Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Gamtos apsaugos ir miškų departamentas

Gamtos apsaugos ir miškų departamento nuostatai

2017-02-03

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.  D1-884

 

APLINKOS MINISTERIJOS

GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ DEPARTAMENTO

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gamtos apsaugos ir miškų departamentas (toliau – Departamentas) yra Aplinkos ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus aplinkos ministrui ar viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas aplinkos ministro ir viceministrų koordinuojamas ir kontroliuojamas ar administruojamas veiklos sritis.

 2. Departamentą sudaro:

  1. Gamtos apsaugos skyrius;

  2. Miškininkystės ir miškotvarkos skyrius;

  3. Miškų politikos skyrius;

  4. Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyrius.

 3. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 4. Departamento struktūrą, skyrių nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

 5. Departamento raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka. Departamentas turi blanką su savo pavadinimu.

 

II SKYRIUS

DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Pagrindiniai Departamento uždaviniai:

  1. dalyvauti formuojant kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų teritorijų, saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių (toliau – saugomų rūšių), želdynų ir želdinių apsaugos ir naudojimo politiką ir strategiją, koordinuoti jos įgyvendinimą;

  2. dalyvauti formuojant miškų ūkio, žuvininkystės, medžioklės, laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių ir genetinių išteklių apsaugos ir naudojimo, saugaus genetiškai modifikuotų organizmų bei jų kaip produktų ar esančių kituose produktuose naudojimo politiką ir strategiją, koordinuoti jos įgyvendinimą;

  3. organizuoti miškų tvarkymą pagal darnaus miškų ūkio principus, miško išteklių racionalų naudojimą, miškų apsauginių savybių stiprinimą, Lietuvos teritorijos miškingumo ir miškų produktyvumo didinimą;

  4. dalyvauti organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą ir užtikrinti Europos Sąjungos politikos ir tarptautinių teisės aktų įgyvendinimą šių nuostatų 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytose srityse.

 2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  1. rengia ar dalyvauja rengiant valstybės strategijas, planus ir programas kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų teritorijų, saugomų rūšių, želdynų ir želdinių apsaugos ir naudojimo srityse, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  2. rengia ar dalyvauja rengiant plėtros kryptis ir prognozes, strategijas, planus ir programas miškų ūkio ir jo plėtros, miško tvarkymo, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos, žuvininkystės, medžioklės, laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių ir genetinių išteklių apsaugos ir naudojimo, genetiškai modifikuotų organizmų saugaus naudojimo srityse, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  3. rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų teritorijų, saugomų rūšių, želdynų ir želdinių, miškų ūkio ir jo plėtros, miško tvarkymo, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos, prekybos mediena,  žuvininkystės, medžioklės, laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių ir genetinių išteklių, genetiškai modifikuotų organizmų srityse ir teikia pastabas Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;

  4. pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, užtikrina Lietuvos pozicijos Departamentui pavestose srityse pristatymą Europos Sąjungos institucijų organizuojamuose susitikimuose, aplinkos ministro pavedimu atstovauja Aplinkos ministerijai Europos Sąjungos institucijose;

  5. rengia teisės aktų projektus, perkeliančius ir įgyvendinančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir koordinuoja jos įgyvendinimą, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;

  6. organizuoja ir koordinuoja miškų priskyrimo valstybinės reikšmės miškų plotams ir miškų priskyrimo miškų grupėms projektų, miškų tvarkymo schemų rengimą, nagrinėja valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus;

  7. rengia privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normas miškų urėdijai (miškų urėdijoms);

  8. pagal kompetenciją administruoja valstybės biudžeto Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programą, planuoja šios programos lėšas, koordinuoja jų panaudojimą;

  9. atlieka Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro valdytojo funkcijas;

  10. teikia siūlymus Aplinkos ministerijos vadovybei dėl miškų inventorizacijos, miškų apskaitos, miškų būklės monitoringo, kirtimų normos nustatymo valstybiniuose miškuose, statistinės atskaitomybės miškų ūkio klausimais, miškų ūkio valdymo tobulinimo;

  11. analizuoja ir vertina miško išteklių naudojimą (įskaitant biokurui), miško kirtimus, miškų atkūrimą, įveisimą, jų kokybę ir miškų apsaugą, sanitarinę bei priešgaisrinę miškų būklę, valstybinio miškų ūkio ekonominį efektyvumą ir teikia pasiūlymus dėl jų gerinimo;

  12. formuoja ir koordinuoja miško medžių genetinių išteklių, miško dauginamosios medžiagos auginimo ir miško selekcijos ir sėklininkystės plėtrą, apsaugą, koordinuoja miškų įveisimą ne miško žemėje, rengia ir teikia pasiūlymus ekologinės miškininkystės klausimais;

  13. teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą privačių miškų tvarkymo, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais, kaupia ir tvarko duomenis apie privačių miškų tvarkymą, naudojimą, atkūrimą ir apsaugą;

  14. dalyvauja koordinuojant informacinių sistemų miškų ūkyje diegimą ir taikymą, miškų ūkio informacinės statistinės medžiagos rinkimą ir kaupimą;

  15. pagal kompetenciją koordinuoja saugomų teritorijų steigimo projektus, kitų įgaliotų institucijų veiklą steigiant saugomas teritorijas;

  16. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiklą, įgyvendinant Europos Tarybos kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės strategijos, Europos Sąjungos biologinės įvairovės strategijos, Europos kraštovaizdžio konvencijos, Konvencijos dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių, ypač vandens ir pelkių paukščių buveinių (Ramsaro konvencijos), nuostatų ir kitų tarptautinių susitarimų, susijusių su saugomų teritorijų ar kraštovaizdžio apsauga, įgyvendinimu, koordinuoja Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ steigimą ir apsaugą;

  17. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos pajūrio juostos apsaugą bei krantotvarkos klausimus;

  18. rengia žalos, padarytos aplinkai asmenų neteisėta veika miškuose, taip pat kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, laukinės augalijos ir gyvūnijos ištekliams, apskaičiavimo metodikas;

  19. rengia genetinių išteklių apskaitos, kaupimo, saugojimo, naudojimo ir atkūrimo tvarką;

  20. rengia reikalavimus introdukcijai, reintrodukcijai ir perkėlimui, invazinių rūšių organizmų kontrolei ir naikinimui, laukinių gyvūnų laikymui nelaisvėje, leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimui, prekybai laukiniais gyvūnais ir augalais, taip pat zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės reikalavimus;

  21. rengia verslinės, mėgėjų ir specialiosios žvejybos reglamentavimo priemones, dalyvauja formuojant žuvų išteklių išsaugojimo ir atkūrimo politiką ir koordinuojant jos įgyvendinimą, rengia pasiūlymus dėl saugomų rūšių žuvų ir jų buveinių bei migracijos kelių išsaugojimo;

  22. koordinuoja ir teikia nustatyta tvarka rengiamą informaciją genetiškai modifikuotų organizmų informacinėje sistemoje ir biosaugos informacijos centrui, rengia reikalavimus veiklai, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir mikroorganizmai, dalyvauja nustatant genetinės modifikacijos metodus;

  23. dalyvauja rengiant genetiškai modifikuotų organizmų ir produktų rizikos aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai įvertinimą ir rizikai įvertinti būtinus duomenis, nustatant genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijus;

  24. organizuoja valstybinę genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką stebėseną (monitoringą);

  25. sudaro genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komitetą ir genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komitetą ir koordinuoja jų darbą;

  26. organizuoja ir koordinuoja veiklą, vykdant Lietuvos Respublikoje ratifikuotų ar pasirašytų tarptautinių susitarimų ir konvencijų reikalavimus, susijusius su genetinių išteklių apsauga ir naudojimu, saugiu gyvų genetiškai modifikuotų organizmų naudojimu;

  27. rengia pasiūlymus dėl leidžiamų naudoti laukinių augalų ir gyvūnų išteklių apskaitos ir koordinuoja kitų institucijų veiklą šioje srityje;

  28. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių dėl kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, genetinių išteklių, biosaugos projektus;

  29. koordinuoja Valstybinės miškų tarnybos, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Augalų genų banko, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus, Lietuvos zoologijos sodo veiklą;

  30. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus ir dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos planavimu ir panaudojimu, taip pat pagal kompetenciją vykdo pareiškėjo ir projekto vykdytojo funkcijas;

  31. pagal Departamento kompetenciją koordinuoja aplinkos būklės stebėsenos priemonių sistemos sukūrimą ir įgyvendinimą;

  32. dalyvauja rengiant išvadas dėl Aplinkos ministerijoje nagrinėjamų strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų, planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo dokumentų Departamentui pavestose srityse;

  33. nustatyta tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų rengiamuose susitikimuose, dalyvauja komisijų, įvairių darbo grupių veikloje;

  34. pagal Departamento kompetenciją analizuoja valstybės institucijų veiklą Departamentui pavestose srityse;

  35. bendradarbiauja su mokymo ir mokslo įstaigomis, suinteresuotomis nevyriausybinėmis organizacijomis Departamentui pavestose srityse, atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

  36. organizuoja ir koordinuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, formuoja taikomojo pobūdžio mokslo ir projektavimo darbų užsakymų tematiką Departamentui pavestose srityse, dalyvauja organizuojant mokslo naujovių, inovacijų bei informacinių technologijų įgyvendinimą;

  37. pagal Departamento kompetenciją koordinuoja leidybinę, švietėjišką veiklą Departamentui pavestose srityse, konsultuoja įstaigų prie ministerijos ir reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir savivaldybių institucijų specialistus;

  38. rengia ir inicijuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus bei kitus renginius Departamentui pavestose srityse;

  39.  organizuoja duomenų apie Departamentui pavestas sritis kaupimą, sisteminimą, taip pat analizuoja ir apibendrina informaciją šiose srityse;

  40. dalyvauja informuojant visuomenę apie gamtinės aplinkos būklę, veiklos objektus ir ūkinės veiklos sektorius Departamentui pavestose srityse;

  41. rengia ir teikia duomenis ir ataskaitas dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimo Europos Sąjungos ir tarptautinėms institucijoms;

  42. nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, siūlo sprendimus ir įgyvendina reikiamas priemones;

  43. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

 

III SKYRIUS

DEPARTAMENTO TEISĖS

 

 1. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

  1. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir dokumentus, šių įstaigų vadovų priimtų norminių teisės aktų kopijas, kitus su šiais teisės aktais susijusius dokumentus, kurių reikia Departamento uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

  2. pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

 2. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Departamento darbas organizuojamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, Departamento darbo planais.

 2. Departamentui vadovauja Departamento direktorius, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo pavedimu Aplinkos ministerijos kancleris. Departamento direktorius tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui.

 3. Departamento direktorius:

  1. atsako už Departamento vykdomus, šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas ir organizuoja Departamento darbą;

  2. ministerijos vadovybei pareikalavus, atsiskaito už Departamento veiklą;

  3. vizuoja visus Departamento parengtus dokumentus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia derinti su Departamentu;

  4. atstovauja Departamentui Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose institucijose;

  5. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, Departamento valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Departamente konkursų komisijų darbe;

  6. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių Departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo Departamento valstybės tarnautojams procedūrą.

 4. Departamento direktorius gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių.

 5. Departamento direktorius yra asmeniškai atsakingas už Departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

 6. Departamento direktorius vadovauja skyriams tiesiogiai arba per Departamento direktoriaus pavaduotoją. Jei Departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus pavaduotojas. Jei Departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo laikinai nėra, Departamento direktoriaus funkcijas atlieka aplinkos ministro ar jo įgaliojimu Aplinkos ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus vedėjas.

 7. Departamento direktoriaus pavaduotojas organizuoja ir koordinuoja skyrių darbą jo pareigybės aprašyme nustatytose srityse.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Departamentas reorganizuojamas ar likviduojamas aplinkos ministro įsakymu.

 

___________________