Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Teisės aktai reglamentuojantys PAV

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai

2017-08-06

 Teisės aktai reguliuojantys planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procesą ir poveikio aplinkai vertinimo procesą

 

Institucija, dokumento priėmimo data, Nr.

Dokumento pavadinimas


TAR, data ,Nr.

Valstybės žinios Nr.

Informaciniai pranešimai, data Nr.

LR Seimo 2017 m. birželio 27 d. Nr. XIII-529Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (nauja redakcija)

 TAR, 2017-07-05, Nr. 11562

(Žin. 1996, 82-1965)

  LR Seimo 1999-10-07 įstatymas Nr. VIII-1351

 Lietuvos Respublikos 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste ratifikavimo įstatymas

 Žin., 1999, Nr.92-2687

 

Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (ESPOO, 1991)
Žin., 1999, Nr.92-2688
2010 m. lapkričio 12 d. Nr. XI-1113 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1991 m. konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste pirmojo ir antrojo pakeitimų ir 1991 m. konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste strateginio aplinkos vertinimo protokolo ratifikavimo  
   1991 m. konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste pirmasis ir antrasis pakeitimai  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės 2004-05-27 Susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste įgyvendinimo Žin., 2004, Nr. 92-3353
 LR aplinkos ministro 2017-10-16 įsakymas Nr. D1-845

 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 TAR, 2017-10-17, Nr. 16397

 LR aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymas Nr. D1-885

 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 TAR, 2017-11-02, Nr. 17241

LR aplinkos ministro  2006-05-22 įsakymas Nr. D1-255

Dėl planų ir programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo Žin.,  2006, Nr. 61-2214

LR aplinkos ministro 2002-02-26 įsakymas Nr. 77

Dėl Aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46-2002 patvirtinimo (Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose bei iškastų gruntų tvarkymo taisyklės)

Žin., 2002, Nr. 27-976

 

 LR aplinkos ministro 2002- 07-16 įsakymas Nr. 367

 

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R 41-02 patvirtinimo

 

Informaciniai pranešimai, 2002, Nr. 61-297

LR aplinkos ministro 2002-10-23 įsakymas Nr.555

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 42-02 patvirtinimo

Informaciniai pranešimai, 2002, Nr.84-423

LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymas Nr. 351

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo

Informaciniai pranešimai, 2003, Nr.54-510

LR aplinkos ministro 2003-07-31 įsakymas Nr. 406

Dėl planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo

Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 60-578

LR aplinkos ministro 2004- 12- 14 įsakymas Nr. D1-647

Dėl ežerų valymo poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-05 patvirtinimo


Žin., Nr. 184-6808

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. AV-112  Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo
  
 
 Žin., 2008, Nr.82-3286
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200 Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo  Žin., 2008, Nr.143-5768
 LR Vyriausybės 2000-07-28 nutarimas Nr. 900
 Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo
 Žin., 2000, Nr. 65-1956