Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Statybos normavimo skyrius

Statybos normavimo skyriaus nuostatai

2018-01-03

Aktuali redakcija nuo 2017-02-01

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. D1-64

 

APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DEPARTAMENTO

STATYBOS NORMAVIMO SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Statybos normavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys, pavaldus Departamento direktoriui.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais, Departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Skyriaus struktūrą, nuostatus ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Skyriaus uždaviniai yra:

4.1. užtikrinti valstybės politikos statybos sektoriuje įgyvendinimą;

4.2. užtikrinti nacionalinės statybos techninio normavimo sistemos vystymąsi.

5. Vykdydamas pavestus uždavinius Skyrius atlieka šias funkcijas:

5.1. įgyvendindamas 4.1 uždavinį:

5.1.1. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant statybą reglamentuojančių norminių ir kitų teisės aktų projektus, dalyvauja įgyvendinant statybos sektoriaus Lietuvos Respublikos teisės aktus, koordinuoja statybų sektoriaus Lietuvos Respublikos teisės aktų įgyvendinimą;

5.1.2. nagrinėja kitų Aplinkos ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.1.3.rengia, dalyvauja rengiant normatyvinius statybos techninius dokumentus – statybos techninius reglamentus pagal ministerijai priskirtas normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sritis, esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninis parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius bei klases, statybos techninius reglamentus;

5.1.4. pagal kompetenciją notifikuoja teisės aktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. birželio 22 d. direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką, reikalavimus;

5.1.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pateiktus raštus Skyriaus kompetencijos klausimais, teikia siūlymus dėl sprendimų priėmimo Departamento direktoriui ir ministerijos vadovybei, dalyvauja komisijų, darbo grupių, technikos komitetų veikloje;

5.1.6. rengia ir dalyvauja rengiant pasitarimus, seminarus Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.1.7. teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms Skyriaus kompetencijos klausimais.

5.2. įgyvendindamas 4.2 uždavinį:

5.2.1. dalyvauja rengiant ir pristatant Europos Sąjungos institucijose Lietuvos pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų ir kitų dokumentų Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

5.2.2. renka naujausią informaciją apie Europos Sąjungos teisės aktų pokyčius ir rengia Lietuvos Respublikos teisės aktų, perimančių Europos Sąjungos teisinės aktų nuostatas, projektus Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

5.2.3. teikia informaciją, reikalingą visuomenės informavimui, užtikrina informacijos sklaidą ministerijos interneto tinklalapyje Skyriaus kompetencijos klausimais.

5.3. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimus.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

6.2. esant reikalui pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus Skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti.

7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras, arba, jam pavedus, jo įgaliotas asmuo. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

9. Skyriaus vedėjas:

9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams;

9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

9.3. atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;

9.4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkursų komisijų darbe;

9.5. vizuoja Skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kuriuos pagal kompetenciją reikia derinti su Skyriumi;

9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

9.7. Departamento direktoriui pavedus, atstovauja Skyriui ar Departamentui kituose ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, taip pat kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

9.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės pavedimus.

10. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas kitas Skyriaus valstybės tarnautojas.

_______________________________