Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Teritorijų planavimo skyrius

Teritorijų planavimo skyriaus nuostatai

2018-01-03

Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. D1-64

 

APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DEPARTAMENTO

TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Teritorijų planavimo skyrius (toliau – Teritorijų planavimo skyrius) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento struktūrinis padalinys, pavaldus Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento (toliau – Departamentas) direktoriui.

2. Teritorijų planavimo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais, Departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Teritorijų planavimo skyriaus struktūrą, nuostatus ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

 

II. TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Teritorijų planavimo skyriaus uždaviniai yra:

4.1. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės darnaus vystymosi politiką teritorijų planavimo srityje;

4.2. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant teritorijų planavimo Lietuvos Europos Sąjungos politiką;

4.3. skatinti teritorijų planavimo pažangą sudarant sąlygas darniai teritorijų plėtrai;

4.4. Neteko galios nuo 2018-01-01

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-1012, 2017-12-15

Nr. D1-367, 2017-05-04

5. Teritorijų planavimo skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. įgyvendindamas 4.1 uždavinį:

5.1.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius teritorijų planavimą ir derina juos su kitomis ministerijomis ir institucijomis;

5.1.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybės strategijas, planus ir (ar) ilgalaikes tikslines programas teritorijų planavimo srityje, organizuoja jų įgyvendinimą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant šalies regioninės plėtros planus, taip pat įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;

5.2. įgyvendindamas 4.2 uždavinį:

5.2.1. dalyvauja rengiant ir derinant Europos Sąjungos teritorijų planavimą reguliuojančius teisės aktus ir projektus, susijusius su jų perkėlimu į nacionalinę teisę, perkelia Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus į nacionalinės teisės aktus;

5.3. įgyvendindamas 4.3 uždavinį:

5.3.1. teikia pasiūlymus dėl teritorijų planavimo normatyvinių dokumentų sistemos formavimo ir įgyvendinimo, pagal kompetenciją organizuoja ir rengia teritorijų planavimo normų, metodinių nurodymų, metodinių rekomendacijų projektus, nustatyta tvarka teikia pasiūlymus dėl šių dokumentų tvirtinimo;

5.3.2. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl ministerijos struktūrinių padalinių ar kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų;

5.3.3. dalyvauja organizuojant užsakomųjų darbų teritorijų planavimo reglamentavimo srityje vykdymą, koordinuoja jų rengimą, siekiant pagerinti šių sričių metodinės medžiagos bazę;

5.3.4. dalyvauja architektų teritorijų planavimo vadovų atestavime;

5.3.5. pagal kompetenciją dalyvauja su teritorijų planavimu susijusių darbo grupių, komisijų darbe, teikia pasiūlymus, bendradarbiauja su Lietuvos architektų rūmais, Lietuvos architektų sąjunga. Aplinkos ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis;

5.3.6. rengdamas teisės aktus, pagal kompetenciją metodiškai vadovauja ir teikia konsultacijas savivaldybių institucijoms, organizuoja seminarus teritorijų planavimo klausimais;

5.3.7. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, teikia specialistų nuomonę ir pasiūlymus;

5.3.8. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus pavedimus.

5.4. Neteko galios nuo 2018-01-01

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-1012, 2017-12-15

Nr. D1-367, 2017-05-04

 

III. TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS TEISĖS

6. Teritorijų planavimo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

6.1. teikti ministerijos vadovybei ir Departamento direktoriui pasiūlymus Teritorijų planavimo skyriaus kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;

6.3. esant reikalui pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti.

7. Teritorijų planavimo skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV. TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Teritorijų planavimo skyriui vadovauja Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo pavedimu Aplinkos ministerijos kancleris. Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

9. Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas:

9.1. planuoja ir organizuoja Teritorijų planavimo skyriaus darbą, skirsto užduotis Teritorijų planavimo skyriaus valstybės tarnautojams;

9.2. atsako už Teritorijų planavimo skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

9.3. atsiskaito Departamento direktoriui už Teritorijų planavimo skyriaus veiklą;

9.4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Teritorijų planavimo skyriaus kompetencijos klausimais, pasiūlymus dėl Teritorijų planavimo skyriaus nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų, valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Teritorijų planavimo skyriaus konkursų komisijų darbe;

9.5. vizuoja Teritorijų planavimo skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia vizuoti pagal skyriaus kompetenciją;

9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Teritorijų planavimo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

9.7. Departamento direktoriui pavedus, atstovauja Teritorijų planavimo skyriui ar Departamentui kituose ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, taip pat kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

9.8. nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai Skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos ir užsienio institucijose ir organizacijose;

9.9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus pavedimus.

10. Jei Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas kitas Teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas.

_____________________________