Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Įmonių ir turto valdymo skyrius

Įmonių ir turto valdymo skyriaus nuostatai

2017-01-05

APLINKOS MINISTERIJOS

ĮMONIŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS

NUOSTATAI

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Įmonių ir turto valdymo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys, pagal administravimo sritį tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Skyriaus struktūrą, nuostatus ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

II. SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

4.1. rengti sprendimų, susijusių su Aplinkos ministerijos, kaip valstybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojos, valstybei priklausančių viešųjų įstaigų savininko teisių ir pareigų įgyvendinančio asmens, funkcijų įgyvendinimu, projektus;

4.2. įgyvendinti valstybės turto perdavimą savivaldybėms nuosavybėn pagal Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą;

4.3. rengti ir derinti sprendimų, susijusių su ministerijos reguliavimo srityse veikiančių biudžetinių ar viešųjų įstaigų, valstybės įmonių, patikėjimo teise ar panaudos pagrindais valdomo valstybės nekilnojamojo turto naudojimu, valdymu ar disponavimu projektus;

4.4. derinti sprendimų projektus dėl ministerijos reguliavimo srityse veikiančių biudžetinių įstaigų ir valstybės įmonių kilnojamojo turto perdavimo kitiems subjektams ir nurašymo;

4.5. koordinuoti ministerijos reguliavimo srityse veikiančių biudžetinių ar viešųjų įstaigų, valstybės įmonių transporto priemonių įsigijimą ir naudojimą.

5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia sprendimų projektus dėl Aplinkos ministerijos reguliavimo srityse veikiančių valstybės įmonių, uždarosios akcinės bendrovės ir viešųjų įstaigų tikslų ir siektinų ūkinės – finansinės veiklos rodiklių ir jų ribinių dydžių nustatymo;

5.2. rengia sprendimų projektus dėl Aplinkos ministerijos reguliavimo srityse veikiančių valstybės įmonių, uždarosios akcinės bendrovės ir viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo nustatymo;

5.3. atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos reguliavimo srityse veikiančių valstybės įmonių, uždarosios akcinės bendrovės ir viešųjų įstaigų pasiektus rezultatus, kasmet peržiūri vadovų darbo apmokėjimą ir rengia sprendimų projektus dėl atlyginimo kintamosios dalies nustatymo;

5.4. koordinuoja Aplinkos ministerijos reguliavimo srityse veikiančių valstybės įmonių, uždarosios akcinės bendrovės ir viešųjų įstaigų strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja Aplinkos ministerijos reguliavimo srityse veikiančių valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų valdyme;

5.6. rengia sprendimų projektus dėl Aplinkos ministerijos reguliavimo srityse veikiančių valstybės įmonių, uždarosios akcinės bendrovės ir viešųjų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės (pelno paskirstymo projekto ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio) tvirtinimo, skolinimosi ir turto įsigijimo planų, pelno panaudojimo planų ir pelno panaudojimo ataskaitų tvirtinimo;

5.7. nagrinėja savivaldybių pateiktus pagal Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą parengtus perdavimo – priėmimo aktus, teikia siūlymus dėl jų pasirašymo arba rengia motyvuotą atsisakymą pasirašyti;

5.8. renka informaciją iš savivaldybių apie likusį neperimtą savivaldybių nuosavybėn pagal Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą nekilnojamąjį turtą;

5.9. rengia teisės aktų, reglamentuojančių valstybės turto, priskirto savivaldybių nuosavybėn Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymu, perdavimą savivaldybių nuosavybėn, projektus;

5.10. renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie Aplinkos ministerijos reguliavimo srityse veikiančių biudžetinių, viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių patikėjimo teise ar panaudos pagrindais valdomą ir naudojamą nekilnojamąjį turtą;

5.11. nagrinėja ir vertina Aplinkos ministerijos reguliavimo srityse veikiančių biudžetinių, viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumą ir tikslingumą, dalyvauja priimant sprendimus dėl optimalaus jo valdymo ir naudojimo;

5.12. nagrinėja Aplinkos ministerijos reguliavimo srityse veikiančių biudžetinių įstaigų ir valstybės įmonių pateiktus pasiūlymus dėl nekilnojamojo turto ir nekilnojamųjų daiktų įtraukimo į Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, rengia ir teikia siūlymų projektus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui dėl šių objektų įtraukimo į sąrašą;

5.13. nagrinėja, rengia ir derina teisės aktų projektus dėl Aplinkos ministerijos ir ministerijos reguliavimo srityse veikiančių biudžetinių įstaigų, įmonių patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto naudojimo (nurašymas, perdavimas panaudos pagrindais, perdavimas savivaldybėms nuosavybėn ar valdyti ir naudotis patikėjimo teise centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ir kita);

5.14. nagrinėja ir analizuoja Aplinkos ministerijos reguliavimo srityse veikiančių biudžetinių įstaigų pateiktus prašymus dėl jų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ar naujo nekilnojamojo turto statybos, teikia siūlymus ministerijos kancleriui ir Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamento Strateginio planavimo skyriui dėl objektų įtraukimo į valstybės investicijų programą;

5.15. nagrinėja ir derina ministerijos reguliavimo srityse veikiančių biudžetinių įstaigų ir valstybės įmonių pateiktus sprendimų projektus dėl kilnojamojo turto perdavimo kitiems subjektams ir nurašymo;

5.16. renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie Aplinkos ministerijos reguliavimo srityse veikiančių biudžetinių, viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių patikėjimo teise ar panaudos pagrindais valdomas ir naudojamas transporto priemones, jų būklę ir transporto priemonių poreikį;

5.17. analizuoja Aplinkos ministerijos reguliavimo srityse veikiančių biudžetinių įstaigų transporto priemonių įsigijimo poreikį ir galimybes, teikia siūlymus ministerijos kancleriui dėl transporto priemonių įsigijimo prioritetų sudarymo;

5.18. teikia siūlymus ministerijos kancleriui dėl Aplinkos ministerijos reguliavimo srityse veikiančių biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomų transporto priemonių panaudojimo, rengiant sprendimų projektus dėl jų perdavimo valdyti ir naudotis kitiems ministerijos reguliavimo srityse veikiantiems subjektams;

5.19. nagrinėja ir derina Aplinko ministerijos reguliavimo srityse veikiančių biudžetinių įstaigų ir įmonių sprendimų projektus dėl transporto priemonių nurašymo;

5.20. rengia sprendimų projektus, nustatančius ministerijos reguliavimo srityje veikiančių biudžetinių įstaigų tarnybinių lengvųjų automobilių, skirtų naudoti tarnybos reikmėms skaičių;

5.21. derina ministerijos reguliavimo srityje veikiančių biudžetinių įstaigų tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių projektus;

5.22. rengia sprendimų projektus, nustatančius valstybės įmonių, kuriose Aplinkos ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles;

5.23. rengia sprendimų projektus, nustatančius valstybės įmonių, kuriose Aplinkos ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašą;

5.24. vykdo kitas Aplinkos ministerijos kanclerio pavestas funkcijas

III. SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

6.1. gauti iš Aplinkos ministerijos administracinių padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti ir ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti;

6.2. teikti pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl Skyriaus darbo tobulinimo;

6.3. esant reikalui pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus Skyriui priskirtiems klausimams nagrinėti.

7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

IV. SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka į valstybės tarnybą priima ir atleidžia iš jos aplinkos ministras, arba, jam pavedus, – aplinkos ministro įgaliotas asmuo. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

9. Skyriaus vedėjas:

9.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir kontroliuoja jų vykdymą, atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

9.2. vizuoja Skyriuje rengiamus dokumentų ir raštų projektus, taip pat vizuoja kitus dokumentus, kuriuos reikia vizuoti pagal Skyriaus kompetenciją;

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

9.4. pagal kompetenciją dalyvauja pasitarimuose ministerijoje, o ministerijos kanclerio pavedimu – kitose institucijose;

9.5. atsiskaito už Skyriaus veiklą ministerijos kancleriui;

9.6. teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkursų komisijų darbe;

9.7. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, ministerijos kanclerio pavedimus.

10. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo kitas aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas Skyriaus valstybės tarnautojas.

                                  ________________________________