Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Būsto skyrius

Būsto skyriaus nuostatai

2018-01-03

Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. D1-64

 

APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DEPARTAMENTO

BŪSTO SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Būsto skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais, Departamento ir Skyriaus nuostatais, kitais teisės aktais.

3. Skyriaus struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina aplinkos ministras.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Skyriaus uždaviniai yra:

4.1. užtikrinti Departamento kompetencijai priskirtos būsto politikos formavimo būsto valdymo ir naudojimo, daugiabučių namų atnaujinimo ir energinio efektyvumo didinimo srityse įgyvendinimą;

4.2. koordinuoti nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus ir ūkinės komercinės paskirties pastatus atkūrimo ir valstybės garantijų savininkams grąžintų gyvenamųjų namų nuomininkams valstybės (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.

4.3. pagal kompetenciją užtikrinti žmonių palaikų laidojimo tinkamą reglamentavimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-1012, 2017-12-15

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
5.1. įgyvendindamas 4.1. uždavinį

5.1.1 rengia pasiūlymus dėl būsto programų, jų tikslų ir prioritetų tikslinimo, juos priemonių rengimo ir vykdymo;

5.1.2. pagal kompetenciją koordinuoja būsto programų įgyvendinimą, vykdo jų stebėseną, planuoja būsto programų įgyvendinimo priemones, rengia lėšų poreikį joms įgyvendinti ir paraiškas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo, jas pagrindžia;

5.1.3. rengia būsto programų įgyvendinimo priemonėms įvykdyti reikalingų užsakomųjų darbų technines užduotis, nustatyta tvarka teikia pasiūlymus jų pirkimui organizuoti, rengia sutarčių su vykdytojais projektus, vykdo užsakomųjų darbų atlikimo priežiūrą ir priima atliktus darbus;

5.1.4. analizuoja ir vertina situaciją šalies būsto sektoriuje ir kitų šalių patirtį būsto valdymo, priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) politikos srityje, pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitų šalių būsto srities organizacijomis;

5.1.5. rengia pasiūlymus ir teisės aktų projektus dėl būsto valdymo, priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) mažinant juose energijos sąnaudas valstybinio reguliavimo tobulinimo;

5.1.6. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su Aplinkos ministerijos (toliau –ministerija) kompetencijai priskirtų ES fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos planavimu ir panaudojimu;

5.1.7. rengia pasiūlymus dėl gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo), viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programų kūrimo ir tobulinimo, jų projektų rengimo;

5.1.8. rengia pasiūlymus dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo priemonių, koordinuoja programos įgyvendinimo priemonių vykdymą;

5.1.9. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėseną, jos rezultatų analizę ir vertinimą;

5.1.10. rengia pasiūlymus ir teisės aktų projektus dėl būsto bendrosios nuosavybės valdymo, gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros valstybinio reguliavimo tobulinimo;

5.1.11. konsultuoja savivaldybes gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo), savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo, gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros įgyvendinimo klausimais.

5.1.12. pagal kompetenciją nagrinėja (derina) ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir kitų institucijų parengtus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;

5.1.13. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai, dalyvauja darbo grupėse ir komisijose svarstant klausimus, susijusius su būsto valdymo, priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) sritimis;

5.1.14. konsultuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus, daugiabučių namų savininkų bendrijas ir daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus administruojančias įmones gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programų įgyvendinimo, gyvenamųjų namų priežiūros, atnaujinimo (modernizavimo), daugiabučių namų bendrosios nuosavybės valdymo ir naudojimo klausimais, organizuoja arba dalyvauja seminaruose, konferencijose, parodose, rengiant informacinius leidinius;

5.1.15. bendradarbiauja su Jungtinių Tautų žmonijos gyvenviečių komitetu, Habitat regioniniu biuru, Europos Ekonominės komisijos žmonijos gyvenviečių sektoriumi ir kitomis su būstu susijusiomis tarptautinėmis organizacijomis ir rengia joms informaciją;

5.1.16. ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimu nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.2. įgyvendindamas 4.2 uždavinį;

5.2.1. analizuoja valstybės garantijų nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, butuose, vykdymo procesą, rengia pasiūlymus dėl nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atkūrimą ir valstybės garantijų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

5.2.2. rengia ir teikia Finansų ministerijai valstybės biudžeto lėšų poreikį savivaldybėms pavestoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms nagrinėti piliečių prašymus dėl nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus ir vykdyti valstybės garantijas nuomininkams atlikti.

5.3. įgyvendindamas 4.3 uždavinį:

5.3.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius žmonių palaikų laidojimą, ir derina juos su kitomis ministerijomis ir institucijomis;

5.3.2. nagrinėja kitų valstybės institucijų ar kitų Aplinkos ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų, susijusių su žmonių palaikų laidojimu, projektus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-1012, 2017-12-15

5.4. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

Numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-1012, 2017-12-15

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

6.1. nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų reikalingą informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

6.2. esant reikalui pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus Skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti.

7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba, jam pavedus, jo įgaliotas asmuo. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

9. Skyriaus vedėjas:

9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

9.3. atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;

9.4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkursų komisijų darbe;

9.5. vizuoja Skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia vizuoti pagal Skyriaus kompetenciją;

9.6. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

9.7. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

9.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės pavedimus.

10. Jeigu Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas kitas Skyriaus tarnautojas.

_____________________