Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

ES teisės aktai

Pagrindinių strateginių dokumentų ir ES teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos politiką, sąrašas

2008-01-30

Pagrindinių strateginių dokumentų ir ES teisės aktų, reglamentuojančių

aplinkos politiką, sąrašas

 

1. ES teminės strategijos ir kiti aplinkos politikos dokumentai.

-       ES strategija dėl Integruoto kranto zonos valdymo, Europos Komisijos priimta 2000 m. rugsėjo 27 d.;

-       ES aplinkos ir sveikatos teminė strategija, Europos Komisijos priimta 2003 m. birželio 11 d.;

-       ES teminė oro taršos strategija, Europos Komisijos priimta 2005 m. rugsėjo 21 d.;

-       ES teminė jūrų aplinkos apsaugos ir išsaugojimo strategija, Europos Komisijos priimta 2005 m. spalio 24 d.;

-       ES atliekų prevencijos ir perdirbimo teminė strategija, Europos Komisijos priimta 2005 m. gruodžio 21 d.;

-       ES tausaus gamtinių išteklių naudojimo teminė strategija, Europos Komisijos priimta 2005 m. gruodžio 21 d.;

-       ES teminė miesto aplinkos strategija, Europos Komisijos priimta 2006 m. sausio 11 d.;

-       ES darnaus vystymosi strategija, atnaujinta ir patvirtinta 2006 m. birželio 15-16 d. Europos Vadovų Tarybos posėdyje;

-       ES tausaus pesticidų naudojimo teminė strategija, Europos Komisijos priimta 2006 m. liepos 12 d.;

-       ES dirvožemio apsaugos teminė strategija, Europos Komisijos priimta 2006 m. rugsėjo 22 d.;

-       ES aplinkos ir sveikatos veiksmų planas 2004-2010 m., Europos Komisijos priimtas 2004 m. birželio 9 d.;

-       ES aplinkosaugos technologijų veiksmų planas, Europos Komisijos priimtas 2005 m. sausio 27 d.;

-       Europos Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl miškams skirto ES veiksmų plano, priimtas 2006 m. birželio 15 d.;

-       Europos Komisijos žalioji knyga dėl integruoto produkto politikos, priimta 2001 m. vasario 7 d.;

-       Europos Komisijos žalioji knyga dėl rinkos priemonių, taikomų aplinkosaugos ir susijusiais politikos tikslais, priimta 2007 m. kovo 28 d.;

-       Europos Komisijos žalioji knyga dėl geresnio laivų išmontavimo, priimta 2007 m. gegužės 22 d.;

-       Europos Komisijos žalioji knyga “Prisitaikymas prie klimato kaitos Europoje – galimi ES veiksmai”, priimta 2007 m. birželio 29 d.

 

2. Horizontalieji ES teisės aktai.

-       Tarybos direktyva 85/337/EEB 1985 m. birželio 27 d. dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo;

-       Tarybos direktyva 97/11/EB 1997 m. kovo 3 d. iš dalies keičianti Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB 2001 m. birželio 27 d. dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB 2003 m. gegužės 26 d. nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1655/2000 2000 m. liepos 17 d. dėl aplinkos apsaugos finansinio instrumento (LIFE);

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 614/2007 2007 m. gegužės 23 d. dėl aplinkos finansinio instrumento (LIFE+);

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB 2003 m. sausio 28 d. dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB;

-       Tarybos sprendimas 2006/957/EB 2006 m. gruodžio 18 d. dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais pakeitimo priėmimo Europos bendrijos vardu;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 2006 m. rugsėjo 6 d. dėl Orhuso Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams;

-       Tarybos direktyva 91/692/EEB 1991 m. gruodžio 23 d. standartizuojanti ir racionalizuojanti ataskaitas apie tam tikrų su aplinka susijusių direktyvų įgyvendinimą;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB 1998 m. birželio 22 d. nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką;

-       Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 1600/2002/EB 2002 m. liepos 22 d. nustatantis šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/EB 2004 m. kovo 31 d. dėl matavimo priemonių;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB 2004 m. balandžio 21 d. dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti);

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB 2006 m. gruodžio 12 d. dėl paslaugų vidaus rinkoje;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 2006 m. sausio 18 d. dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB;

-       Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006 2006 m. liepos 11 d., įsteigiantis Sanglaudos fondą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB 2007 m. kovo 14 d. sukurianti Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE).

 

3. Oro kokybę reglamentuojantys ES teisės aktai.

-       Tarybos direktyva 93/12/EEB 1993 m. kovo 25 d. susijusi su sieros kiekiu tam tikrų rūšių skystajame kure;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/32/EB 1999 m. balandžio 26 d. dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies keičianti Direktyvą 93/12/EEB;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/33/EB 2005 m. liepos 6 d. iš dalies keičianti Direktyvą 1999/32/EB dėl sieros kiekio jūriniame kure;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/63/EB 1994 m. gruodžio 20 d. dėl lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės;

-       Tarybos direktyva 1999/13/EB 1999 m. kovo 11 d. dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB 2004 m. balandžio 21 d. dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/13/EB;

-       Komisijos sprendimas 2007/205/EB 2007 m. kovo 22 d., nustatantis valstybių narių pirmosios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB dėl tam tikrų lakiųjų organinių junginių išmetamų kiekių ribojimo įgyvendinimo ataskaitos bendrąją formą;

-       Komisijos sprendimas 2007/531/EB 2007 m. liepos 26 d. dėl klausimyno, skirto valstybių narių ataskaitoms apie Tarybos direktyvos 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo įgyvendinimą 2008–2010 m. laikotarpiu rengti;

-       Tarybos direktyva 96/62/EEB 1996 m. rugsėjo 27 d. dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo;

-       Tarybos direktyva 1999/30/EB 1999 m. balandžio 22 d. dėl sieros dioksido (SO2), azoto dioksido(NO2), azoto oksidų (NOx), kietųjų dalelių (KD10) ir švino ribinių verčių aplinkos ore;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/69/EB 2000 m. lapkričio 16 d. dėl benzeno ir anglies monoksido aplinkos ore ribinių verčių;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/3/EB 2002 m. vasario 12 d. dėl ozono aplinkos ore;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/107/EB 2004 m. gruodžio 15 d. dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/68/EB 1997 m. gruodžio 16 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/26/EB 2004 m. balandžio 21 d. iš dalies keičianti Direktyvą 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB 1998 m. spalio 13 d. dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/12/EEB;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/94/EB 1999 m. gruodžio 13 d. dėl vartotojų galimybės gauti informaciją apie degalų taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį parduodant naujus keleivinius automobilius;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/80/EB 2001 m. spalio 23 d. dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/81/EB 2001 m. spalio 23 d. dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių limitų;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB 2003 m. spalio 13 d. nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/101/EB 2004 m. spalio 27 d. iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, dėl Kioto protokolo projektų mechanizmų;

-       Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 280/2004/EB 2004 m. vasario 11 d. dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo;

-       Komisijos sprendimas 2006/780/EB 2006 m. lapkričio 13 d. dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo dvigubo skaičiavimo pagal Bendrijos emisijų leidimų sistemą vengimo, skirtas projekto veiklai pagal Kioto protokolą vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB;

-       Komisijos sprendimas 2006/803/EB 2006 m. lapkričio 23 d., iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2005/381/EB, nustatantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, taikymo ataskaitos klausimyną;

-       Komisijos sprendimas 2006/944/EB 2006 m. gruodžio 14 d., Europos bendrijai ir kiekvienai valstybei narei, vadovaujantis Tarybos sprendimu 2002/358/EB, nustatantis atitinkamus išmetamų teršalų kiekius pagal Kioto protokolą;

-       Komisijos sprendimas 2007/589/EB 2007 m. liepos 18 d., nustatantis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/55/EB 2005 m. rugsėjo 28 d. dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo;

-       Komisijos direktyva 2005/78/EB 2005 m. lapkričio 14 d. įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo ir iš dalies keičianti jos I, II, III, IV ir VI priedus;

-     Komisijos direktyva 2006/51/EB 2006 m. birželio 6 d. iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/55/EB I priedą ir Direktyvos 2005/78/EB IV ir V priedus dėl reikalavimų, keliamų išmetamųjų teršalų kontrolės monitoringo sistemai, naudojamai transporto priemonėse, ir išimčių dujiniams varikliams, siekiant tuos priedus suderinti su technikos pažanga;

-     Komisijos direktyva 2006/81/EB 2006 m. spalio 23 d. dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą pritaikanti Direktyvą 95/17/EB dėl ženklinant kosmetikos gaminius į pateikiamą sąrašą neįtraukiamo vieno ar daugiau ingredientų ir Direktyvą 2005/78/EB dėl priemonių, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus;

-     Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2006/40/EB 2006 m. gegužės 17 d. dėl dujų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB;

-     Tarybos direktyva 2006/105/EB 2006 m. lapkričio 20 d. dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas aplinkos srityje;

-     Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 2006 m. gegužės 17 d. dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

-     Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1493/2007 2007 m. gruodžio 17 d., nustatantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojų, importuotojų ir eksportuotojų teikiamų ataskaitų formą;

-     Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 2007 m. birželio 20 d. dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos.

 

4. Atliekų tvarkymą reglamentuojantys ES teisės aktai.

-       Tarybos direktyva 75/439/EEB 1975 m. birželio 16 d. dėl naudotų alyvų šalinimo;

-       Tarybos direktyva 87/101/EEB 1986 m. gruodžio 22 d. iš dalies keičianti Direktyvą 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo;

-       Tarybos direktyva 78/176/EEB 1978 m. vasario 20 d. dėl titano dioksido pramonės atliekų;

-       Tarybos direktyva 82/883/EEB 1982 m. gruodžio 3 d. dėl aplinkos, veikiamos titano dioksido pramonės atliekų, priežiūros ir stebėjimo tvarkos;

-       Tarybos direktyva 92/112/EEB 1992 m. gruodžio 15 d. dėl titano dioksido pramonės atliekų sukeltos taršos mažinimo ir galutinio panaikinimo programų derinimo tvarkos;

-       Tarybos direktyva 86/278/EEB 1986 m. birželio 12 d. dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotekų dumblą;

-       Tarybos direktyva 91/689/EEB 1991 m. gruodžio 12 d. dėl pavojingų atliekų;

-       Tarybos direktyva 94/31/EB 1994 m. birželio 27 d. iš dalies keičianti Direktyvą 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų;

-       Komisijos sprendimas 2007/151/EB 2007 m. kovo 6 d., iš dalies keičiantis Sprendimuose 94/741/EB ir 97/622/EB nustatytus klausimynus, naudojamus rengiant ataskaitas apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų įgyvendinimą ir apie Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų įgyvendinimą;

-       Komisijos direktyva 93/86/EEB 1993 m. spalio 4 d. derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų;

-       Komisijos direktyva 98/101/EB 1998 m. gruodžio 22 d. derinanti su technikos pažanga Tarybos Direktyvą 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB 2006 m. rugsėjo 6 d. dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB 1994 m. gruodžio 20 d. dėl pakuočių ir pakuočių atliekų;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/12/EB 2004 m. vasario 11 d. iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/20/EB 2005 m. kovo 9 d. iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų;

-       Komisijos sprendimas 2005/270/EB 2005 m. kovo 22 d., nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų;

-       Komisijos sprendimas 94/741/EB 1994 m. spalio 24 d. dėl valstybių narių ataskaitų klausimynų dėl tam tikrų atliekų sektoriaus direktyvų įgyvendinimo (Tarybos direktyvos 91/692/EEB įgyvendinimas);

-       Komisijos sprendimas 97/622/EB 1997 m. gegužės 27 d. dėl valstybių narių ataskaitų klausimynų dėl tam tikrų atliekų sektoriaus direktyvų įgyvendinimo (Tarybos direktyvos 91/692/EEB įgyvendinimas);

-       Tarybos direktyva 96/59/EB 1996 m. rugsėjo 16 d. dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT);

-       Tarybos direktyva 1999/31/EB 1999 m. balandžio 26 d. dėl atliekų sąvartynų;

-       Tarybos sprendimas 2003/33/EB 2002 m. gruodžio 19 d., kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB 2000 m. rugsėjo 18 d. dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių;

-       Tarybos sprendimas 2002/525/EB 2002 m. birželio 27 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;

-       Komisijos sprendimas 2005/63/EB 2005 m. sausio 24 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;

-       Komisijos sprendimas 2005/438/EB 2005 m. birželio 10 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;

-       Tarybos sprendimas 2005/673/EB 2005 m. rugsėjo 20 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB 2000 m. gruodžio 4 d. dėl atliekų deginimo;

-       Komisijos sprendimas 2006/329/EB 2006 m. vasario 20 d. apibrėžiantis klausimyną, naudotiną Direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo įgyvendinimo ataskaitoms;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB 2003 m. sausio 27 d. dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/108/EB 2003 m. gruodžio 8 d. iš dalies keičianti Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

-       Komisijos sprendimas 2004/249/EB 2004 m. kovo 11 d. dėl klausimyno rengiant valstybių narių ataskaitas apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų įgyvendinimą;

-       Komisijos sprendimas 2005/369/EB 2005 m. gegužės 3 d. nustatantis nuostatų laikymosi stebėsenos taisykles, taikomas valstybėms narėms, ir duomenų formas, reikalingas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų taikymui;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos;

-       Komisijos reglamentas (EB) Nr. 782/2005 2005 m. gegužės 24 d., nustatantis atliekų statistikos rezultatų perdavimo formą;

-       Komisijos reglamentas (EB) Nr. 783/2005 2005 m. gegužės 24 d., iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos II priedą;

-       Komisijos reglamentas (EB) Nr. 784/2005 2005 m. gegužės 24 d., patvirtinantis leidžiančias nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos nuostatas Lietuvai, Lenkijai ir Švedijai;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB 2006 m. balandžio 5 d. dėl atliekų;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB 2006 m. kovo 15 d. dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 2006 m. birželio 14 d. dėl atliekų vežimo;

-       Komisijos reglamentas (EB) Nr. 801/2007 2007 m. liepos 6 d. dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės;

-       Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1379/2007 2007 m. lapkričio 26 d., iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir pagal Bazelio konvenciją sutartus pakeitimus;

-       Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 2007 m. lapkričio 29 d. dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės.

 

5. Vandens kokybę reglamentuojantys ES teisės aktai.

-       Tarybos direktyva 78/659/EEB 1978 m. liepos 18 d. dėl gėlojo vandens, kuriam reikalinga apsauga arba kurį reikia gerinti, kad būtų išsaugota žuvų gyvybė, kokybės;

-       Tarybos direktyva 80/68/EEB 1979 m. gruodžio 17 d. dėl požeminio vandens apsaugos nuo tam tikrų pavojingų medžiagų keliamos taršos;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB 2006 m. gruodžio 12 d. dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo;

-       Tarybos direktyva 82/176/EEB1982 m. kovo 22 d. dėl gyvsidabrio išleidimo iš chloro šarminės elektrolizės pramonės ribinių verčių ir kokybės siektinų normų;

-       Tarybos direktyva 83/513/EEB 1983 m. rugsėjo 26 d. dėl kadmio išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų;

-       Tarybos direktyva 84/156/EEB 1984 m. kovo 8 d. dėl pramonės sektorių, išskyrus chloro šarminės elektrolizės pramonę, gyvsidabrio teršalų išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų;

-       Tarybos direktyva 84/491/EEB 1984 m. spalio 9 d. dėl heksachlorcikloheksano išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų;

-       Tarybos direktyva 91/271/EEB 1991 m. gegužės 21 d. dėl miestų nuotekų valymo;

-       Tarybos direktyva 91/676/EEB 1991 m. gruodžio 12 d. dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių;

-       Tarybos direktyva 98/83/EB1998 m. lapkričio 3 d. dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB 2000 m. spalio 23 d. nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB 2005 m. rugsėjo 7 d. dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/7/EB 2006 m. vasario 15 d. dėl maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinanti Direktyvą 76/160/EEB;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/11/EB 2006 m. vasario 15 d. dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos (kodifikuota redakcija);

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/44/EB 2006 m. rugsėjo 6 d. dėl gėlojo vandens, kuriam reikalinga apsauga arba kurį reikia gerinti, kad jame galėtų gyventi žuvys, kokybės;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/113/EB 2006 m. gruodžio 12 d. dėl vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės (kodifikuota redakcija);

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/60/EB 2007 m. spalio 23 d. dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos direktyva) (dar nepaskelbta ES Oficialiame leidinyje).

 

6. Gamtos apsaugą reglamentuojantys ES teisės aktai.

-       Tarybos direktyva 79/409/EEB 1979 m. balandžio 2 d. dėl laukinių paukščių apsaugos;

-       Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 348/81 1981 m. sausio 20 d. dėl banginių arba kitų banginių būrio gyvūnų produktų importo bendrųjų taisyklių;

-       Tarybos direktyva 83/129/EEB 1983 m. kovo 28 d. dėl tam tikrų ruoniukų kailių ir iš jų pagamintų produktų importavimo į valstybes nares;

-       Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3254/91 1991 m. lapkričio 4 d. draudžiantis Bendrijoje naudoti spąstus, kuriais suspaudžiamos gyvūnų galūnės, ir įvežti į Bendriją tam tikrų rūšių laukinių gyvūnų, kilusių šalyse, kur jie gaudomi minėtais spąstais arba kitais tarptautinių humaniško gyvūnų gaudymo reikalavimų neatitinkančiais būdais, kailius, odas ir iš jų pagamintas prekes;

-       Tarybos direktyva 92/43/EEB 1992 m. gegužės 21 d. dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos;

-       Komisijos sprendimas 2008/24/EB kuriuo, remiantis Tarybos direktyva 92/43/EEB, patvirtinamas pirmasis atnaujintas borealinio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas;

-       Komisijos reglamentas (EB) Nr. 35/97 1997 m. sausio 10 d. išdėstantis nuostatas dėl kailių, odų ir iš jų pagamintų prekių, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3254/91, sertifikavimo;

-       Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 1996 m. gruodžio 9 d. dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą;

-       Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1332/2005 2005 m. rugpjūčio 9 d. iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą;

-       Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 2006 m. gegužės 4 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles;

-       Komisijos rekomendacija 2007/425/EB 2007 m. birželio 13 d. nustatanti veiksmus, skirtus Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą vykdymui;

-       Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1037/2007 2007 m. rugpjūčio 29 d. sustabdantis tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimą į Bendriją;

-       Tarybos direktyva 1999/22/EB 1999 m. kovo 29 d. dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1523/2007 2007 m. gruodžio 11 d., draudžiantis pateikti į Bendrijos rinką ir importuoti į ją bei eksportuoti iš jos kačių ir šunų kailius bei gaminius, kurių sudėtyje yra tokių kailių.

 

7. Pramoninės taršos kontrolę reglamentuojantys ES teisės aktai.

-       Tarybos direktyva 87/217/EEB 1987 m. kovo 19 d. dėl aplinkos taršos asbestu prevencijos ir mažinimo;

-       Tarybos reglamentas (EB) Nr. 880/92 1992 m. kovo 23 d. dėl Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo schemos;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1980/20002000 m. liepos 17 d. dėl pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos;

-       Tarybos direktyva 96/61/EEB 1996 m. rugsėjo 24 d. dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės;

-       Komisijos sprendimas 2006/194/EB 2006 m. kovo 2 d., nustatantis klausimyną, susijusį su Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 761/2001 2001 m. kovo 19 d. dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos valdymo ir audito sistemoje (EMAS).

 

8. Genetiškai modifikuotų organizmų valdymą reglamentuojantys ES teisės aktai.

-       Tarybos direktyva 98/81/EB 1998 m. spalio 26 d. iš dalies keičianti Direktyvą 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo;

-       Komisijos reglamentas (EB) Nr. 50/2000 2000 m. sausio 10 d. dėl maisto produktų ir jų ingredientų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų arba iš genetiškai modifikuotų organizmų pagamintų maisto priedų ar kvapiųjų medžiagų, ženklinimo;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB 2001 m. kovo 12 d. dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 2003 m. rugsėjo 22 d. dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 2003 m. rugsėjo 22 d. dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies keičiantis direktyvą 2001/18/EB;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 2003 m. liepos 15 d. dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo.

 

9. Cheminių medžiagų valdymą reglamentuojantys ES teisės aktai.

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 67/548/EEB 1967 m. birželio 27 d. dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/121/EB 2006 m. gruodžio 18 d., iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo, siekiant suderinti ją su Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 2000 m. birželio 29 d. dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 304/2003 2003 m. sausio 28 d. dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo;

-       Komisijos reglamentas (EB) Nr. 777/2006 2006 m. gegužės 23 d., iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 304/2003 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I priedą;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 2004 m. balandžio 29 d. dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis direktyvą 79/117/EEB;

-       Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1195/2006 2006 m. liepos 18 d., iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV priedą;

-       Komisijos sprendimas 2007/639/EB 2007 m. spalio 2 d., nustatantis bendrąją duomenų ir informacijos pateikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų formą;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/20062006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.

 

10. Triukšmą reglamentuojantys ES teisės aktai.

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/14/EB 2000 m. gegužės 8 d. dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/88/EB2005 m. gruodžio 14 d. iš dalies keičianti Direktyvą 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo.

 

11. Statybos ir būsto politiką reglamentuojantys ES teisės aktai.

-       Tarybos direktyva 89/106/EEB 1988 m. gruodžio 21 d. dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo;

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/91/EB 2002 m. gruodžio 16 d. dėl pastatų energetinio naudingumo.

 

12. Miškų sektorių reglamentuojantys ES teisės aktai.

-       Tarybos direktyva 68/89/EEB 1968 m. sausio 23 d. dėl valstybių narių įstatymų dėl žaliavinės medienos klasifikavimo suderinimo;

-       Tarybos direktyva 1999/105/EB 1999 m. gruodžio 22 d. dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga;

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2152/2003 2003 m. lapkričio 17 d. dėl miškų ir aplinkos sąveikos monitoringo Bendrijoje (Forest Focus);

-       Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2005 m. gruodžio 20 d. dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo;

-       Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1737/2006 2006 m. lapkričio 7 d., nustatantis išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2152/2003 dėl miškų ir aplinkos sąveikos monitoringo Bendrijoje įgyvendinimo taisykles.

 

13. Architektų diplomų pripažinimo tvarką reglamentuojantys ES teisės aktai.

-       Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB 2005 m. rugsėjo 7 d. dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.