Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų politikos skyrius

Statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų politikos skyriaus nuostatai

2018-01-03

Aktuali redakcija nuo 2017-02-01

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. D1-64

 

APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DEPARTAMENTO

STATYBOS SEKTORIAUS PAŽANGOS IR STATYBOS PRODUKTŲ

POLITIKOS SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų politikos skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys, pavaldus Departamento direktoriui.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, Departamento ir Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Skyriaus struktūrą, nuostatus ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Skyriaus uždaviniai yra:

4.1. dalyvauti formuojant Europos Sąjungos ir valstybės politiką statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų tiekimo rinkai srityse, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant šios politikos įgyvendinimą;

4.2. pagal kompetenciją dalyvauti tvarkant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą (toliau – TPSIS).

5. Skyrius įgyvendindamas jam pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:

5.1. įgyvendindamas 4.1 uždavinį:

5.1.1. rengia, dalyvauja rengiant Lietuvos statybos sektoriaus vystymą ir pažangą skatinančių strateginių dokumentų, teisės aktų, reglamentuojančių statybos sektoriaus vystymo ir pažangos skatinimo, statybos produktų tiekimo rinkai klausimus, projektus, dalyvauja organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant šių dokumentų ir teisės aktų įgyvendinimą, juos įgyvendinant.

5.1.2. nagrinėja kitų Aplinkos ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtus Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus ir pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus dėl jų tikslinimo;

5.1.3. nagrinėja siūlymus ir galimybes įgyvendinti Lietuvos statybos sektoriaus pažangai prielaidas sudarančias ir ją skatinančias priemones, kurias įgyvendinant būtinas valstybinis koordinavimas, teikia siūlymus dėl šių priemonių įgyvendinimo, dalyvauja organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant šių priemonių įgyvendinimą, jas įgyvendinant;

5.1.4. nagrinėja nustatyta tvarka pateiktus prašymus paskirti bandymų laboratorijas ar sertifikavimo įstaigas pripažintos kompetencijos srityse atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą, teikia siūlymus dėl sprendimo paskirti (nepaskirti) šias įstaigas;

5.1.5. nagrinėja nustatyta tvarka pateiktas paraiškas paskirti bandymų laboratorijas ar sertifikavimo įstaigas pripažintos kompetencijos srityse atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, eksploatacinių savybių pastovumą ir paskelbti jas Europos Komisijai, Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Europos ekonominės erdvės valstybėms, teikia siūlymus dėl sprendimo paskelbti (nepaskelbti) šias įstaigas;

5.1.6. dalyvauja nustatyta tvarka vykdant paskirtųjų ir paskelbtųjų bandymų laboratorijų ar sertifikavimo įstaigų veiklos atitikties nustatytiems reikalavimams priežiūrą, teikia siūlymus dėl šių įstaigų paskyrimo, paskelbimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo, paskelbimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ir paskyrimo, paskelbimo panaikinimo;

5.1.7. nagrinėja nustatyta tvarka pateiktus prašymus paskirti, paskelbti techninio vertinimo įstaigas pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus ir (arba) Europos techninius įvertinimus, dalyvauja nustatyta tvarka vykdant šių įstaigų veiklos stebėseną, teikia siūlymus dėl sprendimo šias įstaigas paskirti (nepaskirti), sustabdyti paskyrimo galiojimą, panaikinti paskyrimo galiojimo sustabdymą ir panaikinti paskyrimą;

5.1.8. nagrinėja statybos produktams taikomų standartų projektus ir teikia siūlymus Lietuvos standartizacijos departamentui šių standartų parengimo, priėmimo, perėmimo, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;

5.1.9. pagal kompetenciją notifikuoja teisės aktus pagal Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

5.2. įgyvendindamas 4.2 uždavinį:

5.2.1. tvarko TPSIS naudotojų duomenis, valstybės teritorijos bendrojo plano ir valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų stebėsenos rodiklių rinkinius ir jų informaciją, šių rodiklių ir jų informacijos erdvinių duomenų rinkinius;

5.2.2. Į TPSIS įkelia ir tvarko apdorotus stebėsenai atlikti reikalingus duomenis ir informaciją;

5.2.3. nagrinėja pasiūlymus dėl TPSIS tobulinimo ir teikia išvadas dėl jų įgyvendinimo;

5.2.4. rengia, dalyvauja rengiant ir pristatant Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose Lietuvos pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų ir kitų dokumentų Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse, teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų parengtų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjamais klausimais Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

5.2.5.pagal kompetenciją organizuoja ataskaitų ir duomenų dėl Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo parengimą ir pateikimą ES ir tarptautinėms institucijoms;

5.2.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus, skundus ir pranešimus ir teikia siūlymus dėl sprendimų priėmimo Departamento direktoriui ir ministerijos vadovybei;

5.2.7. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų veikloje;

5.2.8. Departamento direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, taip pat kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
5.2.9. organizuoja, dalyvauja organizuojant posėdžius, pasitarimus, seminarus Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.2.10. teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.2.11. pagal kompetenciją teikia informaciją, reikalingą visuomenės informavimui, užtikrina informacijos Skyriaus kompetencijos klausimais sklaidą ministerijos interneto tinklalapyje;

5.3. Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimus.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

6.2. esant reikalui, pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus, Skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti.

7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras, arba, jam pavedus, jo įgaliotas asmuo. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

9. Skyriaus vedėjas:

9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams;

9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

9.3. atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;

9.4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkursų komisijų darbe;

9.5. vizuoja Skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kuriuos pagal kompetenciją reikia derinti su Skyriumi;

9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

9.7. Departamento direktoriui pavedus, atstovauja Skyriui ar Departamentui kituose ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, taip pat kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

9.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės pavedimus.

10. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas kitas Skyriaus valstybės tarnautojas.

____________________________________