Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyrius

Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus nuostatai

2017-02-03

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-92

APLINKOS MINISTERIJOS

GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ DEPARTAMENTO

SAUGOMŲ TERITORIJŲ IR KRAŠTOVAIZDŽIO SKYRIAUS

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys, pavaldus Departamento direktoriui.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

4. Skyriaus raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. dalyvauti formuojant kraštovaizdžio, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų teritorijų, želdynų, želdinių apsaugos ir naudojimo politiką ir strategiją, koordinuoti jos įgyvendinimą;

5.2. dalyvauti organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą ir užtikrinti Europos Sąjungos politikos ir tarptautinių teisės aktų įgyvendinimą šių nuostatų 5.1 papunktyje nurodytose veiklos srityse.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia ar dalyvauja rengiant valstybės strategijas, planus ir programas kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų teritorijų, želdynų ir želdinių apsaugos ir naudojimo srityse, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

6.2. rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų teritorijų, želdynų ir želdinių, laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių ir genetinių išteklių, srityse ir teikia pastabas Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;

6.3. dalyvauja rengiant plėtros kryptis ir prognozes, tikslines programas laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių ir genetinių išteklių apsaugos ir naudojimo srityse;

6.4. pagal Skyriaus veiklos sritis  rengia, dalyvauja rengiant ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, užtikrina Lietuvos pozicijos Skyriui pavestose srityse pristatymą Europos Sąjungos institucijų organizuojamuose susitikimuose, aplinkos ministro pavedimu atstovauja Aplinkos ministerijai Europos Sąjungos institucijose;

6.5. rengia teisės aktų projektus, perkeliančius ir įgyvendinančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir koordinuoja jos įgyvendinimą, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;

6.6. pagal Skyriaus veiklos sritis dalyvauja rengiant teisės aktus ir dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos planavimu ir panaudojimu, taip pat pagal Skyriaus veiklos sritis  vykdo pareiškėjo ir projekto vykdytojo funkcijas;

6.7. pagal Skyriaus veiklos sritis  organizuoja ir koordinuoja veiklą, įgyvendinant Europos Tarybos Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės strategijos, Europos kraštovaizdžio konvencijos, Konvencijos dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių, ypač vandens ir pelkių paukščių buveinių (Ramsaro konvencijos) nuostatų ir kitų tarptautinių susitarimų, susijusių su saugomų teritorijų ar kraštovaizdžio apsauga, įgyvendinimu, koordinuoja Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ steigimą ir apsaugą;

6.8. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių dėl kraštovaizdžio projektus;

6.9. koordinuoja Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos veiklą;

6.10. pagal Skyriauskompetenciją analizuoja valstybės institucijų veiklą Skyriui pavestose srityse;

6.11. pagal Skyriaus veiklos sritis  koordinuoja saugomų teritorijų steigimo projektus, kitų įgaliotų institucijų veiklą steigiant saugomas teritorijas;

6.12. pagal Skyriaus veiklos sritis  koordinuoja Lietuvos Respublikos pajūrio juostos apsaugą bei krantotvarkos klausimus;

6.13. pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoja aplinkos būklės stebėsenos priemonių sistemos sukūrimą ir įgyvendinimą;

6.14. dalyvauja rengiant išvadas dėl Aplinkos ministerijoje nagrinėjamų strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų, planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo dokumentų Skyriui pavestose srityse;

6.15. nustatyta tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų rengiamuose susitikimuose, dalyvauja komisijų, įvairių darbo grupių veikloje;

6.16. bendradarbiauja su mokymo ir mokslo įstaigomis, suinteresuotomis nevyriausybinėmis organizacijomis Skyriui pavestose srityse, atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

6.17. organizuoja ir koordinuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, formuoja taikomojo pobūdžio mokslo ir projektavimo darbų užsakymų tematiką Skyriui pavestose srityse, dalyvauja organizuojant mokslo naujovių įgyvendinimą;

6.18. pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoja leidybinę, švietėjišką veiklą Skyriui pavestose srityse, konsultuoja įstaigų prie ministerijos ir reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir savivaldybių institucijų specialistus;

6.19. rengia ir inicijuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus bei kitus renginius Skyriui pavestose srityse;

6.20. organizuoja duomenų apie Skyriui pavestas sritis kaupimą, sisteminimą, taip pat analizuoja ir apibendrina informaciją šiose srityse;

6.21. dalyvauja informuojant visuomenę apie gamtinės aplinkos būklę, veiklos objektus ir ūkinės veiklos sektorius Skyriui pavestose srityse;

6.22. aplinkos ministrui pavedus rengia ir teikia duomenis ir ataskaitas dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimo Europos Sąjungos ir tarptautinėms institucijoms;

6.23. nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, siūlo sprendimus ir įgyvendina reikiamas priemones;

6.24. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimus.

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir dokumentus, šių įstaigų vadovų priimtų norminių teisės aktų kopijas, kitus su šiais teisės aktais susijusius dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

7.2. pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus Skyriaus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

7.3. pagal Skyriaus veiklos sritis  teikti Aplinkos ministerijos vadovybei ir Departamento direktoriui pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ar projektų parengimo tobulinant Skyriaus uždaviniuose apibrėžtų funkcijų teisinį reglamentavimą, taip pat dėl geresnio Skyriaus darbo organizavimo.

8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, Departamento darbo planais.

10. Skyriui vadovauja ir Skyriaus darbą organizuoja Skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo pavedimu Aplinkos ministerijos kancleris Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

11. Skyriaus vedėjas:

11.1. atsako už Skyriaus vykdomus, šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas ir organizuoja Skyriaus darbą;

11.2. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams;

11.3. Departamento direktoriui pareikalavus atsiskaito už Skyriaus veiklą;

11.4. vizuoja Skyriaus parengtus dokumentus ir kitus dokumentus pagal Skyriaus kompetenciją;

11.5. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais dėl Skyriaus nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkursų komisijų darbe;

11.6. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams;

11.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės pavedimus;

11.8. atstovauja Skyriui Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose institucijose.

12. Skyriaus vedėjas gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių.

13. Skyriaus vedėjas yra asmeniškai atsakingas už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

14. Skyriaus vedėjas vadovauja skyriui tiesiogiai arba per Skyriaus vedėjo pavaduotoją. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojas. Jei Skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo laikinai nėra, Skyriaus vedėjo funkcijas atlieka aplinkos ministro ar jo įgaliojimu Aplinkos ministerijos kanclerio paskirtas Skyriaus valstybės tarnautojas.

15. Skyriaus vedėjo pavaduotojas organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą jo pareigybės aprašyme nustatytose srityse.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas aplinkos ministro įsakymu.