Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aktualijos

Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių

2007-09-05


Mašinos

 Į gyventojų dažniausiai užduodamus klausimus apie šio mokesčio apskaičiavimą, deklaravimą ir sumokėjimo tvarką atsako Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento vyriausioji specialistė Virginija KALESINSKIENĖ.

Kurios transporto priemonės mokestiniu požiūriu laikomos mobiliais taršos šaltiniais?

Mobiliais taršos šaltiniais laikomos motorinės transporto priemonės ir kiti judantys mechanizmai, naudojantys degalus. Motorine transporto priemone laikomi įrenginiai, skirti žmonėms ir (arba) kroviniams vežti. Ši sąvoka apima ir traktorius bei savaeiges mašinas. Mobiliais taršos šaltiniais laikomi ir įvairių tipų laivai – vidaus vandenų, žvejybos, mažieji, pramoginiai, sportiniai ir asmeniniai.

Mobilieji taršos šaltiniai yra ir plūduriuojantys įrenginiai, turintys mechaninę įrangą, skirti darbui vidaus vandenų keliuose ir uostuose. Tai gali būti žemkasė, žemsiurbė, dokas, plaukiojantis kranas ir kt. Aplinkos taršos šaltiniu laikomos ir plūduriuojančios priemonės – angarai, debarkaderiai, mažieji pramoginiai, sportiniai ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginiai.

Apmokestinami motorinių transporto priemonių, geležinkelio transporto, laivų ir lėktuvų į aplinka išmetami teršalai, kurie susidaro naudojant degalus vidaus degimo varikliuose. Mokestis mokamas už sunaudotą degalų kiekį Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Kas turi mokėti šį mokestį?

Mokestį už aplinkos teršimą moka įmonės, kurios vykdo ūkinę komercinę veiklą ir teršia aplinką iš ekploatuojamų mobilių taršos šaltinių.

Nuo mokesčio atleidžiami asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, kuriose įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos. Taip pat asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, kurios naudojamos žemės ūkio veiklai, o jų pajamos iš šios veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų. Neapmokestinami asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji yra apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja asmenines transporto priemones, taip pat asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, deginančių nustatytus standartus atitinkančius biodegalus.

Kokie yra nustatyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifai?

Tarifas nustatytas už toną sudegintų degalų. Pavyzdžiui, Motorinės transporto priemonės su vidaus degimo varikliu, apmokestinamos taikant 21 litą už toną sudeginto benzino, 22 litus už toną dyzelino, 20 litų už suskystintas dujas ir 16 litų už toną suslėgtų dujų. Mokesčio tarifas yra indeksuojamas taikant mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientą. Mokant mokestį už taršą iš mobilių taršos šaltinių už 2007 m. I pusmetį, taikomas indeksavimo koeficientas - 1,145. Indeksavimo koeficientas kiekvieno mokestinio laikotarpio pabaigoje yra skelbiamas Aplinkos ministerijos tinklalapyje www.am.lt , rubrikoje „Aplinkosauginiai mokesčiai“.

Jei įmonėje degalų apskaita yra vykdoma litrais, tai jie turi būti paverčiami į tonas. Jei mokesčio mokėtojas nežino tikslaus koeficiento kaip perskaičiuoti litrus į tonas, jis gali pasinaudoti vidutiniu perskaičiavimo koeficientu, kuris yra patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2006, Nr. 131-4977). Šiuo įsakymu yra nustatyti tokie perskaičiavimo koeficientai. Benzino litrus verčiant į tonas taikomas koeficientas 0,75, dyzeliną – 0,84 ir suskystintas naftos dujas – 0,54.

Kokius apskaitos dokumentus turi tvarkyti įmonė mokantį mokestį už aplinkos taršimą iš mobilių taršos šaltinių?

Teisės aktai griežtai nereglamentuoja specialių apskaitos tvarkymo taisyklių įmonėje, konkrečiai susietu su mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių mokėjimu. Tačiau pagal Buchalterinės apskaitos reikalavimus, kiekviena įmonė turi dokumentuoti automobilio eksploatavimo išlaidas. Pirmiausia įmonės vadovas turi patvirtinti kelionės dokumentavimo tvarką. Tai daroma atsižvelgus į įmonės veiklos pobūdį, automobilių skaičių, važiavimo dažnį ir kitas įmonės sąlygas. Kelionė turi būti įforminama kelionės lapu ar kitu dokumentu. Kelionės lape nurodomas kelionės maršrutas, atstumai nuo važiavimo punktų, sunaudotų degalų kiekis ir kiti rodikliai. Degalų sunaudojimą taip pat galima nustatyti remiantis įmonės vadovo patvirtintomis degalų sunaudojimo normomis. Įmonė mėnesio pabaigoje paprastai pildo degalų sunaudojimo ataskaitą. Iš šių dokumentų ir galima paimti degalų sunaudojimo kiekius, kurie reikalingi mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimui.

Kaip apskaičiuojamas taršos mokestis?

Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių šaltinių apskaičiuojamas ir mokamas už Lietuvos Respublikoje sunaudotą degalų kiekį tonomis. Apskaičiuojama pagal formulę Mn=Qn*T*I*kn. Čia Qn - faktinis per mokestinį laikotarpį Lietuvoje sunaudotas degalų kiekis tonomis; T – tarifas už vieną toną sunaudotų degalų; I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kurį apskaičiuoja Statistikos departamentas ir skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“; kn – koregavimo koeficientas, kuris atspindi mobilaus taršos šaltinio technines savybes bei būklę, kurių pagrindu atitinkamai mažinamas ar didinamas mokesčio tarifas.

Kiek kitaip skaičiuojamas mokestis už lėktuvų taršą pakilimo ir nusileidimo ciklo metu. Mokesčiui apskaičiuoti taikomas nustatytas mokesčio tarifas už vieną ciklą (pakilimo ar nusileidimo), kuris dauginamas iš ciklų skaičiaus bei mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficiento.

Kokia tvarka sumokamas ir deklaruojamas šis mokestis?

Mokestinis laikotarpis yra kalendorinių metų pusmetis. Mokestis sumokamas ir mokesčio deklaracija pateikiama per 60 kalendorinių dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos. . Vienas deklaracijos egzempliorius turi būti pateikiamas teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai – ten, kur registruotas mokesčio mokėtojas, o kitas egzempliorius pateikiamas Regiono aplinkos apsaugos departamentui arba teritorinei agentūrai – ten kur eksploatuojamas mobilus taršos šaltinis. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto įmonės deklaracijas turi pateikti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai, kuri yra M.K. Čiurlionio g. 9/2, Vilniuje. Mokesčio mokėtojas užpildytą deklaracijos formą išsiunčia paštu arba pristato į vietą.

Jeigu mokesčio mokėtojas nedeklaruoja mokesčio, tai laikoma, kad jis mokestį nuslėpė. Nustačius nuslėpimo faktą, mokestis už nuslėptą taršą iš mobilių teršimo šaltinių yra didesnis , nes taikomas mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifą didinantis koeficientas.

Atkreipiame dėmesį, kad mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijų neteikia ir mokesčio nemoka tie mokesčio mokėtojai, kurių visos eksploatuojamos transporto priemonės turi sumontuotas ir veikiančias išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas.

Kokie teisės aktai reglamentuoja šį mokestį už aplinkos teršimą?

LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin.1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474, Nr. 123-5550, 2003, Nr. 48-2108); LR Vyriausybės nutarimas Nr. 53 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą įgyvendinimo“ (Žin., 2000, Nr. 6-159). Mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka, kuri yra patvirtinta LR aplinkos ir finansų ministro įsakymu Nr. 663/409a (Žin.,2003, Nr.4-152). Papildomi teisės aktai, kuriais reikia vadovautis yra Aplinkos ministro įsakymas Nr.89, „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 14-2000 ir LAND 15-2000 patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr.23-593), taip pat ir atitinkamomis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvomis.

Kur galima rasti šiuos dokumentus? Kartais kyla neaiškumų dėl jų taikymo. Kas galėtų paaiškinti, konsultuoti?

Pagrindinai su šiuo mokesčių susiję dokumentai yra skelbiami Aplinkos ministerijos interneto svetainėje adresu: www.am.lt, skyrelyje „Aplinkosauginiai mokesčiai“. Konsultuotis ir klausti visada galima regioninių aplinkos departamentų teritorinėse agentūrose, kurioms teikiamos deklaracijos, kurių teritorijose registruota transporto priemones eksploatuojanti įmonė.

2007 09 05