr. 54-2140;  2003,
Nr. 51-2295).
    4.21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
          2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-965
          (nuo 2007 m. gruodžio 7 d.)
          (Žin., 2007, Nr. 127-5194) redakcija
    Statybos  techninis  reglamentas  STR  2.02.04:2004  "Vandens
ėmimas,   vandenruoša.   Pagrindinės   nuostatos",   patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu
Nr. D1-156 (Žin., 2004, Nr. 104-3848).
    4.22.  Pavojingų  medžiagų  išleidimo  į  požeminį    vandenį
inventorizavimo  ir  informacijos  rinkimo  tvarka,   patvirtinta
Lietuvos  geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos  aplinkos
ministerijos  direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr.   106
(Žin., 2003, Nr. 17-770).
    4.23.  Valstybinio  radiologinio  monitoringo   organizavimo,
vykdymo  ir informacijos teikimo valstybės valdymo ir  savivaldos
institucijoms, Europos Bendrijų Komisijai bei visuomenei  tvarka,
patvirtinta  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir   Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro 2002 m. spalio  7   d.
įsakymu Nr. 528/490 (Žin., 2002, Nr. 100-4460).
    4.24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
          2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-965
          (nuo 2007 m. gruodžio 7 d.)
          (Žin., 2007, Nr. 127-5194) redakcija
    Lietuvos  aplinkos  apsaugos normatyvinis dokumentas LAND4-99
"Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti
projektavimo,  įrengimo,  konservavimo  bei  likvidavimo tvarka",
patvirtintas  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  1999  m.
gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 (Žin., 1999, Nr. 112-3263).
                                 
                    III. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI
                                 
    5.   Šioje  higienos  normoje  vartojamos  sąvokos  ir     jų
apibrėžimai:
    5.1.   analitė    geriamojo  vandens  mėginyje     nustatomas
komponentas;
    5.2.  analitės nustatymo metodo teisingumas - ilgos   serijos
matavimų  rezultatų  vidutinės  vertės ir  sutartinės   pamatinės
vertės  artumas. Analitės nustatymo metodo teisingumas  priklauso
nuo sisteminių klaidų;
    5.3.  analitės  nustatymo metodo glaudumas  -   nepriklausomų
tyrimo  rezultatų,  gautų  tomis  pačiomis  sąlygomis,   artumas.
Glaudumas  priklauso tik nuo atsitiktinių klaidų ir  išreiškiamas
kartojimosi  ir  atkuriamumo standartiniu nuokrypiu.   Priimtinas
analitės  nustatymo  metodo  glaudumas yra  dvigubas   santykinis
standartinis nuokrypis; 
    5.4.  analitės  vertės aptikimo riba -  serijos   natūraliojo
mėginio, turinčio mažą analitės koncentraciją, bandymų  rezultatų
trigubas santykinis standartinis nuokrypis arba serijos  tuščiųjų
mėginių  bandymų  rezultatų penkiagubas santykinis   standartinis
nuokrypis;
    5.5.  indikatorinis  rodiklis  -  mikrobinis,  cheminis    ar
fizikinis rodiklis, tiesiogiai nesietinas su kenksmingu  poveikiu
žmonių  sveikatai,  tačiau  integraliai  atspindintis    gamtinio
(žalio)  vandens  savybes, geriamojo vandens ruošimo ir   tiekimo
technologiją.   Jis  kontroliuojamas,  kad  būtų  galima    rasti
geriamojo  vandens saugos ir kokybės pažeidimo požymius,   įspėti
apie pavojų ir imtis atitinkamų priemonių;
    5.6.  toksinis  (cheminis) rodiklis - dėl galimo   kenksmingo
poveikio žmonių sveikatai kontroliuojamas cheminis rodiklis;
    5.7.  mėginys  - analizuojamoji medžiaga, paruošta siųsti   į
laboratoriją ir skirta oficialiam tyrimui ar nustatymui;
    5.8.  tiriamoji dalis - iš mėginio paimtas   analizuojamosios
medžiagos kiekis, su kuriuo tiesiogiai atliekamas nustatymas arba
stebėjimas; 
    5.9.  fasuojamas  geriamasis  vanduo  -  geriamasis   vanduo,
pramoniniu būdu išpilstytas į butelius ar kitaip įpakuotas;
    5.10.  geriamojo  vandens  vartojimo  vietos  -   vartotojams
priklausančių  pastatų  vidaus  vandentiekio  čiaupai,    vandens
kolonėlės,  geriamojo vandens naudojimo maisto tvarkymo   įmonėse
vietos   ir  talpyklų,  skirtų  geriamajam  vandeniui    gabenti,
ištakiai;
    5.11. nuolatinė programinė priežiūra - programinė  priežiūra,
atliekama  nenutrūkstamai  arba dažnai, siekiant patikrinti,   ar
geriamasis  vanduo  atitinka  šios  higienos  normos   nustatytus
atitinkamus rodiklius;  
    5.12.  periodinė (audito) programinė priežiūra -   programinė
priežiūra,  atliekama  nustatytu  periodiškumu, o  jos   duomenys
pateikiami  įgaliotoms institucijoms, siekiant įvertinti, ar  per
ataskaitinį  laikotarpį (paprastai per kalendorinius metus)  buvo
vykdomi visi šios higienos normos nustatyti reikalavimai, ypač ar
buvo   kontroliuojami,   registruojami   ir   perduodami     visi
reikalaujami  rodikliai,  ar jie nebuvo pažeidžiami ir  ar   buvo
įvykdytos   visos  teisės  aktų  nustatytos  priemonės    galimam
kenksmingam   geriamojo  vandens  poveikiui  žmonių     sveikatai
pašalinti;
    5.13. cianidai - bendra visų formų cianidų suma;
    5.14.  pesticidai  -  organiniai  insekticidai,    organiniai
herbicidai,   organiniai  fungicidai,  organiniai    nematocidai,
organiniai   akaricidai,  organiniai  rodenticidai,    organiniai
slimicidai, panašūs preparatai (įskaitant augimo  stimuliatorius)
bei jų metabolitai, skilimo ir reakcijų produktai;
    5.15.  pesticidų  suma - visų atskirų  pesticidų,   nustatytų
atliekant programinę priežiūrą, verčių suma;
    5.16. daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai -  benzo-b-
fluorantenas, benzo-k-fluorantenas, benzo-ghi-perilenas ir indeno
- 1,2,3-cd-pirenas;
    5.17.    haloformų   suma      chloroformo,       bromoformo,
dibromchlormetano ir  bromdichlormetano verčių suma;
    5.18. efektinė dozė  audinių lygiaverčių dozių, padaugintų iš
atitinkamo audinio svorinio daugiklio, suma;
    5.19.  specifikuota rodiklio vertė  į šios higienos normos  4
lentelę įrašyta indikatorinio rodiklio vertė, išreikšta  nurodytu
mato vienetu.
   
                      IV. BENDROSIOS NUOSTATOS
   
    6. Geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti, kai:
    6.1.  jame  nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų,   savo
skaičiais  ar koncentracijomis galinčių kelti potencialų   pavojų
žmonių sveikatai;
    6.2.   geriamasis  vanduo  atitinka  šios  higienos    normos
nustatytus  minimalius  mikrobinius  ir  toksinius    (cheminius)
rodiklius;
    6.3.  užtikrinama  vandens  išteklių ir  tiekiamo   geriamojo
vandens  apsauga  nuo  taršos, o  vandens  programinė   priežiūra
geriamojo vandens tiekėjų vykdoma taip, kad būtų galima įvertinti
ir   nustatyti,  ar  vanduo  atitinka  šioje  higienos    normoje
nustatytus   mikrobinius  ir  toksinius  (cheminius)    rodiklius
geriamojo vandens vartojimo vietose;
    6.4.  vykdomi  šios  higienos normos 7-12 bei  14-16   punktų
reikalavimai. 
    7.  Bet  koks šioje higienos normoje  nustatytų   reikalavimų
pažeidimas   turi   būti  nedelsiant  ištirtas,  nustatyta     jo
priežastis,  informuotos  įgaliotos  valstybės  ir   savivaldybių
institucijos   bei  geriamojo  vandens  vartotojai  ir     imtasi
atkuriamųjų veiksmų geriamojo vandens saugai užtikrinti.
    8.  Jeigu geriamojo vandens tiekėjai nustato, kad  geriamasis
vanduo neatitinka šioje higienos normoje nustatytų mikrobinių  ar
toksinių  (cheminių) geriamojo vandens rodiklių, jie   nedelsdami
privalo imtis veiksmų, reikalingų tiems rodikliams atkurti.  Apie
visa  tai geriamojo vandens tiekėjai nedelsdami turi   informuoti
savivaldybės merą, teritorinę valstybinę maisto ir  veterinarijos
tarnybą ir geriamojo vandens vartotojus [4.1, 4.10, 4.18, 4.19].
    9.  Jeigu nustatoma, kad į geriamąjį vandenį gali patekti  ar
pateko  medžiagų,  mikroorganizmų  ar  parazitų,  kuriems   šioje
higienos normoje nėra nustatytų ribinių ar specifikuotų verčių ar
skaičių:
    9.1.  geriamojo  vandens tiekėjai apie tai nustatyta   tvarka
[4.1,  4.10,  4.18, 4.19] turi informuoti teritorinę   valstybinę
maisto ir veterinarijos tarnybą ir geriamojo vandens vartotojus;
    9.2.  jeigu  teritorinė valstybinė maisto  ir   veterinarijos
tarnyba  nustato,  kad  užterštas geriamasis vanduo  gali   kelti
potencialų   pavojų  žmonių  sveikatai,  ji  geriamojo    vandens
tiekėjams  nurodo, kokią papildomą geriamojo vandens   programinę
priežiūrą reikės vykdyti.
    10. Vadovaujantis teisės aktuose [4.5, 4.6, 4.8, 4.16,  4.17,
4.22]   nustatytais  požeminio  vandens  apsaugos  nuo    taršos,
monitoringų,  taršos  židinių  inventorizavimo  ir   informacijos
rinkimo   reikalavimais,  valstybinio,  savivaldybių  ir     ūkio
subjektų,  išleidžiančių  teršalus į požeminį vandenį,   aplinkos
monitoringų metu geriamojo vandens šaltinyje reikia stebėti:
    10.1. šios higienos normos 1 priede išvardytas  prioritetines
pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, jeigu nustatoma, kad
dėl  žemės naudojimo ar dėl lokalios taršos vandenvietės  mitybos
srityje (4.11) kurių nors iš jų tiesiogiai ar netiesiogiai galėjo
patekti  ar  pateko  į  konkrečius  geriamojo  vandens    tiekimo
įrenginius;
    10.2.  bet  kurias  kitas 1 priede  neišvardytas   medžiagas,
mikroorganizmus ar parazitus, savo koncentracijomis ar  skaičiais
galinčius kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai. 
    11. Neatsižvelgiant į tai, buvo ar nebuvo nukrypta nuo  šioje
higienos  normoje  nustatytų mikrobinių ar  toksinių   (cheminių)
geriamojo  vandens  rodiklių,  teritorinė valstybinė  maisto   ir
veterinarijos  tarnyba  turi  uždrausti  ar  apriboti   geriamojo
vandens  tiekimą, kai nustato, kad geriamojo vandens tiekimas  ir
vartojimas kelia didesnę riziką žmonių sveikatai ir gyvybei, negu
ta, kuri teisės aktuose nustatyta kaip leidžiama.
    11.1.  Apie geriamojo vandens saugos reikalavimų   pažeidimą,
dėl  kurio uždraudžiamas geriamojo vandens tiekimas,   teritorinė
valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja  visuomenės
sveikatos centrą apskrityje [4.14]: 
    11.1.1. visuomenės sveikatos centras apskrityje ir teritorinė
valstybinė  maisto  ir  veterinarijos tarnyba  suderina   būtinus
veiksmus  žmonių sveikatai apsaugoti, atsižvelgdami į tai,  kokią
riziką  žmonių  sveikatai  sukeltų  ilgesnis  geriamojo   vandens
tiekimo uždraudimas ar apribojimai;
    11.1.2.   savivaldybės   vykdomoji  institucija  kartu     su
visuomenės  sveikatos centru apskrityje ir teritorine  valstybine
maisto  ir  veterinarijos tarnyba viešai informuoja   gyventojus,
kokių  veiksmų  jie turi imtis, kad apsaugotų savo sveikatą,   ir
pagal  savo  kompetenciją  užtikrina būtinas  geriamojo   vandens
tiekėjų  priemones  vandens  saugai atkurti  arba   alternatyviam
geriamojo vandens tiekimui organizuoti [4.1].
    12. Šioje higienos normoje nustatytos indikatorinių  rodiklių
specifikuotos  vertės tikrinamos tam, kad programinės  priežiūros
metu  būtų  galima  įvertinti, ar tų  rodiklių  pažeidimas   nėra
susijęs  su  kokia  nors  rizika  žmonių  sveikatai.   Teritorinė
valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustato, ar konkretaus
indikatorinio  rodiklio pažeidimas nėra geriamojo vandens  saugos
pažeidimo   požymis.  Geriamojo  vandens  tiekėjai  turi    imtis
atkuriamųjų  veiksmų pažeistoms geriamojo vandens   indikatorinių
rodiklių  vertėms  atstatyti, jeigu tai būtina žmonių   sveikatai
apsaugoti, ir apie tai informuoti geriamojo vandens vartotojus.
    13.  Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba  prie
Sveikatos  apsaugos ministerijos (toliau  Valstybinė   visuomenės
sveikatos  priežiūros  tarnyba) savivaldybės merui  gali   leisti
taikyti   išlygą,  kad  tam  tikroje  vandens  tiekimo    objekto
teritorijoje  ar  jos  dalyje vandentiekio  skirstomuoju   tinklu
ribotą  laikotarpį vartotojams viešai būtų tiekiamas   geriamasis
vanduo, kurio vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai  yra
didesni  negu nustatyti šioje higienos normoje, tik   nustačiusi,
kad tokios išlygos taikymas nesukels potencialaus pavojaus žmonių
sveikatai  (4.4)  ir kad vandens tiekėjai ėmėsi  realių   veiksmų
tiems  rodikliams  atkurti  bei  informuoti  geriamojo    vandens
vartotojus:
    13.1. savivaldybės meras, norėdamas taikyti išlygą  geriamojo
vandens  toksinio  (cheminio) rodiklio ribinei vertei,   pateikia
Valstybinei  visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prašymą  ir
papildomus   duomenis.  Reikalingų  papildomų  duomenų    sąrašas
pateiktas šios higienos normos 2 priede; 
    13.2.  Valstybinė  visuomenės sveikatos priežiūros   tarnyba,
įvertinusi  nustatyta  tvarka [4.1] savivaldybės  mero   pateiktą
prašymą  ir  papildomus  duomenis  ir  nustačiusi,  kad   išlygos
taikymas   nesukels  potencialaus  pavojaus  žmonių    sveikatai,
parengia  ir  patvirtina  laikinąjį  leidžiamą  viešai   tiekiamo
geriamojo   vandens  toksinio  (cheminio)  rodiklio  dydį,     jo
programinės  priežiūros tvarką, riboto laikotarpio viešai  tiekti
geriamąjį  vandenį trukmę ir išduoda išlygos toksinio  (cheminio)
rodiklio  ribinei vertei taikymo sąlygas (šios higienos normos  3
priedas);  
    13.3.  jeigu  Valstybinė  visuomenės  sveikatos    priežiūros
tarnyba  nustato,  kad šioje higienos normoje  nustatyta   ribinė
toksinio (cheminio) rodiklio vertė bus atkurta ne vėliau kaip per
30 dienų, ji patvirtina tik laikinąjį leidžiamą geriamojo vandens
rodiklio dydį ir riboto laikotarpio trukmę. Ši nuostata negalioja
tais atvejais, kai konkretaus toksinio (cheminio) rodiklio  vertė
pažeidžiama  iš  viso daugiau kaip 30 dienų per   paskutiniuosius
dvylika mėnesių;  
    13.4. savivaldybės meras apie kiekvieną išlygą ir jos taikymo
sąlygas nedelsdamas turi informuoti teritorinę valstybinę  maisto
ir  veterinarijos  tarnybą ir geriamojo vandens vartotojus.   Tam
tikroms gyventojų grupėms, kurių sveikatai išlygos taikymas  gali
kelti   ypatingą  riziką,  savivaldybės  meras  privalo    teikti
konkrečius patarimus, kaip tos rizikos išvengti;
    13.5. išlygos netaikomos fasuojamam geriamajam vandeniui.
    14. Geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonės (įskaitant
statybos  produktus) turi būti gaminamos ir naudojamos taip,  kad
normaliomis  arba  numatytomis  sąlygomis  į  geriamąjį   vandenį
nepatektų   sudedamųjų  dalių  ar  naudojamų  medžiagų    kiekis,
pažeidžiantis  šioje  higienos normoje nustatytus  rodiklius   ir
tiesiogiai  ar  netiesiogiai  galintis  kelti  pavojų   geriamojo
vandens vartotojų sveikatai. Nustatyta tvarka įgaliotos valstybės
institucijos  [4.7,  4.13,  4.20,  4.21]  atlieka    vandentiekio
vamzdžių,   jungčių,   įdėklų,  vožtuvų,   sklendžių,     čiaupų,
skaitiklių, siurblių, rezervuarų, filtrų ir kitų tiekiamų į rinką
ar  naudojamų geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių  bei
procesų  saugos nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai   atitikties
įvertinimą.
    15.  Geriamojo  vandens tiekėjai  vandentiekio   skirstomuoju
tinklu  vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens  programinę
priežiūrą  [4.10]  turi vykdyti taip, kad būtų galima   nustatyti
atvejus,   kai   šioje  higienos  normoje  nustatytų     rodiklių
nesilaikoma  dėl  geriamojo  vandens  vartotojams   priklausančių
pastatų  vidaus vandentiekio ar jo priežiūros trūkumų,  nustatyta
tvarka  [4.1, 4.2, 4.10, 4.18, 4.19] informuoti vartotojus   apie
pažeidimus,  nurodant veiksmus, kurių vartotojai turi imtis,  kad
nebūtų  pakenkta  žmonių  sveikatai,  ir  atkurti   reikalaujamus
geriamojo vandens rodiklius. 
    16.  Jeigu  geriamojo  vandens tiekėjai  ruošiamą   geriamąjį
vandenį dezinfekuoja, jie turi tikrinti atliekamos  dezinfekcijos
veiksmingumą.  Visuomenės  sveikatos  centrai  apskrityse   vykdo
biocidų  priežiūrą  ir jų naudojimo efektyvumo kontrolę   [4.15].
Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,  atlikdama
valstybinę  geriamojo  vandens  kontrolę  ir  derindama   vandens
tiekėjų  parengtus  geriamojo  vandens  programinės    priežiūros
planus,  kontroliuoja,  ar  biocidų naudojimas  maisto   tvarkymo
įmonėse atitinka teisės aktų reikalavimus [4.1, 4.15, 4.18].
    17. Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas  iš
šios higienos normos reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens.
   
        V. GERIAMOJO  VANDENS  SAUGOS  IR  KOKYBĖS  RODIKLIAI
   
    18. Mikrobiniai rodikliai
    18.1. Geriamasis vanduo vartojimo vietose turi atitikti  šios
higienos normos 1 lentelėje pateiktus mikrobinius rodiklius.

1 lentelė. Geriamojo vandens mikrobiniai rodikliai 

+---------------------------+-------------+---------------------+
|    Rodiklio pavadinimas   |   Mėginio   |       Ribinis       |
|                           |  tūris, ml  |    mikroorganizmų   |
|                           |             |      skaičius       |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|1. Žarninės lazdelės       |     100     |          0          |
|(Escherichia coli)         |             |                     |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|2. Žarniniai enterokokai   |     100     |          0          |
+---------------------------+-------------+---------------------+
                                 
    18.2.  Fasuojamas  geriamasis  vanduo  turi  atitikti    šios
higienos normos 2 lentelėje pateiktus mikrobinius rodiklius.
   
2 lentelė. Fasuojamo geriamojo vandens mikrobiniai rodikliai
   
+---------------------------+-------------+---------------------+
|    Rodiklio pavadinimas   |   Mėginio   |       Ribinis       |
|                           |  tūris, ml  |    mikroorganizmų   |
|                           |             |      skaičius       |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|1. Žarninės lazdelės       |     250     |          0          |
|(Escherichia coli)         |             |                     |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|2. Žarniniai enterokokai   |     250     |          0          |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|3. Žaliamėlės pseudomonos  |             |                     |
|(Pseudomonas aeruginosa)   |     250     |          0          |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|4. Kolonijas sudarantys    |             |                     |
|vienetai 22 -0C            |      1      |         100         |
|temperatūroje              |             |                     |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|5. Kolonijas sudarantys    |             |                     |
|vienetai 37 -0C            |      1      |          20         |
|temperatūroje              |             |                     |
+---------------------------+-------------+---------------------+
   
    19. Toksiniai (cheminiai) rodikliai
    19.1. Geriamasis vanduo vartojimo vietose turi atitikti  šios
higienos  normos  3  lentelėje pateiktus  toksinius   (cheminius)
rodiklius.
   
3 lentelė. Geriamojo vandens toksiniai (cheminiai) rodikliai
   
+-----------------+--------+----------+----------------------------------+
|    Rodiklio     |  Mato  |  Ribinė  |  Reikalavimai analitės nustatymo |
|   pavadinimas   |vienetas| rodiklio |              metodui             |
|                 |        |vertė, ne +------------+----------+----------+
|                 |        |  daugiau |teisingumas,|glaudumas,| aptikimo |
|                 |        |   kaip   | procentais |procentais|  riba,   |
|                 |        |          |            |          |procentais|
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|        1        |    2   |    3     |      4     |    5     |    6     |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|1. Akrilamidas   |miug/l  |0,10      |Nustatoma pagal geriamojo vandens |
|                 |        |          |ruošimo ir tiekimo priemonės      |
|                 |        |          |specifikaciją                     |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|2. Stibis        |miug/l  |5,0       |     25     |    25    |    25    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|3. Arsenas       |miug/l  |10        |     10     |    10    |    10    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|4. Benzenas      |miug/l  |1,0       |     25     |    25    |    25    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|5. Benzpirenas   |miug/l  |0,010     |     25     |    25    |    25    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|6. Boras         |  mg/l  |1,0       |     10     |    10    |    10    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|7. Bromatas      |        |25 (nuo   |            |          |          |
|                 |        |2008 m.   |            |          |          |
|                 |miug/l  |gruodžio  |     25     |    25    |    25    |
|                 |        |26 d.10)  |            |          |          |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|8. Kadmis        |miug/l  |5,0       |     10     |    10    |    10    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|9. Chromas       |miug/l  |50        |     10     |    10    |    10    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|10. Varis        |  mg/l  |2,0       |     10     |    10    |    10    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|11. Cianidai     |miug/l  |50        |     10     |    10    |    10    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|12. 1,2-         |miug/l  |3,0       |     25     |    25    |    10    |
|dichloretanas    |        |          |            |          |          |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|13.              |miug/l  |0,10      |Nustatoma pagal geriamojo vandens |
|Epichlorhidrinas |        |          |ruošimo ir tiekimo priemonės      |
|                 |        |          |specifikaciją                     |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|14. Fluoridas    |  mg/l  |1,5       |     10     |    10    |    10    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|15. Švinas       |        |25 (nuo   |            |          |          |
|                 |        |2013 m.   |            |          |          |
|                 |miug/l  |gruodžio  |     10     |    10    |    10    |
|                 |        |26 d.10)  |            |          |          |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|16. Gyvsidabris  |miug/l  |1,0       |     20     |    10    |    20    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|17. Nikelis      |miug/l  |20        |     10     |    10    |    10    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|18. Nitratas     |  mg/l  |50        |     10     |    10    |    10    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|19. Nitritas     |  mg/l  |0,50      |     10     |    10    |    10    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|20. Pesticidai   |                   |                                  |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|20.1. Aldrinas   |miug/l  |0,030     |     25     |    25    |    25    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|20.2. Dieldrinas |miug/l  |0,030     |     25     |    25    |    25    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|20.3.            |miug/l  |0,030     |     25     |    25    |    25    |
|Heptachloras     |        |          |            |          |          |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|20.4. Heptachlor-|        |          |            |          |          |
|epoksidas        |miug/l  |0,030     |     25     |    25    |    25    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|20.5. Kiti       |miug/l  |0,10      |     25     |    25    |    25    |
|pesticidai       |        |          |            |          |          |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|20.6. Pesticidų  |miug/l  |0,50      |     25     |    25    |    25    |
|suma             |        |          |            |          |          |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|21. Daugiacikliai|        |          |            |          |          |
|aromatiniai      |        |          |            |          |          |
|angliavandeniliai|miug/l  |0,10      |     25     |    25    |    25    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|22. Selenas      |miug/l  |10        |     10     |    10    |    10    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|23.              |        |          |            |          |          |
|Tetrachloretenas |miug/l  |10        |     25     |    25    |    10    |
|ir trichloretenas|        |          |            |          |          |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|24. Haloformų    |        |150 (nuo  |            |          |          |
|suma             |        |2008 m.   |            |          |          |
|                 |        |gruodžio  |            |          |          |
|                 |miug/l  |26 d. 100)|     25     |    25    |    10    |
+-----------------+--------+----------+------------+----------+----------+
|25. Vinilo       |miug/l  |0,50      |Nustatoma pagal geriamojo vandens |
|chloridas        |        |          |ruošimo ir tiekimo priemonės      |
|                 |        |          |specifikaciją                     |
+-----------------+--------+----------+----------------------------------+
   
    19.2. Ribinės akrilamido, epichlorhidrino ir vinilo  chlorido
vertės yra monomerų likučių geriamajame vandenyje koncentracijos,
kontroliuojamos  nustatyta  tvarka  [4.7, 4.13, 4.20,  4.21]   ir
apskaičiuojamos  pagal  geriamojo  vandens  ruošimo  ir   tiekimo
priemonių   specifikacijas  (jose  turi  būti  nurodyta,     koks
didžiausias  monomero  kiekis  migruoja  iš  besiliečiančio    su
geriamuoju  vandeniu  atitinkamo  polimero) ar  pagal   geriamojo
vandens   ruošimo   ir  tiekimo  procesų  atitiktį  saugos     ir
nekenksmingumo    sveikatai   reikalavimams       patvirtinančius
normatyvinius dokumentus.
    19.3.   Vadovaujantis   šios  higienos  normos  16     punkto
nuostatomis,  būtina  siekti  kuo  mažesnių  dezinfekcijos   metu
susidarančių  antrinių  junginių - bromato ir haloformų sumos   -
verčių, nemažinant dezinfekcijos veiksmingumo.
    19.4.  Bromato,  švino ir haloformų sumos leidžiamos   vertės
fasuojamame  geriamajame vandenyje nustatomos atitinkamai tokios:
10 miug/l, 10 miug/l ir 100 miug/l.
    19.5.  Turi  būti  užtikrinta  sąlyga:  [nitratas]  /  50   +
[nitritas] / 3 < 1 (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nustatytos
nitrato   ir  nitrito  vertės,  mg/l).  Paruoštame    geriamajame
vandenyje,  patenkančiame  į  vandentiekio  skirstomąjį   tinklą,
nitrito neturi būti daugiau kaip 0,10 mg/l.
    19.6.  Vadovaujantis  šios  higienos normos 9 ir  10   punktų
nuostatomis, programinės priežiūros metu reikia kontroliuoti  tik
tuos  pesticidus,  kurie iš užteršto geriamojo vandens   šaltinio
gali  patekti  ar pateko į konkrečius geriamojo vandens   tiekimo
įrenginius.
    19.7.   Reikalavimai  analitės  nustatymo  metodui    taikomi
kiekvienam   atskiram  pesticidui.  Jeigu  laboratorija    neturi
galimybių nustatyti kurio nors pesticido aptikimo ribos, ji  turi
to siekti ateityje.
    19.8.   Reikalavimai  analitės  nustatymo  metodui    taikomi
atskirai  kiekvienai daugiaciklių aromatinių angliavandenilių  ir
haloformų  sumos sąvokų apibrėžimuose (šios higienos normos  5.16
ir  5.17 punktai) išvardytai analitei ir turi sudaryti 25   proc.
šios higienos normos 3 lentelėje nustatytos ribinės  daugiaciklių
aromatinių angliavandenilių ir haloformų sumos vertės.
    19.9.   Reikalavimai  analitės  nustatymo  metodui    taikomi
atskirai  tetrachloretenui ir trichloretenui ir turi sudaryti  50
proc.  šios  higienos  normos  3  lentelėje  nustatytos   ribinės
tetrachloreteno ir trichloreteno sumos vertės.
    19.10.  Cheminės analizės rezultatų protokole rodiklio  vertė
turi būti išreikšta tiek skaičių po kablelio, kiek nurodyta  šios
higienos  normos  3  ir  4  lentelėse  ribinių  rodiklių   verčių
išraiškose.
    20. Indikatoriniai rodikliai
    20.1.   Vadovaujantis   šios  higienos  normos  12     punkto
nuostatomis, turi būti nusprendžiama, ar indikatorinių  geriamojo
vandens  rodiklių  specifikuotų verčių, pateiktų  šios   higienos
normos   4   lentelėje,   nesilaikymas   nekelia  rizikos  žmonių
sveikatai.  Turi  būti imamasi reikiamų veiksmų geriamojo vandens
saugai  ir  kokybei  atkurti  ir  apie  tai  informuoti geriamojo
vandens vartotojus.
    20.2. Siekiant apsaugoti geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo
priemones  nuo agresyvaus vandens poveikio, pirmenybė turi   būti
teikiama  tiems požeminiams geriamojo vandens šaltiniams,   kurių
vandenyje chlorido, savitojo elektrinio laidžio, vandenilio  jonų
koncentracijos ir sulfato vertės neviršija šios higienos normos 4
lentelėje pateiktų specifikuotų šių rodiklių verčių.
    20.3.  Lūžinių  klostridijų (Clostridium perfringens) ir   jų
sporų skaičius 100 ml geriamojo vandens mėginyje kontroliuojamas,
kai  geriamasis  vanduo yra iš paviršinių šaltinių arba  kai   jo
saugai   turi   įtakos  paviršinis  vanduo.   Jeigu     viršijama
specifikuota šio rodiklio vertė, būtina ištirti ir nustatyti,  ar
iš  užteršto  geriamojo vandens šaltinio į konkrečius   geriamojo
vandens  tiekimo  įrenginius  su geriamuoju  vandeniu   nepatenka
potencialų pavojų žmonių sveikatai galinčių kelti  mikroorganizmų
ar parazitų, pavyzdžiui, kriptosporidijų. Tokių tyrimų rezultatus
būtina įtraukti į nustatyta tvarka [4.1, 4.10, 4.14, 4.18,  4.19]
teikiamą informaciją ir ataskaitas.
    20.4.   Šios   higienos   normos  4   lentelėje     pateiktos
specifikuotos  geriamojo vandens spalvos ir drumstumo vertės  yra
papildomi  Lietuvos  nacionaliniai geriamojo vandens  saugos   ir
kokybės rodikliai, taikomi geriamojo vandens vartojimo vietose.
   
4 lentelė. Geriamojo vandens indikatoriniai rodikliai

+-------------+--------+------------+----------------------------------+
|  Rodiklio   |  Mato  |Specifikuota|  Reikalavimai analitės nustatymo |
| pavadinimas |vienetas|  rodiklio  |              metodui             |
|             |        |    vertė   +------------+----------+----------+
|             |        |            |teisingumas,|glaudumas,| aptikimo |
|             |        |            | procentais |procentais|  riba,   |
|             |        |            |            |          |procentais|
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|      1      |    2   |      3     |      4     |    5     |    6     |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|1. Aliuminis |miug/l  |    200     |     10     |    10    |    10    |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|2. Amonis    |  mg/l  |    0,50    |     10     |    10    |    10    |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|3. Chloridas |  mg/l  |    250     |     10     |    10    |    10    |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|4. Lūžinės   |Skaičius|            |            |          |          |
|klostridijos | 100 ml |            |            |          |          |
|(Clostridium |vandens |            |            |          |          |
|perfringens) |        |      0     |            |          |          |
|ir jų sporos |        |            |            |          |          |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|5. Spalva    |        |  Priimtina |            |          |          |
|             |        |vartotojams |            |          |          |
|             |        |    ir be   |            |          |          |
|             |        |  nebūdingų |            |          |          |
|             |        |  pokyčių   |            |          |          |
|             +--------+------------+------------+----------+----------+
|             |mg/l Pt |     30     |            |          |          |
|             |(la 436 |            |            |          |          |
|             |  nm)   |            |     10     |    10    |    10    |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|6. Savitasis |miuS cm |            |            |          |          |
|elektrinis   |(-)-1 20|            |            |          |          |
|laidis       |  -0C   |            |            |          |          |
|             |tempera-|    2500    |     10     |    10    |    10    |
|             | tūroje |            |            |          |          |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|7. Vandenilio|   pH   |  6,5  9,5  |            |          |          |
|jonų         |vienetai|            |            |          |          |
|koncentracija|        |            |            |          |          |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|8. Bendroji  |miug/l  |    200     |     10     |    10    |    10    |
|geležis      |        |            |            |          |          |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|9. Manganas  |miug/l  |     50     |     10     |    10    |    10    |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|10. Kvapo    |        | Priimtinas |            |          |          |
|slenkstis    |        |vartotojams |            |          |          |
|             |        |    ir be   |            |          |          |
|             |        |  nebūdingų |            |          |          |
|             |        |  pokyčių   |            |          |          |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|11.          |        |            |            |          |          |
|Permanganato |mg/l O2 |    5,0     |     25     |    25    |    25    |
|indeksas     |        |            |            |          |          |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|12. Sulfatas |  mg/l  |    250     |     10     |    10    |    10    |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|13. Natris   |  mg/l  |    200     |     10     |    10    |    10    |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|14. Skonio   |        | Priimtinas |            |          |          |
|slenkstis    |        |vartotojams |            |          |          |
|             |        |    ir be   |            |          |          |
|             |        |  nebūdingų |            |          |          |
|             |        |  pokyčių   |            |          |          |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|15. Kolonijas|Skaičius|Be nebūdingų|            |          |          |
|sudarantys   |  1 ml  |  pokyčių   |            |          |          |
|vienetai     |vandens |            |            |          |          |
|22 -0C       |        |            |            |          |          |
|temperatūroje|        |            |            |          |          |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|16.          |Skaičius|            |            |          |          |
|Koliforminės | 100 ml |            |            |          |          |
|bakterijos   |vandens |      0     |            |          |          |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|17. Bendroji |        |Be nebūdingų|            |          |          |
|organinė     |  mg/l  |    žymių   |            |          |          |
|anglis       |        |  pokyčių   |            |          |          |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|      1      |    2   |      3     |      4     |    5     |    6     |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|18.          |        | Priimtinas |            |          |          |
|Drumstumas   |        |vartotojams |            |          |          |
|             |        |    ir be   |            |          |          |
|             |        |  nebūdingų |            |          |          |
|             |        |  pokyčių   |            |          |          |
|             +--------+------------+------------+----------+----------+
|             |DV pagal|      4     |            |          |          |
|             | forma- |            |            |          |          |
|             |  ziną  |            |            |          |          |
|             |        |            |     10     |    10    |    10    |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|19.          |                                                        |
|Radiologiniai|                                                        |
|rodikliai    |                                                        |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|19.1. Tričio |        |            |            |          |          |
|tūrinis      | Bq / l |    100     |            |          |          |
|aktyvumas    |        |            |            |          |          |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
|19.2. Metinė |mSv per |            |            |          |          |
|efektinė dozė|  metus |    0,10    |            |          |          |
+-------------+--------+------------+------------+----------+----------+
   
    20.5.  Fasuojamo  geriamojo  vandens,  neprisotinto   anglies
dvideginio,  specifikuota  vandenilio jonų koncentracijos   vertė
gali  būti  sumažinta  iki 4,5 pH  vieneto,  prisotinto   anglies
dvideginio  iki dar mažesnių verčių. 
    20.6. Vandenilio jonų koncentracijos matavimų teisingumas  ir
glaudumas turi sudaryti 0,2 pH vieneto.
    20.7.  Nustatant  permanganato indeksą,  mėginio   oksidavimo
procesas  turi trukti 10 minučių 100 -0C temperatūroje  rūgščioje
terpėje naudojant permanganatą.
    20.8.   Bendrosios  organinės  anglies  vertės    geriamajame
vandenyje  nustatinėti nereikia, jeigu geriamojo vandens  tiekimo
objekto  teritorijai  per dieną tiekiama ne daugiau kaip 10   000
kub.  metrų  vandens.  Permanganato indekso  vertės   geriamajame
vandenyje  nustatinėti nereikia, jeigu kontroliuojama  bendrosios
organinės anglies vertė.
    20.9.   Kolonijas   sudarančių  vienetų  skaičius  22     -0C
temperatūroje  nustatomas tik vandentiekio skirstomuoju   tinklu,
rezervuarais  ar cisternomis vartotojams tiekiamame arba   maisto
įmonėse naudojamame geriamajame vandenyje.
    20.10.   Fasuojamame  geriamajame  vandenyje     koliforminių
bakterijų skaičius nustatomas 250 ml vandens mėginyje.
    20.11.  Jeigu geriamasis vanduo yra paruoštas iš   paviršinio
vandens,  patenkančio  į  skirstomąjį tinklą  geriamojo   vandens
siektina  drumstumo  vertė  yra  1,0  drumstumo  vienetas   pagal
formaziną.
    20.12.  Nustatant  iš paviršinio vandens paruošto   geriamojo
vandens   drumstumą,  analitės  nustatymo  metodo    teisingumas,
glaudumas ir analitės vertės radimo riba turi būti 25 procentai.
    20.13.  Geriamojo vandens metinė efektinė dozė   skaičiuojama
tik tuo atveju, jei bendrasis tūrinis alfa aktyvumas didesnis  už
0,1 Bq/l ar bendrasis tūrinis beta aktyvumas didesnis už 1  Bq/l.
Geriamojo  vandens metinė efektinė dozė apskaičiuojama,   atmetus
tričio, kalio -40, radono ir radono skilimo produktų aktyvumus. 
   
            VI. GERIAMOJO  VANDENS  PROGRAMINĖ  PRIEŽIŪRA
   
    21.  Nustatomi ir registruojami geriamojo vandens saugos   ir
kokybės rodikliai
    21.1.  Nuolatinės  programinės priežiūros metu nustatomi   ir
registruojami geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai 
    21.1.1. Mikrobiniai rodikliai:
    21.1.1.1.  žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius  100
ml  vandens (fasuojamame geriamajame vandenyje žarninių  lazdelių
skaičius nustatomas 250 ml geriamojo vandens);
    21.1.1.2.  žaliamėlių  pseudomonų  (Pseudomonas   aeruginosa)
skaičius  250  ml  vandens (nustatomas  fasuojamame   geriamajame
vandenyje); 
    21.1.1.3.   kolonijas  sudarančių  vienetų  skaičius  1    ml
geriamojo  vandens 22 -0C temperatūroje (nustatomas   fasuojamame
geriamajame vandenyje);
    21.1.1.4.   kolonijas  sudarančių  vienetų  skaičius  1    ml
geriamojo  vandens 37 -0C temperatūroje (nustatomas   fasuojamame
geriamajame vandenyje). 
    21.1.2. Toksiniai (cheminiai) rodikliai: nitritas (nustatomas
tik   tais  atvejais,  kai  geriamasis  vanduo    dezinfekuojamas
chloraminu). 
    21.1.3. Indikatoriniai rodikliai:
    21.1.3.1. aliuminis (nustatomas, kai naudojamame  flokuliante
yra aliuminio);
    21.1.3.2. amonis;
    21.1.3.3. spalva;
    21.1.3.4. savitasis elektrinis laidis;
    21.1.3.5. lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) ir jų
sporų  skaičius  100 ml geriamojo vandens (nustatomas  tik   tais
atvejais,  kai geriamasis vanduo yra iš paviršinių šaltinių  arba
kai jam turi įtakos paviršinis vanduo);
    21.1.3.6. vandenilio jonų koncentracija;
    21.1.3.7.  bendroji  geležis  (nustatoma,  kai    naudojamame
flokuliante yra geležies);
    21.1.3.8. kvapo slenkstis;
    21.1.3.9. skonio slenkstis;
    21.1.3.10.  koliforminių bakterijų skaičius 100 ml  geriamojo
vandens (fasuojamame geriamajame vandenyje koliforminių bakterijų
skaičius nustatomas 250 ml geriamojo vandens);
    21.1.3.11. drumstumas;
    21.1.3.12.   geriamajam  vandeniui  dezinfekuoti    naudojamų
medžiagų    likučiai    (nustatomi,    kai    geriamasis   vanduo
dezinfekuojamas).
    21.2.  Periodinės (audito) programinės priežiūros metu   turi
būti  nustatyta,  ar per ataskaitinį laikotarpį  (paprastai   per
kalendorinius  metus)  nustatyti ir užregistruoti šios   higienos
normos  21.2.1,  21.2.2 ir 21.2.3 punktuose išvardyti   geriamojo
vandens saugos ir kokybės rodikliai nebuvo didesni už ribinius ar
specifikuotus  ir ar dėl to negalėjo kilti potencialaus  pavojaus
vartotojų sveikatai.  
    21.2.1.  Mikrobiniai rodikliai: žarninių enterokokų  skaičius
100  ml  geriamojo  vandens (fasuojamame  geriamajame   vandenyje
žarninių   enterokokų  skaičius  nustatomas  250  ml    geriamojo
vandens).
    21.2.2. Toksiniai (cheminiai) rodikliai:
    21.2.2.1. stibis;
    21.2.2.2. arsenas;
    21.2.2.3. benzenas;
    21.2.2.4. benzpirenas;
    21.2.2.5. boras;
    21.2.2.6. bromatas;
    21.2.2.7. kadmis;
    21.2.2.8. chromas;
    21.2.2.9. varis;
    21.2.2.10. cianidai;
    21.2.2.11. 1,2 - dichloretanas;
    21.2.2.12. fluoridas;
    21.2.2.13. švinas;
    21.2.2.14. gyvsidabris;
    21.2.2.15. nikelis;
    21.2.2.16. nitratas;
    21.2.2.17. nitritas;
    21.2.2.18. pesticidai;
    21.2.2.19. pesticidų suma;
    21.2.2.20. daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai;
    21.2.2.21. selenas;
    21.2.2.22. tetrachloretenas ir trichloretenas;
    21.2.2.23. haloformų suma.
    21.2.3. Indikatoriniai rodikliai:
    21.2.3.1. aliuminis;
    21.2.3.2. chloridas;
    21.2.3.3. bendroji geležis;
    21.2.3.4. manganas;
    21.2.3.5. permanganato indeksas;
    21.2.3.6. sulfatas; 
    21.2.3.7. natris;
    21.2.3.8.   kolonijas  sudarančių  vienetų  skaičius  1    ml
geriamojo  vandens 22 -0C temperatūroje (nustatomas  vandentiekio
skirstomuoju  tinklu rezervuarais ar cisternomis tiekiamame  arba
maisto įmonėse naudojamame geriamajame vandenyje); 
    21.2.3.9. bendroji organinė anglis.
    21.3. Šios higienos normos 21.2.2.3, 21.2.2.5, 21.2.2.6,  21.
2.2.10-21.2.2.12,  21.2.2.14,  21.2.2.18, 21.2.2.19,   21.2.2.21,
21.2.2.22,   21.2.3.2,  21.2.3.5-21.2.3.7,  21.2.3.9    punktuose
išvardytų  rodiklių vandentiekio skirstomuoju tinklu  vartotojams
tiekiamame  geriamajame  vandenyje  nustatyti,  registruoti    ir
stebėti iki geriamojo vandens vartojimo vietų nebūtina, jeigu tai
atliekama  paruošto  geriamojo vandens patekimo  į   vandentiekio
skirstomąjį  tinklą  vietose ir (ar) kitose  skirstomojo   tinklo
vietose.  Ši  sąlyga  galioja tik tada,  kai  geriamojo   vandens
objekto  teritorijai  iš  vieno  ar  daugiau  geriamojo   vandens
šaltinių  tiekiamame geriamajame vandenyje šie rodikliai   dvejus
metus  iš eilės neviršijo ribinių verčių ir kai atsižvelgiama   į
šios higienos normos 22.2 punkto reikalavimus.
    22. Geriamojo vandens mėginių ėmimo normos
    22.1.  Siekiant  užtikrinti, kad  vandentiekio   skirstomuoju
tinklu,  rezervuarais  ar  cisternomis  tiekiamas  arba    maisto
tvarkymo  įmonėse  naudojamas  geriamasis vanduo  atitiktų   šios
higienos  normos  reikalavimus, geriamojo vandens mėginiai   šios
higienos  normos 21 punkte išvardytiems rodikliams nustatyti   ir
registruoti turi būti imami geriamojo vandens vartojimo vietose.
    22.2.  Jeigu galima įrodyti, kad kai kurių geriamojo  vandens
saugos  ir kokybės rodiklių (šios higienos normos 21.3   punktas)
vertės iki vartojimo vietų iš esmės nepasikeis, dalį vandentiekio
skirstomuoju  tinklu  tiekiamo geriamojo vandens mėginių   galima
imti iš paruošto geriamojo vandens patekimo į skirstomąjį  tinklą
vietų ir iš kitų vandens tiekimo objekto teritorijos vietų.
    22.3.  Vandentiekio  skirstomuoju  tinklu,  rezervuarais   ar
cisternomis  tiekiamo  arba  maisto tvarkymo  įmonėse   naudojamo
geriamojo  vandens imamų mėginių skaičius nustatomas pagal   šios
higienos normos 5 lentelėje pateiktas normas.
   
5   lentelė.  Geriamojo  vandens  mėginių,  imamų     programinei
priežiūrai per kalendorinius metus, normos
   
+----------------------+------------------+---------------------+
|    Vandens tiekimo   |    Nuolatinei    | Periodinei (audito) |
|  objekto teritorijai |    programinei   |     programinei     |
|  per dieną tiekiamo  | priežiūrai imamų |  priežiūrai imamų   |
|   arba paskirstomo   | mėginių skaičius |mėginių skaičius per |
|  geriamojo vandens   |  per metus, ne   |metus, ne mažiau kaip|
| kiekis, kub. metrais |    mažiau kaip   |                     |
+----------------------+------------------+---------------------+
|Iki 100               |4                 |1                    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|101-1000              |4                 |1                    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|1001-10000            |                  |1                    |
|                      |                  |ir 1 papildomas      |
|                      |                  |mėginys kiekvienai   |
|                      |                  |3300 kub. metrų per  |
|                      |                  |dieną tiekiamo       |
|                      |                  |geriamojo vandens    |
|                      |                  |bendrojo tūrio daliai|
+----------------------+------------------+---------------------+
|10001-100000          |4                 |3                    |
|                      |ir 3 papildomi    |ir 1 papildomas      |
|                      |mėginiai          |mėginys kiekvienai   |
|                      |kiekvienai 1000   |10000 kub. metrų per |
|                      |kub. metrų per    |dieną tiekiamo       |
|                      |dieną tiekiamo    |geriamojo vandens    |
|                      |geriamojo vandens |bendrojo tūrio daliai|
|                      |bendrojo tūrio    |                     |
|                      |daliai            |                     |
+----------------------+                  +---------------------+
|100001 ir daugiau     |                  |10                   |
|                      |                  |ir 1 papildomas      |
|                      |                  |mėginys kiekvienai   |
|                      |                  |25000 kub. metrų per |
|                      |                  |dieną tiekiamo       |
|                      |                  |geriamojo vandens    |
|                      |                  |bendrojo tūrio daliai|
+----------------------+------------------+---------------------+
   
    22.4.  Geriamojo vandentiekio objekto teritorijai per   dieną
tiekiamo  geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas kaip  vienerių
kalendorinių  metų  vidurkis. Apskaičiuojant  geriamojo   vandens
mėginių  normas, galima remtis prielaida, kad vienas žmogus   per
dieną suvartoja 200 litrų vandens.
    22.5.  Kai geriamojo vandens viešasis tiekimas   vandentiekio
skirstomuoju  tinklu  nėra  ūkinė  komercinė  veikla,   geriamojo
vandens objekto teritorijai iki 100 kub. metrų per dieną tiekiamo
arba  paskirstomo  geriamojo  vandens  mėginių  normas    nustato
teritorinė   valstybinė   maisto  ir   veterinarijos     tarnyba,
atsižvelgdama  į konkrečias geriamojo vandens saugos ir   kokybės
užtikrinimo sąlygas. Nuolatinei programinei priežiūrai turi  būti
imama  ne  mažiau  kaip  2  mėginiai  per  metus,  o   periodinei
programinei priežiūrai - vienas per dvejus metus.
    22.6.  Trumpą  laiką  ar  su  pertraukomis  rezervuarais   ar
cisternomis  vartotojams tiekiamo geriamojo vandens   programinei
priežiūrai  per  metus  imamų geriamojo vandens  mėginių   normas
nustato teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
    22.7. Jeigu maisto tvarkymo įmonėse per dieną sunaudojama iki
100  kub.  metrų geriamojo vandens, programinei  priežiūrai   per
metus  imamų geriamojo vandens mėginių normas nustato  teritorinė
valstybinė  maisto  ir  veterinarijos tarnyba,  atsižvelgdama   į
konkrečius geriamojo vandens naudojimo maistui tvarkyti  tikslus,
būdus ir sąlygas bei galutinio maisto produkto saugos ir  kokybės
reikalavimus. Maisto gamybos įmonėse naudojamo geriamojo  vandens
mėginių,   nuolatinei  programinei  priežiūrai  imamų     vandens
vartojimo  vietose,  turi  būti ne mažiau kaip du per  metus,   o
periodinei priežiūrai - ne mažiau kaip vienas per metus.
    22.8.  Programinei priežiūrai pasirenkamos geriamojo  vandens
mėginių  ėmimo  vietos turi būti tolygiai  išdėstytos   geriamojo
vandens tiekimo objekto teritorijoje, o mėginių ėmimo laikas  kuo
tolygiau paskirstytas per kalendorinius metus.
    22.9.  Pasirenkant  geriamojo vandens mėginių  ėmimo   vietas
švinui,  variui  ir  nikeliui geriamajame  vandenyje   nustatyti,
pirmenybę reikia teikti toms vandens tiekimo objektų teritorijoms
ar  jų  dalims,  kuriose  yra tikėtina šių  metalų  migracija   į
geriamąjį  vandenį  iš vartotojams priklausančių pastatų   vidaus
vandentiekio  ir vandentiekio skirstomojo tinklo vamzdyno.  Imami
geriamojo  vandens  mėginiai  turi  padėti  nustatyti    vidutinį
vartotojų  per  savaitę suvartojamą geriamojo vandens  kiekį   ir
didžiausias švino, vario ir nikelio vertes geriamajame vandenyje.
    22.10.  Suderinus  su Radiacinės saugos centru,   geriamajame
vandenyje  nebūtina  kontroliuoti tričio tūrinį aktyvumą bei   jo
lemiamą  metinę  efektinę  dozę, jeigu,  remiantis   ankstesniais
geriamojo  vandens  programinės  priežiūros  ar  kitų   stebėsenų
rezultatais  [4.23], buvo nustatyta, kad tričio tūrinio  aktyvumo
lemiama metinė efektinė dozė yra gerokai mažesnė už šios higienos
normos 4 lentelėje pateiktą specifikuotą to rodiklio vertę.
    22.11.  Šios  higienos normos 21 punkte  nurodyti   geriamojo
vandens  saugos  ir kokybės rodikliai, suderinus  su   visuomenės
sveikatos centru apskrityje, vandens tiekimo objekto teritorijoje
gali būti nustatomi ir registruojami iki 50 procentų rečiau  negu
nurodyta  šios higienos normos 5 lentelėje, jeigu dvejus metus iš
eilės  tiriamų  geriamojo  vandens  mėginių  rodiklių  vertė  yra
pastovi  ir  daug  mažesnė  už  ribinę  ir  nėra  nustatyta jokių
priežasčių, dėl kurių tų rodiklių vertė galėtų pasikeisti.
    22.12.  Imamų  fasuojamo geriamojo vandens mėginių   skaičius
nustatomas  pagal  šios  higienos normos 6  lentelėje   pateiktas
normas.
   
6 lentelė. Fasuojamo geriamojo vandens mėginių, imamų programinei
priežiūrai per kalendorinius metus, normos 
   
+---------------+-----------------------+-----------------------+
| Fasuojamo per |Nuolatinei programinei |  Periodinei (audito)  |
| dieną vandens |    priežiūrai imamų   |programinei priežiūrai |
|  kiekis, kub. |  mėginių skaičius per |imamų mėginių skaičius |
|    metrais    |        metus,         |  per metus, ne mažiau |
|               |    ne mažiau kaip     |          kaip         |
+---------------+-----------------------+-----------------------+
|Iki 10         |           1           |           1           |
+---------------+-----------------------+-----------------------+
|11-60          |          12           |           1           |
+---------------+-----------------------+-----------------------+
|60 ir daugiau  |1 mėginys kiekvienai 5 |1 mėginys kiekvienai   |
|               |kub. metrų fasuojamo   |100 kub. metrų         |
|               |vandens bendrojo tūrio |fasuojamo vandens      |
|               |daliai                 |bendrojo tūrio daliai  |
+---------------+-----------------------+-----------------------+
                                 
    22.13.  Fasuojamo  geriamojo vandens vidutinis kiekis   (kub.
metrais)  per dieną apskaičiuojamas pagal kalendoriniais   metais
išfasuoto vandens kiekį (kub. metrais). 
    22.14.   Visos   geriamojo  vandens   mėginius     tiriančios
laboratorijos turi įdiegti kokybės kontrolės sistemą.
    22.15. Geriamojo vandens ir maisto įmonėse naudojamo  vandens
mėginiai  imami pagal LST ISO 5667-5, gruntinio vandens  mėginiai
imami  pagal LST ISO 5667-11, mėginiai konservuojami ir  gabenami
pagal LST EN ISO 5667-3. Mėginių ėmimo programos sudaromos  pagal
LST EN  25667-1 ir LST EN 25667-2 reikalavimus.
    23. Geriamojo vandens mikrobiologinių tyrimų metodai
    23.1.  Filtravimui naudojami membraniniai filtrai   tikrinami
pagal LST ISO 7704 reikalavimus. 
    23.2.  Mikroorganizmai  skaičiuojami  pagal  LST  ISO    8199
reikalavimus.
    23.3. Mikrobiologiniai tyrimai atliekami: 
    23.3.1.   žarninių  lazdelių  (Escherichia  coli)    skaičiui
nustatyti - pagal LST EN ISO 9308-1 reikalavimus;
    23.3.2. žarninių enterokokų skaičiui nustatyti - pagal LST EN
ISO 7899-2 reikalavimus;
    23.3.3.   žaliamėlių  pseudomonų  (Pseudomonas    aeruginosa)
skaičiui nustatyti - pagal LST EN 12780 reikalavimus;
    23.3.4. koliforminių bakterijų skaičiui nustatyti - pagal LST
EN ISO 9308-1 reikalavimus;
    23.3.5.  kolonijas  sudarančių vienetų skaičiui nustatyti   -
pagal LST EN ISO 6222 reikalavimus.
    23.4.  Lūžinių  klostridijų (Clostridium perfringens) ir   jų
sporų skaičiaus nustatymas
    23.4.1.  Mitybos terpei paruošti naudojami nustatyta   tvarka
įteisinti reagentai, svarstyklės, kurių matavimo neapibrėžtis  ne
didesnė kaip 0,01%, ir A klasės matavimo indai.
    23.4.2.  Po filtravimo membraninis filtras dedamas ant   m-CP
agaro  ir  21  val.  + 3 val. pasėlis laikomas 44 -0C  +  1   -0C
temperatūros  termostate.  Skaičiuojamos  drumstos    geltonosios
kolonijos,  kurios  tampa  rožinėmis ar raudonomis,  20-30   sek.
palaikius jas amonio hidroksido garuose.
    m-CP agaro sudėtis:
    triptozė                   30 g
    mielių ekstraktas          20 g
    sacharozė                  5 g
    L-cisteino hidrochloridas  1 g
    MgSO4 x 7 H2O              0,1 g
    bromkrezolis, purpurinis   40 mg
    agaras                     15 g
    distiliuotas vanduo        1000 ml
   
    Ištirpinus  aukščiau nurodytus komponentus, reikia  pasiekti,
kad  mitybos terpės pH būtų 7,6 ir 15 min. laikyti 121 -0C +1 -0C
temperatūros   autoklave.   Po   to   terpė   aušinama   kambario
temperatūroje.
    Į ataušintą terpę dedama:
    D-cikloserino                      400 mg
    polimiksino-B sulfato              25 mg
    indoksil-  -D-gliukozido           60 mg
    filtravimu sterilizuoto 0,5
  fenolftaleino difosfato tirpalo      20 ml
    filtravimu sterilizuoto
  4,5 FeCl3 x 6H2O                     2 ml
    Prieš dedant į terpę D-cikloserino, polimiksino-B sulfato  ir
indoksil--D-gliukozido,  juos  būtina ištirpinti 8 ml   sterilaus
vandens.
    24. Geriamojo vandens radiologinių tyrimų metodai
    24.1. Tričio tūrinis aktyvumas vertinamas pagal LST ISO  9698
reikalavimus.
    24.2.  Bendrasis tūrinis alfa aktyvumas vertinamas pagal  LST
ISO 9696 reikalavimus. 
    24.3.  Bendrasis tūrinis beta aktyvumas vertinamas pagal  LST
ISO 9697 reikalavimus. 
   
       VII. NAUDOJAMO BUITYJE KARŠTO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS
                          REIKALAVIMAI

     25. Iš geriamojo vandens pagaminto naudojamo buityje  karšto
vandens  (toliau    karštas vanduo) sauga ir  kokybė  turi   būti
užtikrinama  iki  vandens  vartojimo vietų  (toliau     vartotojų
čiaupai).
     26.  Gaminamas  karštas vanduo ir tiekiamas karšto   vandens
vartotojams turi būti apsaugotas nuo antrinės mikrobinės taršos.
     26.1. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios  pastato
karšto  vandens  grąžinimo vamzdyno vietos, neturi būti   daugiau
kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 -0C temperatūroje.
     26.2.  Legioneliozių  prevencijai  pastato  karšto   vandens
sistemoje  vandens  temperatūra  turi būti 50-60  -0C,   sudarant
technines prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą
padidinti iki 66 -0C, o vartotojų čiaupuose  iki 60 -0C.
     26.3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi  būti
plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama:
     26.3.1.  kai  ji  pradedama naudoti daugiau kaip  po   vieno
mėnesio pertraukos;
     26.3.2. po rekonstrukcijos ar po remonto;
     26.3.3.  kai negalima pašalinti vandens antrinės  mikrobinės
taršos požymių;
     26.3.4.    kai    diagnozuojami   vartotojų       susirgimai
legioneliozėmis.
     26.4. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens  sistemos
dezinfekciją  chloru,  laisvojo  chloro  koncentracija    sistemą
užpildančiame  geriamajame vandenyje keturias valandas turi  būti
50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi
būti  didesnė  kaip  30 -0C. Baigus trumpalaikę  cheminę   karšto
vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju
vandeniu,  kol  laisvojo  chloro  koncentracija  jame neviršija 1
mg/l.
    26.5.  Apie  planuojamą  karšto  vandens  dezinfekciją,   jos
tikslus,  trukmę  ir  būtinas saugos  priemones  karšto   vandens
tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.
    27. Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens  gamybos,
kaupimo  ir  tiekimo priemones (įskaitant  statybos   produktus),
kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis  yra
įvertinta  arba  kurios yra autorizuotos ar registruotos   teisės
aktų nustatyta tvarka (4.7, 4.13, 4.15, 4.20, 4.21).
     28.   Geriamasis  vanduo  negali  būti  tiekiamas    karštam
vandeniui  ruošti,  jeigu  šios  higienos  normos  VI    skyriuje
nustatyta   tvarka   nevykdoma  geriamojo  vandens     programinė
priežiūra.
     29. Karšto vandens mėginiai imami pagal LST ISO 5667-7.

                          ______________
    
                                 Lietuvos higienos normos
                                 HN 24:2003 "Geriamojo vandens
                                 saugos ir kokybės reikalavimai"
                                 1 priedas

PRIORITETINIŲ PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ, KURIUOS
PASIRINKTINAI REIKIA STEBĖTI VALSTYBINIO, SAVIVALDYBIŲ BEI ŪKIO
                SUBJEKTŲ MONITORINGŲ METU, SĄRAŠAS

+-----------------+--------------------+------------------------------+
|Cheminių medžiagų| Cheminės medžiagos |  Galimi patekimo į geriamąjį |
|      grupės     |     ar preparato   |      vandenį šaltiniai       |
|   pavadinimas   |    pavadinimas     |                              |
+-----------------+--------------------+------------------------------+
|1. Aromatiniai   |Benzenas            |Naftos gavyba, perdirbimas,   |
|angliavandeniliai|                    |saugojimas, realizavimas,     |
|                 |                    |atliekų šalinimo vietos       |
|                 |                    |(sąvartynai)                  |
+-----------------+--------------------+------------------------------+
|2. Halogeninti   |Chloralkanai C10-13 |Metalų apdorojimo pramonė,    |
|angliavandeniliai|                    |gaisrų gesinimo vietos        |
|                 +--------------------+------------------------------+
|                 |Metileno chloridas  |Dirbtinio pluošto, tirpiklių, |
|                 |(dichlormetanas)    |aerozolių, dezinfekcijos      |
|                 |                    |priemonių gamyba ir           |
|                 |                    |naudojimas, cheminio valymo   |
|                 |                    |įmonės, atliekų šalinimo      |
|                 |                    |vietos (sąvartynai)           |
|                 +--------------------+------------------------------+
|                 |1,2 - dichloretanas |Tirpiklių naudojimas, chemijos|
|                 |                    |pramonė, vinilo chlorido      |
|                 |                    |gamyba, atliekų šalinimo      |
|                 |                    |vietos (sąvartynai)           |
|                 +--------------------+------------------------------+
|                 |Heksachlorbutadienas|Tirpiklių naudojimas,         |
|                 |                    |transformatoriniai ir         |
|                 |                    |hidrauliniai skysčiai, atliekų|
|                 |                    |šalinimo vietos (sąvartynai)  |
|                 +--------------------+------------------------------+
|                 |Trichlormetanas     |Šaldytuvų gamyba, tirpiklių   |
|                 |(chloroformas)      |naudojimas, augalų apsaugos   |
|                 |                    |priemonių gamyba, saugojimas  |
+-----------------+--------------------+------------------------------+
|3. Halogeninti   |Brominti            |Augalų apsaugos priemonių     |
|aromatiniai      |difenileteriai      |saugojimas, naudojimas        |
|angliavandeniliai+--------------------+------------------------------+
|                 |Heksachlorbenzenas  |Medienos apdorojimo           |
|                 |                    |(konservantai), popieriaus    |
|                 |                    |pramonė, augalų apsaugos      |
|                 |                    |priemonių gamyba, saugojimas  |
|                 |                    |ir naudojimas, atliekų        |
|                 |                    |šalinimo vietos (sąvartynai)  |
|                 +--------------------+------------------------------+
|                 |Trichlorbenzenai    |Tirpiklių naudojimas,         |
|                 |                    |transformatoriniai ir         |
|                 |                    |hidrauliniai skysčiai, atliekų|
|                 |                    |šalinimo vietos (sąvartynai)  |
|                 +--------------------+------------------------------+
|                 |Pentachlorbenzenas  |Augalų apsaugos priemonių     |
|                 |                    |saugojimas, naudojimas        |
+-----------------+--------------------+------------------------------+
|4. Metalai ir jų |Švinas ir jo        |Naftos produktų gamyba,       |
|junginiai        |junginiai           |saugojimas, realizacija,      |
|                 |                    |elementų, akumuliatorių       |
|                 |                    |gamyba, atliekų šalinimo      |
|                 |                    |vietos (sąvartynai), valymo   |
|                 |                    |įrenginiuose sulaikomo dumblo |
|                 |                    |sandėliavimo vietos           |
|                 +--------------------+------------------------------+
|                 |Nikelis ir jo       |Elementų, akumuliatorių gamyba|
|                 |junginiai           |ir šalinimas, stiklo apdirbimo|
|                 |                    |pramonė, šiluminių elektrinių |
|                 |                    |atliekų (šlamo) šalinimo,     |
|                 |                    |valymo įrenginiuose sulaikomo |
|                 |                    |dumblo sandėliavimo vietos    |
+-----------------+--------------------+------------------------------+
                               
+-----------------+-----------------------+------------------------------+
|Cheminių medžiagų| Cheminės medžiagos ar |  Galimi patekimo į geriamąjį |
|      grupės     | preparato pavadinimas |      vandenį šaltiniai       |
|   pavadinimas   |                       |                              |
+-----------------+-----------------------+------------------------------+
|                 |Gyvsidabris ir jo      |Elementų atliekų,             |
|                 |junginiai              |liuminescensinių lempų        |
|                 |                       |saugojimo ir šalinimo vietos, |
|                 |                       |augalų apsaugos priemonių     |
|                 |                       |saugojimas ir senų pesticidų  |
|                 |                       |sandėlių teritorijos          |
|                 +-----------------------+------------------------------+
|                 |Kadmis ir jo junginiai |Elementų, akumuliatorių gamyba|
|                 |                       |ir šalinimas, šiluminių       |
|                 |                       |elektrinių atliekų (šlamo)    |
|                 |                       |šalinimo, valymo įrenginiuose |
|                 |                       |sulaikomo dumblo sandėliavimo |
|                 |                       |vietos                        |
+-----------------+-----------------------+------------------------------+
|5. Alavo         |Tributilalavo junginiai|Uosto teritorija, uosto       |
|organiniai       |                       |akvatorijoje iškasto užteršto |
|junginiai        |                       |dumblo sandėliavimo vietos,   |
|                 |                       |taip pat kaip sudedamoji      |
|                 |                       |augalų apsaugos priemonių     |
|                 |                       |fungicidų, herbicidų dalis    |
+-----------------+-----------------------+------------------------------+
|6. Daugiacikliai |Antracenas             |Dažų gamyba, medienos         |
|aromatiniai      |                       |apdorojimo pramonė            |
|angliavandeniliai|                       |(konservantai), sandėliavimo  |
|                 |                       |ir atliekų šalinimo vietos    |
|                 |                       |(sąvartynai)                  |
|                 +-----------------------+------------------------------+
|                 |Benzpirenas            |Naftos pramonės (bitumų,      |
|                 |Benzo-b-fluorantenas   |tepalų), šiluminių elektrinių |
|                 |Benzo-ghi-perilenas    |degimo produktų šalinimo      |
|                 |Benzo-k-fluorantenas   |vietos                        |
|                 |Fluorantenas           |                              |
|                 |Indeno-1,2,3-cd-pirenas|                              |
|                 |Naftalenas             |                              |
+-----------------+-----------------------+------------------------------+
|7. Pesticidai    |Alachloras             |Augalų apsaugos priemonių     |
|                 |Atrazinas              |(herbicidų) saugojimo vietos, |
|                 |Chlorfenvinfosas       |jų atliekų šalinimo vietos,   |
|                 |Chlorpyrifosas         |pesticidų sandėlių teritorijos|
|                 |Heksachlorcikloheksanas|                              |
|                 |(lindanas)             |                              |
|                 |Diuronas               |                              |
|                 |Endosulfanas           |                              |
|                 |Izoproturonas          |                              |
|                 |Simazinas              |                              |
|                 |Trifluralinas          |                              |
+-----------------+-----------------------+------------------------------+
|8. Fenoliai      |Nonilfenoliai          |Cheminio valymo įmonės,       |
|                 |Oktilfenoliai          |aktyviųjų paviršiaus medžiagų |
|                 |                       |naudojimas                    |
|                 +-----------------------+------------------------------+
|                 |Pentachlorfenolis      |Medienos apdorojimo pramonė,  |
|                 |                       |jos atliekų šalinimo vietos,  |
|                 |                       |augalų apsaugos priemonių     |
|                 |                       |saugojimo vietos, pesticidų   |
|                 |                       |sandėlių teritorijos          |
+-----------------+-----------------------+------------------------------+
|9. Ftalatų       |Di-2-etilheksil-       |Polimerinių medžiagų gamyba,  |
|esteriai         |ftalatas               |jos atliekų šalinimo vietos   |
+-----------------+-----------------------+------------------------------+
|10. Naftos       |Naftos                 |Naftos gavyba, perdirbimas,   |
|produktai ir     |angliavandeniliai      |saugojimas, realizavimas,     |
|angliavandeniliai|                       |atliekų šalinimo vietos       |
|                 |                       |(sąvartynai)                  |
+-----------------+-----------------------+------------------------------+
                               
+-------------+------------------+------------------------------+
|  Cheminių   |Cheminės medžiagos|  Galimi patekimo į geriamąjį |
|  medžiagų   |        ar        |      vandenį šaltiniai       |
|    grupės   |    preparato     |                              |
| pavadinimas |    pavadinimas   |                              |
+-------------+------------------+------------------------------+
|11. Metalai  |Chromas           |Metalo apdorojimo pramonė,    |
|             |Varis             |šiluminių elektrinių degimo   |
|             |Alavas            |produktų šalinimo vietos,     |
|             |Cinkas            |valymo įrenginiuose sulaikomo |
|             |Vanadis           |dumblo sandėliavimo vietos    |
|             |Arsenas           |                              |
+-------------+------------------+------------------------------+
|12. Kitos    |Nitratai          |Gyvulininkystės ir            |
|medžiagos    |Nitritai          |paukštininkystės ūkių         |
|             |Amonis            |teritorijos, nuotekų valymas  |
|             |                  |filtracijos laukuose, buitinių|
|             |                  |ir mėsos atliekų šalinimo     |
|             |                  |vietos, azotinių trąšų gamyba,|
|             |                  |sąvartynai                    |
|             +------------------+------------------------------+
|             |Fosfatai          |Gyvulininkystės ir            |
|             |                  |paukštininkystės ūkių         |
|             |                  |teritorijos, nuotekų valymas  |
|             |                  |filtracijos laukuose, buitinių|
|             |                  |ir mėsos atliekų šalinimo     |
|             |                  |vietos, fosforinių trąšų      |
|             |                  |gamyba                        |
|             +------------------+------------------------------+
|             |Chloridai         |Nuotekų valymas filtracijos   |
|             |                  |laukuose, sąvartynai          |
|             +------------------+------------------------------+
|             |Fluoridai         |Fosforinių trąšų gamyba       |
|             +------------------+------------------------------+
|             |Sulfatai          |Fosforinių trąšų gamyba,      |
|             |                  |nuotekų valymas filtracijos   |
|             |                  |laukuose, sąvartynai          |
|             +------------------+------------------------------+
|             |Fenoliai          |Medienos apdorojimo pramonė,  |
|             |                  |jos atliekų šalinimo vietos,  |
|             |                  |chemijos pramonė              |
|             +------------------+------------------------------+
|             |Cianidai          |Pesticidų sandėlių teritorijos|
+-------------+------------------+------------------------------+
|PASTABOS:  1. Šio sąrašo 110 punktuose išvardyti   pavojingos  |
|medžiagos  ir preparatai, kuriuos Europos Sąjungos   Komisija  |
|pasiūlė  laikyti  prioritetinėmis medžiagomis,   įgyvendinant  |
|Europos   Parlamento   ir  Tarybos  direktyvą     2000/60/EB,  |
|nustatančią  Bendrijos  veiksmų  vandens  politikos   srityje  |
|pagrindus.  Turi  būti  užkirstas  kelias  šioms   medžiagoms  |
|patekti į geriamąjį vandenį [4.22].                            |
|2.  Šio  sąrašo  11  ir  12 punktuose nurodytos prioritetinės  |
|Lietuvos vandens aplinkai  pavojingos medžiagos,  kurių        |
|patekimas į geriamąjį vandenį turi būti mažinamas [4.22].      |
|                                                               |
+---------------------------------------------------------------+

                          ____________

                                 Lietuvos higienos normos
                                 HN 24:2003 "Geriamojo vandens
                                 saugos ir kokybės reikalavimai"
                                 2 priedas

      VALSTYBINEI VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBAI
              PATEIKIAMŲ PAPILDOMŲ DUOMENŲ SĄRAŠAS

     1.  Toksinio  (cheminio)  rodiklio  geriamajame    vandenyje
neatitikties  nustatytiems  reikalavimams priežasčių analizė   ir
išlygos taikymo motyvai.
     2. Ar anksčiau buvo taikytos išlygos ir dėl kokių  rodiklių.
Detali ankstesnių išlygų taikymo rezultatų analizė.
     3.  Toksinio  (cheminio)  rodiklio  programinės   priežiūros
rezultatai:
     3.1. mėginių ėmimo vietos;
     3.2. rodiklio matavimų skaičius;
     3.3. matavimų, atitinkančių rodiklio ribinę vertę, skaičius;
     3.4. matavimų, viršijančių rodiklio ribinę vertę, skaičius;
     3.5. matavimų, viršijančių rodiklio ribinę vertę,  rezultatų
vidutinė koncentracija; 
     3.6. matavimų, viršijančių rodiklio ribinę vertę,  rezultatų
didžiausia koncentracija;
     3.7. rodiklio ribinės vertės pažeidimo trukmė, dienomis. 
     4. Siūlomas geriamojo vandens laikinasis leidžiamas rodiklio
dydis. 
     5.  Geriamojo  vandens  tiekimo  objekto  teritorijai   (jos
daliai) per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis.
     6. Vandenį vartojančių gyventojų skaičius.
     7.  Maisto  tvarkymo įmonių sąrašas ir  rodiklio   pažeidimo
poveikio  kiekvienos  įmonės gaminamų galutinių produktų   saugai
tikimybės įvertinimas.
     8.  Siūloma geriamojo vandens programinės priežiūros  ribotą
laikotarpį tvarka.
     9. Siūloma išlygos taikymo laikotarpio trukmė.
     10. Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį
būtų  atkurta  nustatyta geriamojo vandens  toksinio   (cheminio)
rodiklio  vertė,  priemonių kalendorinis  planas,   finansavimas,
patvirtintas savivaldybės tarybos sprendimu.

                          ____________

                                 Lietuvos higienos normos
                                 HN 24:2003 "Geriamojo vandens
                                 saugos ir kokybės reikalavimai"
                                 3 priedas

        VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA
              PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
               Kalvarijų g. 153, LT-2042 Vilnius.
         Tel. (8 5) 277 80 36. Faks. (8 5) 277 80 93

      IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO
                      RIBINEI VERTEI TAIKYMO
                           SĄLYGOS NR.

   Išduotos 200_m.__________ d., galioja iki 200_m.__________d. 

______________________________________________ savivaldybės merui
         (savivaldybės pavadinimas) 

  1. Vykdydami Lietuvos  Respublikos  geriamojo  vandens įstatymo
(Žin.,  2001,  Nr.  64-2327) 10 straipsnio 3 dalies reikalavimus,
išnagrinėjome Jūsų ______________________________________ prašymą
                         (metai, mėnuo, diena)
Nr.  __________  nustatyti,  ar  nesukels  potencialaus  pavojaus
žmonių sveikatai ________________________________________________
   (vandens tiekimo objekto teritorijos pavadinimas ir adresas)
________________ vandens tiekimo objekto teritorijai, kurioje yra
_________________ gyventojų ir __________________________________
(žmonių skaičius)               (maisto tvarkymo įmonių skaičius)
maisto  tvarkymo  įmonių, vandentiekio skirstomuoju tinklu viešai
tiekiamas geriamasis vanduo, kurio ______________________________
                       (toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas)                                                                
toksinio   (cheminio)  rodiklio  matavimų,  viršijančių  rodiklio
ribinę vertę, rezultatų vidutinė koncentracija yra ______________
_________________________,  o  matavimų,  viršijančių    rodiklio
(vidutinė koncentracija, g/l ar mg/l)
leidžiamą vertę, rezultatų didžiausia koncentracija yra _________
__________________________________________  ir  viršija  Lietuvos
(didžiausia koncentracija, g/l ar mg/l)
higienos  normoje HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai" nustatytą ribinę vertę ___________________________.
                             (ribinė rodiklio vertė, g/l ar mg/l)

  2. Išnagrinėję Jūsų su prašymu pateiktus papildomus duomenis ir
įvertinę  geriamojo  vandens  keliamą  riziką  žmonių  sveikatai,
patvirtiname:
  2.1. __________________________________________________ vandens
       (vandens tiekimo objekto teritorijos pavadinimas)
tiekimo objekto teritorijai _____________________________________
                   (išlygos taikymo laikotarpio trukmė, dienomis)
___________________ dienas  vandentiekio  skirstomuoju     tinklu
viešai tiekiamo geriamojo vandens laikinąjį leidžiamą ___________
___________________________________________ dydį, kuris geriamojo
(toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas)
vandens vartojimo vietose turi būti ne didesnis kaip ____________
________________________________________________________________;
      (laikinasis leidžiamas rodiklio dydis, g/l ar mg/l)
  2.2. geriamojo vandens programinės priežiūros tvarką (įrašyti)_
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________;
  2.3. geriamojo vandens vartotojų informavimo tvarką (įrašyti)__
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
  3. Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  visuomenės  sveikatos
stebėsenos  (monitoringo)  įstatymo
  (Žin., 2002, Nr. 72-3022) 11
straipsniu ir 12 straipsnio 3 dalimi, ___________________________
                                        (vandens tiekimo objekto
_____________________________ vandens tiekimo objekto teritorijai
  teritorijos pavadinimas)
tiekiantis geriamąjį vandenį tiekėjas ___________________________
___________________________________________________________ pagal
    (vandens tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas)
parengtą programą vykdo geriamojo vandens vartotojų ūkio subjektų
visuomenės  sveikatos stebėseną (monitoringą) (įrašyti stebėsenos
programos rengimo ir tvirtinimo tvarką) _________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


Direktorius                (Parašas)         (Vardas, pavardė)

                A.V.

                          ____________

                                 Lietuvos higienos normos
                                 HN 24:2003 "Geriamojo vandens
                                 saugos ir kokybės reikalavimai"
                                 4 priedas

            STANDARTŲ, NURODYTŲ HN 24 : 2003, SĄRAŠAS

    1. LST EN 25667-1:2001 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas.  1-oji
dalis. Nurodymai, kaip sudaryti mėginių ėmimo programas.
    2. LST EN 25667-2:2001 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas.  2-oji
dalis. Nurodymai, kaip imti mėginius.
    3.  LST  EN  ISO  5667-3:2001 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas.
3-ioji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir gabenti mėginius.
    4. LST ISO 5667-5:2002 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas.  5-oji
dalis.  Nurodymai,  kaip  imti  geriamojo  vandens  ir   vandens,
vartojamo maisto produktų ir gėrimų pramonėje, mėginius.
    5.  LST  ISO  5667-7  : 1998 Vandens kokybė. Bandinių ėmimas.
7-oji  dalis.  Nurodymai,  kaip  imti  vandens  ir garo bandinius
boilerinėse.
    6.  LST  ISO  5667-11:1998  Vandens  kokybė. Bandinių ėmimas.
11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius.
    7.  LST  EN  ISO 6222:2001  Vandens  kokybė.   Kultivuojamųjų
mikroorganizmų skaičiavimas. Kolonijų standžioje mitybos  terpėje
skaičiavimas.
    8.  LST  ISO 7704:2000 Vandens kokybė.  Membraninių   filtrų,
naudojamų mikrobiologiniams tyrimams, įvertinimas.
    9. LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų
aptikimas  ir skaičiavimas. 2-oji dalis. Membraninio   filtravimo
metodas.
    10.  LST  ISO 8199:2001 Vandens kokybė. Bendrieji   nurodymai
kaip skaičiuoti mikroorganizmus, juos kultivuojant.
    11. LST EN ISO 9308-1:2001 Vandens kokybė. Žarninių  lazdelių
(Escherichia  coli)  ir  koliforminių  bakterijų  aptikimas    ir
skaičiavimas. 1-oji dalis. Membraninio filtravimo metodas.
    12. LST EN 12780:2002 Vandens kokybė. Pseudomonas  aeruginosa
aptikimas ir skaičiavimas membraninio filtravimo metodu.
    13.  LST ISO 9696:1998 Vandens kokybė. Bendrojo tūrinio  alfa
aktyvumo   matavimai  mažai  mineralizuotame  vandenyje.    Storo
sluoksnio metodas.
    14.  LST ISO 9697:1998 Vandens kokybė. Bendrojo tūrinio  beta
aktyvumo matavimai mažai mineralizuotame vandenyje.
    15. LST ISO 9698:1998 Vandens kokybė. Tričio tūrinio aktyvumo
nustatymas. Skysto scintiliatoriaus metodas. 

                         __________