Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Ratifikuotų konvencijų sąrašas

Ratifikuotų konvencijų sąrašas

2009-01-12

 

Lietuvos Respublikos ratifikuotų ar pasirašytų daugiašalių konvencijų (protokolų) aplinkos apsaugos srityje sąrašas

List of Multilateral Environmental Agreements ratified or signed by the Republic of Lithuania

Nr.

Konvencija ar protokolas / Convention or Protocol

Ratifikavimo statusas / Ratification Status

 

R – ratifikuota / prisijungta / ratified / accessed

P – pasirašyta / signed

Atsakingi pareigūnai / Responsible Officials

1.

JT Bendroji klimato kaitos konvencija

 

Framework Convention on Climate Change

R

LRS nutarimas

Nr. I-812

1995 02 23

“V.Ž” – 1995 Nr. 23

Stasilė Znutienė

Klimato kaitos politikos skyriaus vedėja

 

Head of Climate Change Policy Division

 

Tel: 706 61867

stasile.znutiene@am.lt

1.1.

Kioto protokolas

 

Kyoto Protocol

R

LRS įstatymas

Nr. IX-1203

2002 11 19

“V.Ž” – 2002 Nr. 126–5728

 

Stasilė Znutienė

Klimato kaitos politikos skyriaus vedėja

 

Head of Climate Change Policy Division

 

Tel: 706 61867

stasile.znutiene@am.lt

1.2.

Kioto protokolo Dohos pakeitimas

R

LRS įstatymas

Nr. XII-1979

2015 10 20


Stasilė Znutienė

Klimato kaitos politikos skyriaus vedėja

 

Head of Climate Change Policy Division

 

Tel: 706 61867

stasile.znutiene@am.lt


1.3.

Paryžiaus susitarimasParis Agreement

R

LRS įstatymas

Nr. XIII-184

2016 12 22

Stasilė Znutienė

Klimato kaitos politikos skyriaus vedėja

 

Head of Climate Change Policy Division

 

Tel: 706 61867

stasile.znutiene@am.lt

2.

JT Ozono sluoksnio apsaugos konvencija (Vienos konvencija)

 

Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna Convention)

R

LRV nutarimas

Nr. 1279

1994 12 19

“V.Ž” – 1998 Nr. 23

Zita Varanavičienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja

 

Head of Chemical Substances Division

 

Tel: 706 61858

zita.varanaviciene@am.lt

2.1

Protokolas dėl medžiagų, naikinančių ozono sluoksnį (Monrealio protokolas)

 

Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Montreal Protocol)

R

LRV nutarimas

Nr. 1279

1994 12 19

“V.Ž” – 1998 Nr. 23

Zita Varanavičienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja

 

Head of Chemical Substances Division

 

Tel: 706 61858

zita.varanaviciene@am.lt

2.2

Monrealio protokolo Londono ir Kopenhagos papildymai

 

The London and Copenhagen Amendments of the Montreal Protocol

R

LRS įstatymas

Nr. VIII-572

1997 12 09

“V.Ž” – 1998 Nr. 23

Zita Varanavičienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja

 

Head of Chemical Substances Division

 

Tel: 706 61858

zita.varanaviciene@am.lt

2.3

Monrealio protokolo Monrealio ir Pekino pakeitimai

 

The Montreal and Beijing Amendments to the Montreal Protocol

R

LRS įstatymas

Nr. IX-1961

2004 01 15

“V.Ž” – 2004

Nr. 42-1369

Zita Varanavičienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja

 

Head of Chemical Substances Division

 

Tel: 706 61858

zita.varanaviciene@am.lt

2.4

Monrealio protokolo Kigalio pakeitimas

 

The Kigali Amendment to the Montreal Protocol

R

LRS įstatymas

Nr. XIII-1196

2018 05 24

Zita Varanavičienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja

 

Head of Chemical Substances Division

 

Tel: 706 61858

zita.varanaviciene@am.lt

3.

JT Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija

 

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

R

LRV potvarkis

Nr. 737p

1993 10 27

“V.Ž” – 2001 Nr. 29

Elena Auglienė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

 

Head of Ambient Air Division

 

Tel. 706 63507

elena.augliene@am.lt

 

Danguolė Sužiedėlytė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Ambient Air Division

 

Tel. 706 63517

danguole.suziedelyte@am.lt

3.1

Protokolas “Dėl bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir įvertinimo srityje (angl. EMEP) ilgalaikio finansavimo

 

Protocol on Long-Term Financing of the Cooperative Program for Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air Pollution in Europe (EMEP)

R

LRS įstatymas

Nr. IX-1740

2003 09 18

“V.Ž.” – 2003 Nr. 97

Elena Auglienė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

 

Head of Ambient Air Division

 

Tel. 706 63507

elena.augliene@am.lt

 

Danguolė Sužiedėlytė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Ambient Air Division

 

Tel. 706 63517

danguole.suziedelyte@am.lt

3.2

Protokolas dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo (Geteborgo protokolas)

 

Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone

R

LRS įstatymas

Nr. IX-2008

2004 02 05

“V.Ž.” – 2004

Nr. 44-1438

Danguolė Sužiedėlytė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Ambient Air Division

 

Tel. 706 63517

danguole.suziedelyte@am.lt

3.3

Protokolas dėl sunkiųjų metalų

 

Protocol on Heavy Metals

R

LRS įstatymas

Nr. IX-2435

2004 09 14

“V.Ž.” – 152

Nr. 5525

Elena Auglienė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

 

Head of Ambient Air Division

 

Tel. 706 63507

elena.augliene@am.lt

3.4

Protokolas dėl tolesnio išmetamų sieros teršalų mažinimo

 

Protocol on Further Reduction of Sulphur Emissions

R

LRS įstatymas

Nr. X-193

2005 05 12

“V.Ž.” – 70

Nr. 2512

Elena Auglienė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

 

Head of Ambient Air Division

 

Tel. 706 63507

elena.augliene@am.lt

3.5

Protokolas dėl azoto oksidų išmetamo kiekio ar jų tarpvalstybinių pernašų ribojimo

 

Protocol concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or Their Transboundary Fluxes

R

LRS įstatymas

Nr. X-533

2006 03 30

“V.Ž.” – 2006 Nr. 46

Elena Auglienė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

 

Head of Ambient Air Division

 

Tel. 706 63507

elena.augliene@am.lt

3.6

Protokolas dėl patvariųjų organinių teršalų

 

Protocol on Persistent Organic Pollutants

R

LRS įstatymas

Nr. X-600

2006 05 09

“V.Ž.” – 2006 Nr. 68

Elena Auglienė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

 

Head of Ambient Air Division

 

Tel. 706 63507

elena.augliene@am.lt

3.7

Protokolas dėl išmetamo sieros kiekio ir jo tarpvalstybinių pernašų mažinimo mažiausiai 30 procentų

 

Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions or Their Transboundary Fluxes by at Least 30 per cent

R

LRS įstatymas

Nr. X-1003

2006 12 21

“V.Ž.” – 2007 Nr. 35

Elena Auglienė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

 

Head of Ambient Air Division

 

Tel. 706 63507

elena.augliene@am.lt

3.8

Protokolas dėl išmetamų lakiųjų organinių junginių kiekių ir jų tarpvalstybinių pernašų ribojimo

 

Protocol Concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or Their Transboundary Fluxes

R

LRS įstatymas

Nr. X-1076

2007 04 05

“V.Ž.” – 2007 Nr. 49

Danguolė Sužiedėlytė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Ambient Air Division

 

Tel. 706 63517

danguole.suziedelyte@am.lt

4.

JT Biologinės įvairovės konvencija

 

Convention on Biological Diversity

R

LRS nutarimas

Nr. I-985

1995 07 03

“V.Ž” – 1995 Nr. 69

Lina Čaplikaitė–Denisovienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Deputy Head of Nature Protection Division

 

Tel. 278 6531

lina.caplikaite-denisoviene@am.lt

 

Kristina Klovaitė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Nature Protection Division

 

Tel. 278 6526

kristina.klovaite@am.lt

4.1

Kartachenos biosaugos protokolas

 

Cartagen Protocol on Biosafety

R

LRS įstatymas

Nr. IX-1741

2003 09 18

“V.Ž.” – 2003

Nr. 98

Odeta Pivorienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Nature Protection Division

 

Tel. 278 6530

odeta.pivoriene@am.lt


Neringa Šarkauskienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Nature Protection Division

 

Tel. 278 6555

neringa.sarkauskiene@am.lt

5.

JT Konvencija dėl pelkių, turinčių tarptautinę reikšmę, ypač vandens ir pelkių paukščių apsaugai (Ramsaro konvencija)

 

Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention)

R

LRV potvarkis

Nr. 437p

1993 06 10

“V.Ž” – 2001 Nr.19

Sigutė Ališauskienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Protected Areas and Landscape Division

 

Tel: 278 6544

sigute.alisauskiene@am.lt

6.

ET Europos laukinės gamtos ir natūraliųjų biotopų apsaugos konvencija (Berno konvencija)

 

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitat (Bern convention

R

LRS įstatymas

Nr. I-1376

1996 06 01

“V.Ž” – 1996 Nr. 91

Kristina Klovaitė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Nature Protection Division

 

Tel. 278 6526

kristina.klovaite@am.lt

7.

JT Pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės konvencija (Bazelio konvencija)

 

Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Basel Convention)

R

LRS įstatymas

Nr. VIII-1002

1998 12 22

“V.Ž” – 1999 Nr. 13

Justina Grigaravičienė

Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Waste Pervention and Management Strategy Division

 

Tel. 706 63537

justina.grigaraviciene@am.lt

7.1

Šalių Konferencijos sprendimas III/1 (Bazelio Konvencijos pakeitimas)

 

Amendment to the Convention (Decision III/1 of the Conference of the Parties)

R

LRS įstatymas

Nr. IX-1739

2003 09 18

“V.Ž.” – 2003 Nr. 97

Justina Grigaravičienė

Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Waste Pervention and Management Strategy Division

 

Tel. 706 63537

justina.grigaraviciene@am.lt

8.

Baltijos jūros aplinkos apsaugos konvencija (Helsinkio konvencija)

 

Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area (Helsinki Convention)

R

LRS įstatymas

Nr. VIII-139

1997 02 25

“V.Ž” – 1997 Nr. 21

Irmantas Valūnas

Taršos prevencijos departamento direktoriaus pavaduotojas

 

Deputy Director of Pollution Prevention Departmanent

 

Tel. 706 63482

irmantas.valunas@am.lt

8.1

Baltijos jūros aplinkos apsaugos konvencijos IV priedo „Taršos iš laivų prevencija“pakeitimai (Helsinkio Komisijos rekomendacija Nr. 22E/5)

 

Amendments to Annex IV "Prevention of Pollution from Ships" to the Helsinki Convention (HELCOM Recommendation No 22E/5)

R

LRS įstatymas

Nr. IX-2368

2004 07 15

“V.Ž” – 134

Nr. 4834

Irmantas Valūnas

Taršos prevencijos departamento direktoriaus pavaduotojas

 

Deputy Director of Pollution Prevention Departmanent

 

Tel. 706 63482

irmantas.valunas@am.lt

8.2

Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Rusijos Federacijos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybių susitarimas dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisijos privilegijų ir imunitetų

 

Agreement between the Governments of the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the Federal Republic of Germany, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Poland, the Russian Federation and the Kingdom of Sweden on the Privileges and Immunities of the Baltic Marine Environment Protection Commission

R

LRS įstatymas

Nr. IX-2367

2004 07 15

“V.Ž” – 134

Nr. 4833

Irmantas Valūnas

Taršos prevencijos departamento direktoriaus pavaduotojas

 

Deputy Director of Pollution Prevention Departmanent

 

Tel. 706 63482

irmantas.valunas@am.lt

8.3

Baltijos jūros aplinkos apsaugos konvencijos IV priedo „Taršos iš laivų prevencija“ pakeitimai (Helsinkio Komisijos rekomendacijos Nr. 21/2 ir 24/8)

 

Amendments to Annex IV "Prevention of Pollution from Ships" to the Helsinki Convention (HELCOM Recommendations No 21/2 and 24/8)

R

LRS įstatymas

Nr. X-274

2005 06 23

“V.Ž” – 86

Nr. 3205

Irmantas Valūnas

Taršos prevencijos departamento direktoriaus pavaduotojas

 

Deputy Director of Pollution Prevention Departmanent

 

Tel. 706 63482

irmantas.valunas@am.lt

8.4

Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos III priedo „Taršos iš sausumos taršos šaltinių prevencijai taikomi kriterijai ir priemonės“ pakeitimai (Helsinkio Komisijos rekomendacija Nr. 21/1)

 

Amendments to Annex III „Criteria and Measures Concerning the Prevention of Pollution from Land-Based Sources” of the 1992 Helsinki Convention (HELCOM Recommendations No 21/1)

R

LRS įstatymas

Nr. X-1077

2007 04 05

“V.Ž” – 2007 Nr. 49

Irmantas Valūnas

Taršos prevencijos departamento direktoriaus pavaduotojas

 

Deputy Director of Pollution Prevention Departmanent

 

Tel. 706 63482

irmantas.valunas@am.lt

9.

JT Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir panaudojimo konvencija

 

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes

R

LRS įstatymas

Nr. VIII-1547

2000 02 17

“V.Ž” – 2000 Nr. 22

Irmantas Valūnas

Taršos prevencijos departamento direktoriaus pavaduotojas

 

Deputy Director of Pollution Prevention Departmanent

 

Tel. 706 63482

irmantas.valunas@am.lt

10.

JT Poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencija (Espo konvencija)

 

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention)

R

LRS įstatymas

Nr. VIII-1351

1999 10 07

“V.Ž” – 1999 Nr. 92

Beata Vilimaitė Šilobritienė

Taršos prevencijos departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėja

 

Head of Environmental Impact Assessment Division

 

Tel. 706 63654

beata.silobritiene@am.lt

10.1

Poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencijos (Espo konvencija) pirmasis ir antrasis pakeitimas

 

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) 1st and 2nd amendment

R

LRS įstatymas

Nr. XI-1113

2010 11 12

“V.Ž” –  2010 Nr. 137

Beata Vilimaitė Šilobritienė

Taršos prevencijos departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėja

 

Head of Environmental Impact Assessment Division

 

Tel. 706 63654

beata.silobritiene@am.lt

10.2

JT Poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencija (Espoo konvencija)

Strateginio aplinkos vertinimo protokolas

 

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention)

Protocol on Strategic Environmental Assessment

R

LRS įstatymas

Nr. XI-1113

2010 11 12

“V.Ž” – 2010 Nr. 137

Beata Vilimaitė Šilobritienė

Taršos prevencijos departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėja

 

Head of Environmental Impact Assessment Division

 

Tel. 706 63654

beata.silobritiene@am.lt

11.

JT Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija)

 

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)

R

LRS įstatymas

Nr. IX-449

2001 07 10

“V.Ž” – 2001 Nr. 73

Eglė Paužuolienė

Teisės ir personalo departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Law Application Division

 

Tel. 706 62711

egle.pauzuoliene@am.lt

11.1

JT Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija)

Protokolas dėl išmetamų ir pernešamų teršalų registro (PRTR)

 

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)

Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers (PRTR)

R

LRS įstatymas

Nr. XI-62

2008 12 16

“V.Ž” – 2008 Nr. 149

Violeta Juozefaitė

Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Deputy Head of Waste Licensing Division, Environmental Protection Agency

 

Tel. 706 68033

violeta.juofezaite@aaa.am.lt

11.2

Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais pakeitimas (GMO)

 

Amendment to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (GMO)

R

LRS įstatymas

Nr. X-1199

2007 06 21

“V.Ž” – 2007 Nr. 94

Neringa Šarkauskienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Nature Protection Division

 

Tel. 706 63522

neringa.sarkauskiene@am.lt

12.

JT Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES, Vašingtono konvencija)

 

Convention on the International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora (CITES)

R

LRS įstatymas

Nr.IX - 337

2001 05 22

“V.Ž” – 2001 Nr. 50

Kristina Klovaitė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Nature Protection Division

 

Tel. 278 6526

kristina.klovaite@am.lt


Laura Janulaitienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Nature Protection Division

 

Tel. 278 6509

laura.janulaitiene@am.lt

12.1

Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos XXI straipsnio pakeitimas

 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Amendment to Article XXI

R

LRS įstatymas

Nr. IX-2158

2004 04 22

“V.Ž” – 2004 Nr. 80-2832

Kristina Klovaitė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Nature Protection Division

 

Tel. 278 6526

kristina.klovaite@am.lt


Laura Janulaitienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Nature Protection Division

 

Tel. 278 6509

laura.janulaitiene@am.lt

13.

JT Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencija (Bonos konvencija)

 

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn Convention)

R

LRS įstatymas

Nr. IX-338

2001 05 22

“V.Ž” – 2001 Nr. 50

Laura Janulaitienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Nature Protection Division

 

Tel. 278 6509

laura.janulaitiene@am.lt

13.1

Sutartis dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje (Londono)

 

Agreement on the Conservation of Bats in Europe

R

LRS įstatymas

Nr. IX-518

2001 09 25

“V.Ž” – 2001 Nr. 88

Kristina Klovaitė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Nature Protection Division

 

Tel. 278 6526

kristina.klovaite@am.lt

13.2

Susitarimas dėl Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens paukščių išsaugojimo

 

Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds

R

LRS įstatymas

Nr. IX-2301

2004 06 29

“V.Ž” – 2004 Nr. 125-4509

Kristina Klovaitė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Nature Protection Division

 

Tel. 278 6526

kristina.klovaite@am.lt

13.3

Susitarimas dėl mažųjų banginių apsaugos Baltijos ir Šiaurės jūrose

 

Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas

R

LRS įstatymas

Nr. X-167

2005 04 21

“V.Ž.” – 2005 Nr. 64-2266

Laura Janulaitienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Nature Protection Division

 

Tel. 278 6509

laura.janulaitiene@am.lt

14.

ET Europos kraštovaizdžio konvencija

 

European Landscape Convention

R

LRS įstatymas

Nr. IX-1115

2002 10 03

“V.Ž.” – 2002 Nr. 104

Eduardas Vaitkevičius

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Chief Desk Officer of Protected Areas and Landscape Division

 

Tel. 706 63614 eduardas.vaitkevicius@am.lt

 

15.

JT Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų

 

Convention on Persistant Organic Pollutants (POPs)

R

LRS įstatymas

Nr. X-842

2006 10 10

„V.Ž.“ - 2006, Nr. 120-4562

Zita Varanavičienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja

 

Head of Chemical Substances Division

 

Tel: 706 61858

zita.varanaviciene@am.lt

16.

JT Konvencija dėl kovos su dykumėjimu šalyse, kurios patiria dideles sausras ir (ar) dykumėjimą, ypač esančiose Afrikoje

 

UN Convention to Combat Desertification in those countries experiencing serious drought and/on desertification, particularly in Africa

R

LRS įstatymas

Nr. IX-1684

2003 07 03

“V.Ž.” – 2003 Nr. 88

Dalia Gudaitienė - Holiman

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausioji specialistė

 

Chief Desk Officer of Protected Areas and Landscape Division

 

Tel. 278 6532

dalia.gudaitiene-holiman@am.lt

17.

JT Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje

 

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade

R

LRS įstatymas

Nr. IX-1898

2003 12 16

“V.Ž.” – 2004 Nr. 42-1368

Zita Varanavičienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja

 

Head of Chemical Substances Division

 

Tel: 706 61858

zita.varanaviciene@am.lt

18.

Tarptautinė konvencija dėl banginių medžioklės reguliavimo ir jos protokolas

 

International Convention for the Regulation of Whaling

R

LRS įstatymas

Nr. X-1748

2008 10 14

“V.Ž.” – 2008 Nr. 123-4659

Lina Čaplikaitė–Denisovienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Deputy Head of Nature Protection Division

 

Tel. 278 6531

lina.caplikaite-denisoviene@am.lt

19.

Minamatos konvencija dėl gyvsidabrio

 

The Minamata Convention on Mercury

R

LRS įstatymas

Nr. XIII-662

2017 10 10


Zita Varanavičienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja

 

Head of Chemical Substances Division

 

Tel: 706 61858

zita.varanaviciene@am.lt

20. Pasaulinės meteorologijos organizacijos konvencija


Convention of the World Meteorological Organization (WMO)

R

LRV potvarkis

Nr. 424p

1992 04 30

Vida Augulienė

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja

 

Deputy Director of the Lithuanian Hydrometeorological Service

 

Tel: 8 648 06 021

vida.auguliene@meteo.lt

21.
Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos konvencija


Convention of the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)

R

LRS įstatymas

Nr. XII-482

2013 07 02

Vida Augulienė

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja

 

Deputy Director of the Lithuanian Hydrometeorological Service

 

Tel: 8 648 06 021

vida.auguliene@meteo.lt