Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Miškininkystės ir miškotvarkos skyrius

Miškininkystės ir miškotvarkos skyriaus nuostatai

2017-11-07

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.  D1-884

                     

APLINKOS MINISTERIJOS GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ DEPARTAMENTO MIŠKININKYSTĖS IR MIŠKOTVARKOS SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškininkystės ir miškotvarkos skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys, pavaldus Departamento direktoriui.

 2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais, Departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 3. Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

 4. Skyriaus raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

   

II SKYRIUS

 SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Skyriaus uždavinys – dalyvauti formuojant politiką miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo, selekcijos, miško atkūrimo ir įveisimo, miško išteklių inventorizavimo, apskaitos, ūkinės veiklos miškuose planavimo, miško priežiūros ir apsaugos bei miško išteklių naudojimo srityje ir koordinuoti jos įgyvendinimą.

 2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  1. rengia arba dalyvauja rengiant valstybės strategijas, planus ir (ar) ilgalaikes bei tikslines valstybės programas miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo, selekcijos, miško dauginamosios medžiagos auginimo, miškų atkūrimo ir įveisimo, miško išteklių inventorizavimo, prognozinio naudojimo, apskaitos, apsaugos ir išteklių racionalaus naudojimo srityse, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  2. rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su miškų tvarkymu, apskaita, išteklių naudojimu ir apsauga, miško medžių genofondo apsauga ir plėtra, selekcijos plėtra, miško dauginamosios medžiagos išauginimu, naudojimu ir prekyba, miškų atkūrimu ir įveisimu, miško sanitarine ir priešgaisrine apsauga, miško kirtimais, medienos ruoša;

  3. dalyvauja rengiant privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normas miškų urėdijai (miškų urėdijoms);

  4. koordinuoja Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro veiklą;

  5. organizuoja ir koordinuoja miškų tvarkymo schemų rengimą, nagrinėja valstybinių miškų miškotvarkos projektus;

  6. rengia metinės pagrindinių miško kirtimų normos valstybinių miškų valdytojams projektą, teikia siūlymus dėl pagrindinio ir tarpinio naudojimo miško kirtimų apimčių nustatymo valstybinių miškų valdytojams;

  7. organizuoja ir koordinuoja miškų priskyrimo valstybinės reikšmės miškų plotams, miškų priskyrimo miškų grupėms projektų rengimą;

  8. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja kitų valstybės institucijų, Aplinkos ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

  9. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose nagrinėjamais klausimais, atstovauja Aplinkos ministerijai ES institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;

  10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja formuojant Aplinkos ministerijos užsakomųjų mokslo ir projektavimo darbų miškų ūkio srityje tematiką, koordinuoja šių darbų sutarčių vykdymą;

  11. konsultuoja asmenis, valstybės ir savivaldybių institucijas Skyriaus kompetencijos klausimais;

  12. informuoja visuomenę bei žiniasklaidą miško išteklių apskaitos, išteklių naudojimo ir apsaugos, miško medžių genofondo išsaugojimo, selekcijos, miško dauginamosios medžiagos auginimo, miškų atkūrimo ir įveisimo, miškų sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos klausimais;

  13. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių ir ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, šalies miškų mokslo, mokymo institucijomis, suinteresuotomis visuomeninėmis organizacijomis;

  14. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

  15. pagal Skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus, rengia išvadų projektus;

  16. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus.

    

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

 

 1. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, Skyrius turi teisę:

  1. teikti Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;

  2. kreiptis į Aplinkos ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas ir gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;

  3. pasitelkti kitų Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus Skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti.

 2. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose nustatytų teisių.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Valstybės tarnybos  įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo pavedimu – Aplinkos ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

 2. Skyriaus vedėjas:

  1. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

  2. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams;

  3. atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;

  4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkursų komisijos darbe;

  5. vizuoja visus Skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia derinti su Skyriumi pagal kompetenciją;

  6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų veiklą;

  7. Departamento direktoriui pavedus, atstovauja Departamentui kituose Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, jos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;

  8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

 3. Skyriaus vedėjas vadovauja skyriui tiesiogiai arba per Skyriaus vedėjo pavaduotoją. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojas. Jei Skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo laikinai nėra, Skyriaus vedėjo funkcijas atlieka aplinkos ministro ar jo įgaliojimu Aplinkos ministerijos kanclerio paskirtas Skyriaus valstybės tarnautojas.

 4. Skyriaus vedėjo pavaduotojas organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą jo pareigybės aprašyme nustatytose srityse.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas aplinkos ministro įsakymu.

   

___________________