Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Gamtos apsaugos skyrius

Gamtos apsaugos skyriaus nuostatai

2017-11-07

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-884

 

APLINKOS MINISTERIJOS

GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ DEPARTAMENTO

GAMTOS APSAUGOS SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

 2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 3. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

 4. Skyriaus raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Skyriaus uždaviniai:

  1. dalyvauti formuojant biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų rūšių, genetinių išteklių apsaugos ir naudojimo, žuvininkystės, laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių apsaugos, naudojimo ir  atkūrimo, medžiojamųjų gyvūnų išteklių apsaugos, racionalaus naudojimo ir atkūrimo, saugaus genetiškai modifikuotų organizmų bei jų kaip produktų ar esančių kituose produktuose naudojimo politiką; koordinuoti jos įgyvendinimą;

  2. dalyvauti įgyvendinant nacionalinius strateginius dokumentus biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų rūšių, laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių apsaugos naudojimo ir atkūrimo, medžiojamųjų gyvūnų išteklių apsaugos, racionalaus naudojimo ir atkūrimo, žuvininkystės, genetiškai modifikuotų organizmų saugaus naudojimo srityse;

  3. dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos politiką pagal 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytas Skyriaus veiklos sritis.

 2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  1. rengia ar dalyvauja rengiant valstybės strategijas, planus ir programas biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų rūšių apsaugos ir naudojimo, medžiojamųjų gyvūnų išteklių apsaugos, racionalaus naudojimo ir atkūrimo srityse, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  2. rengia ar dalyvauja rengiant plėtros kryptis ir prognozes, tikslines programas žuvininkystės, laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių ir genetinių išteklių apsaugos ir naudojimo, medžiojamųjų gyvūnų išteklių apsaugos, racionalaus naudojimo ir atkūrimo, genetiškai modifikuotų organizmų saugaus naudojimo srityse, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  3. rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų rūšių, žuvininkystės, laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių ir genetinių išteklių, medžiojamųjų gyvūnų išteklių apsaugos, racionalaus naudojimo ir atkūrimo, medžioklėtvarkos, genetiškai modifikuotų organizmų srityse ir teikia pastabas Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;

  4. rengia žalos, padarytos biologinei įvairovei, laukinės augalijos ir gyvūnijos ištekliams, medžiojamųjų gyvūnų ištekliams, saugomoms rūšims ir jų buveinėms apskaičiavimo metodikas;

  5. rengia genetinių išteklių apskaitos, kaupimo, saugojimo, naudojimo ir atkūrimo tvarką;

  6. rengia laukinių augalų, grybų ir gyvūnų apsaugos ir naudojimo, laukinių augalų, grybų ir gyvūnų gausos reguliavimo reikalavimus;

  7. rengia laukinių augalų ir grybų augaviečių apsaugos, atkūrimo ir tvarkymo reikalavimus;

  8. rengia laukinės gyvūnijos išteklių, laukinių gyvūnų rūšių buveinių, veisimosi vietų sąlygų, laikino apsistojimo vietų, žiemojimo vietų ir migracijos kelių apsaugos, atkūrimo ir tvarkymo reikalavimus;

  9. rengia reikalavimus laukinių gyvūnų laikymui nelaisvėje, leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimui, prekybai laukiniais gyvūnais ir augalais, taip pat zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės reikalavimus;

  10. rengia reikalavimus prekybai laukiniais gyvūnais ir augalais;

  11. rengia pasiūlymus dėl leidžiamų naudoti laukinių augalų ir gyvūnų išteklių apskaitos ir koordinuoja kitų institucijų veiklą šioje srityje;

  12. rengia reikalavimus introdukcijai, reintrodukcijai ir perkėlimui, invazinių rūšių organizmų kontrolei ir naikinimui;

  13. rengia Invazinių rūšių Lietuvoje sąrašą;

  14. sudaro Invazinių rūšių kontrolės tarybą ir koordinuoja jos veiklą;

  15.  rengia Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus;

  16. rengia saugomų rūšių apsaugos planų rengimo ir šių planų tvirtinimo tvarką;

  17. rengia saugomų rūšių naudojimo reikalavimus;

  18. organizuoja ir koordinuoja Raudonosios knygos komisijos veiklą bei Raudonosios knygos parengimo darbus;

  19. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių dėl biologinės įvairovės, genetinių išteklių, biosaugos projektus;

  20. koordinuoja Augalų genų banko, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus, Lietuvos zoologijos sodo veiklą;

  21. koordinuoja informacijos rengimą ir jos teikimą genetiškai modifikuotų organizmų informacinei sistemai ir biosaugos informacijos centrui, rengia reikalavimus veiklai, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir mikroorganizmai, dalyvauja nustatant genetinės modifikacijos metodus;

  22. dalyvauja rengiant genetiškai modifikuotų organizmų ir produktų rizikos aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai įvertinimą ir rizikai įvertinti būtinus duomenis, nustatant genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijus;

  23. organizuoja valstybinę genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką stebėseną (monitoringą);

  24. organizuoja ir koordinuoja genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto ir genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komiteto veiklą;

  25. dalyvauja formuojant žuvų išteklių naudojimo, išsaugojimo ir atkūrimo politiką, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą:

   1. rengia verslinės žvejybos vidaus vandenyse, išskyrus privačius vidaus vandens telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarką;

   2. rengia specialiosios žvejybos tvarką vidaus vandenyse, nustato žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse ir duomenų apie šiuos tyrimus teikimo tvarką;

   3. rengia mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse reguliavimo priemones, derina mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse tvarką;

   4. rengia limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo tvarką, limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas vidaus vandenyse, šių sąlygų paskelbimo ir atšaukimo tvarką;

   5. rengia patirtų nuostolių, jeigu galimybės žvejoti netenkama dėl valdžios institucijų, valstybės ar savivaldybės įmonių ar įstaigų ūkinės veiklos, apskaičiavimo tvarką;

   6. rengia informacijos apie žuvų išteklius ir jų naudojimą vidaus vandenyse rinkimo ir teikimo reikalavimus, dalyvauja analizuojant šią informaciją ir rengiant prognozes;

   7. rengia verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir leidimų pakeitimo tvarką;

   8. rengia saugomų rūšių žuvų ir jų buveinių bei migracijos kelių išsaugojimo priemones, koordinuoja jų įgyvendinimą;

   9. rengia žvejybos produktų iškrovimo iš vidaus vandenyse žvejojančių žvejybos laivų tvarką;

   10. rengia draudžiamų perdirbti, parduoti ar supirkti vidaus vandenų žvejybos produktų panaudojimo tvarką;

   11. rengia vandens telkinių tvarkymo tipinius planus, organizuoja vandens telkinių susiskirstymą pagal žuvininkystės vystymo kryptis;

   12. rengia leidimų naudoti žvejybos plotą išdavimo ir panaikinimo tvarką;

   13. rengia mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarką;

   14. rengia Vandens telkinių, į kuriuos neišduodami leidimai naudoti žvejybos plotus, sąrašą, Valstybės paramos, skirtos žuvų ištekliams atkurti ir apsaugoti, teikimo žvejybos plotų naudotojams tvarką;

   15. kartu su Žemės ūkio ministerija rengia žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose tvarką, derina žuvivaisos programas;

  26. pagal Skyriaus veiklos sritis dalyvauja administruojant Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS);

  27. pagal Skyriaus veiklos sritis dalyvauja rengiant teisės aktus ir dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos, Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų planavimu ir panaudojimu, taip pat vykdo pareiškėjo, koordinatoriaus ar projekto vykdytojo funkcijas;

  28. pagal Skyriaus veiklos sritis koordinuoja aplinkos būklės stebėsenos priemonių sistemos sukūrimą ir įgyvendinimą;

  29. dalyvauja rengiant išvadas dėl Aplinkos ministerijoje nagrinėjamų strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų, planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo dokumentų Skyriaus veiklos srityse;

  30. nustatyta tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų rengiamuose susitikimuose, dalyvauja komisijų, įvairių darbo grupių veikloje;

  31. bendradarbiauja su mokymo ir mokslo įstaigomis, suinteresuotomis nevyriausybinėmis organizacijomis Skyriaus veiklos srityse, atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

  32. organizuoja ir koordinuoja mokslinius tyrimus, susijusius su biologinės įvairovės, genetinių išteklių apsauga ir naudojimu, medžiojamųjų gyvūnų išteklių apsauga, racionaliu naudojimu ir atkūrimu, žuvininkyste, genetiškai modifikuotų organizmų naudojimu;

  33. koordinuoja leidybinę, švietėjišką veiklą pagal Skyriaus veiklos sritis, konsultuoja įstaigų prie ministerijos ir reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir savivaldybių institucijų specialistus, dalyvauja informuojant visuomenę apie gamtinės aplinkos būklę;

  34. rengia ir inicijuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus bei kitus renginius pagal Skyriaus veiklos sritis;

  35. organizuoja duomenų apie Skyriaus veiklos sritis kaupimą, sisteminimą, taip pat analizuoja ir apibendrina informaciją šiose srityse;

  36. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

  37. organizuoja ir koordinuoja veiklą, vykdant Lietuvos Respublikoje ratifikuotų ar pasirašytų tarptautinių susitarimų ir konvencijų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, organizuoja jų perkėlimą į nacionalinę teisę, organizuoja kitų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų vykdymą;

  38. organizuoja informacinių sistemų, susijusių su biologine įvairove, įsteigimą ir tvarkymą, organizuoja leidžiamų naudoti laukinių augalų ir gyvūnų apskaitą;

  39. pagal Skyriaus veiklos sritis nustatytąja tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, teikia pasiūlymus sprendimams priimti ir įgyvendina reikiamas priemones;

  40. atlieka kitas teisės aktų numatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

 

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

  1. nustatytąja tvarka gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją, dokumentus, statistikos ir kitokius duomenis Skyriaus veiklos klausimais;

  2. esant reikalui pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

  3. pagal Skyriaus veiklos sritis teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl valdymo tobulinimo.

 2. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, Departamento darbo planais.

 2. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo pavedimu Aplinkos ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

 3. Skyriaus vedėjas:

  1. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus darbo organizavimo, struktūros, pareigybių sąrašo, valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo ar nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkursų komisijų darbe;

  2. atsako už Skyriaus vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas, organizuoja Skyriaus darbą;

  3. Departamento direktoriui pareikalavus, atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

  5. atstovauja Skyriui Aplinkos ministerijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, o aplinkos ministrui pavedus – kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

  6. vizuoja Skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir projektus, kuriuos reikia derinti su Skyriumi pagal kompetenciją.

 4. Skyriaus vedėjas vadovauja skyriui tiesiogiai arba per Skyriaus vedėjo pavaduotoją. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojas. Jei Skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo laikinai nėra, Skyriaus vedėjo funkcijas atlieka aplinkos ministro ar jo įgaliojimu Aplinkos ministerijos kanclerio paskirtas Skyriaus valstybės tarnautojas.

 5. Skyriaus vedėjo pavaduotojas organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą jo pareigybės aprašyme nustatytose srityse.

 6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas aplinkos ministro įsakymu.

   

  ___________________