Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aplinkos ministerijos kancleris

APLINKOS MINISTERIJOS KANCLERIO 2016 M. VEIKLOS UŽDAVINIAI

2016-03-15

APLINKOS MINISTERIJOS KANCLERIO 2016 M. VEIKLOS UŽDAVINIAI

 

1. Ekonominėmis priemonėmis skatinti racionalų gamtos išteklių naudojimą bei prevencinių aplinkos teršimo priemonių įgyvendinimą.

2. Užtikrinti tinkamą pasirengimą narystei ir atstovavimą Lietuvai  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO).

3. Užtikrinti vienodą teisės aktų taikymo praktiką Aplinkos ministerijos valdymo srityse ir identifikuoti teisės aktų taikymo spragas.

4. Gerinti visuomenės prieinamumą prie informacijos apie aplinką.

5. Didinti valstybės tarnybos patrauklumą.

6. Skatinti nevyriausybinių organizacijų aktyvumą aplinkos srityje integruojant lyčių aspektą.

7. Tobulinti viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančius teisės aktus.    

8. Didinti Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų vidaus administravimo efektyvumą.

 

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI

 

1. Bus pateikti pasiūlymai dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo projekto dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apmokestinimo sistemos tobulinimo.

2. Bus dalyvaujama EBPO komitetų ir darbo grupių posėdžiuose, patikslintos ir pristatytos Lietuvos pozicijos dėl EBPO teisinių aplinkos srities instrumentų, parengta Lietuvos aplinkos politikos ir institucinės struktūros apžvalga.

3. Bus parengtas klausimynas ministerijai pavaldžioms institucijoms ir šakiniams departamentams. Apibendrinus klausimyno rezultatus, bus parengti išaiškinimai aktualiais klausimais.

Bus organizuotas seminaras ,,Viešojo administravimo įstatymo taikymo aktualijos: bendrieji klausimai; prašymų pateikti informaciją nagrinėjimo tvarka; asmenų skundų nagrinėjimas".

Siekiant skleisti informaciją apie Orhuso konvencijoje įtvirtintas suinteresuotos visuomenės teises būti informuotiems ir dalyvauti priimant sprendimus aplinkos srityje, bus surengtas renginys ,,Orhuso konvencijos diena".

Bus parengti teismų praktikos apibendrinimai bylose, kuriose nagrinėtas visuomenės teisės dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese užtikrinimas.

 

4. Bus sukurta elektroninių knygų biblioteka www.gamtosknyga.lt. Ši svetainė apjungs visus projektus, joje bus talpinamos elektroninės knygos, projektų metu sukurti vaizdo ir garso įrašai, straipsniai.

 

5. Bus organizuota ministerijos atvirų durų diena, pakviesti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. Bus organizuotas susitikimas su Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovais mokymo programų klausimams aptarti.

 

6. Bus organizuotos 3 apskritojo stalo diskusijos „Ar mes vienodai tausojame aplinką?“, siekiant didesnio gyventojų informuotumo ir aktyvesnio dalyvavimo priimant sprendimus aplinkos apsaugos, moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais.

7. Bus peržiūrėtos Aplinkos ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės ir parengti būtini pakeitimai, atsižvelgiant į numatomo priimti naujo Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentaciją.

 

8. Įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, bus atlikti darbai Vieningos dokumentų valdymo informacinės sistemos plėtros projekto finansavimui gauti.