Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Miškų politikos skyrius

Miškų politikos skyriaus nuostatai

2017-11-07

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.  D1-884

                                                                  

APLINKOS MINISTERIJOS

GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ DEPARTAMENTO

MIŠKŲ POLITIKOS SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys, pavaldus Departamento direktoriui.

 2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais, Departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 3. Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

 4. Skyriaus raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

   

II SKYRIUS

 SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Skyriaus uždaviniai yra:

  1. dalyvauti formuojant politiką miškų ūkio srityje bei organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą;

  2. dalyvauti rengiant darnaus miškų ūkio principus atitinkantį privataus ir valstybinio miškų ūkio teisinį reguliavimą;

  3. dalyvauti organizuojant ir įgyvendinant miškų ūkio ekonominio reguliavimo priemones.

 2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  1. rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų privačių ir valstybinių miškų ūkio klausimais projektus ir siekia, kad rengiamų teisės aktų projektų nuostatos užtikrintų darnaus miškų ūkio principų įgyvendinimą;

  2.  organizuoja nacionalinės miškų ūkio sektoriaus programos ar kitų nacionalinę miškų politiką nustatančių ar su jų įgyvendinimu susijusių dokumentų rengimą, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

  3. rengia privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normas miškų urėdijai (miškų urėdijoms);

  4. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja kitų valstybės institucijų, Aplinkos ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

  5.  rengia arba dalyvauja rengiant valstybės ir Europos Sąjungos finansinės paramos miškų ūkiui teikimo kaimo plėtros kontekste programas ir kitus susijusius dokumentus;

  6. koordinuoja privačių miškų savininkų švietimą, mokymą ir konsultavimą;

  7. dalyvauja organizuojant pažangių miškų mokslo naujovių, miškų ūkio inovacijų bei informacinių technologijų miškų ūkyje įdiegimą;

  8. pagal kompetenciją administruoja valstybės biudžeto Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programą, planuoja šios programos lėšas, koordinuoja jų panaudojimą;

  9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja formuojant Aplinkos ministerijos užsakomųjų mokslo ir projektavimo darbų miškų ūkio srityje tematiką, koordinuoja šių darbų sutarčių vykdymą;

  10. dalyvauja koordinuojant informacinių sistemų miškų ūkyje diegimą ir taikymą;

  11. dalyvauja informuojant visuomenę miškų politikos ir privačių miškų tvarkymo ir naudojimo klausimais;

  12. konsultuoja privačių miškų savininkus ir kitus asmenis, valstybės ir savivaldybių institucijas Skyriaus kompetencijos klausimais;

  13. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

  14. pagal Skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus, rengia išvadų projektus;

  15. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių ir ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, šalies miškų mokslo, mokymo institucijomis, suinteresuotomis visuomeninėmis organizacijomis;

  16.  pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

 

 1. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, Skyrius turi teisę:

  1. teikti Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;

  2. kreiptis į Aplinkos ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas ir gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;

  3. pasitelkti kitų Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus Skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti.

 2. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose nustatytų teisių.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Valstybės tarnybos  įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo pavedimu – Aplinkos ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

 2. Skyriaus vedėjas:

  1. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

  2. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams;

  3. atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;

  4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkursų komisijos darbe;

  5. vizuoja visus Skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia derinti su Skyriumi pagal kompetenciją;

  6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų veiklą;

  7. Departamento direktoriui pavedus, atstovauja Departamentui kituose Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, jos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;

  8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

 3. Skyriaus vedėjas vadovauja skyriui tiesiogiai arba per Skyriaus vedėjo pavaduotoją. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojas. Jei Skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo laikinai nėra, Skyriaus vedėjo funkcijas atlieka aplinkos ministro ar jo įgaliojimu Aplinkos ministerijos kanclerio paskirtas Skyriaus valstybės tarnautojas.

 4. Skyriaus vedėjo pavaduotojas organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą jo pareigybės aprašyme nustatytose srityse.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas aplinkos ministro įsakymu.

   

___________________