Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aplinkos ministerijos kancleris

Aplinkos ministerijos kanclerio 2015 m. veiklos uždaviniai

2015-02-19

APLINKOS MINISTERIJOS KANCLERIO 2015 M. VEIKLOS UŽDAVINIAI

 

1. Ekonominėmis priemonėmis skatinti racionalų gamtos išteklių naudojimą bei prevencinių aplinkos teršimo priemonių įgyvendinimą.

 

2. Tobulinti galiojančius teisės aktus, susijusius su Aplinkos ministerijos veiklos sritimis.

 

3. Siekti užtikrinti vienodą teisės aktų taikymo praktiką Aplinkos ministerijos valdymo srityse ir identifikuoti teisės aktų taikymo spragas.

 

4. Skatinti žaliųjų pirkimų plėtrą Lietuvoje.

 

5. Užtikrinti, kad kokybiška aktuali informacija apie Aplinkos ministerijos veiklą būtų įvairiomis priemonėmis laiku pateikta visuomenei, integruoti aplinkosauginio švietimo priemones ir informavimo apie aplinką programas įgyvendinant aplinkos apsaugos strateginius tikslus.

 

6. Mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę VĮ miškų urėdijose vykdant profesionalios medžioklės funkcijas.

 

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI

 

1. Bus pateikti pasiūlymai dėl mokesčio bazės ir mokesčio tarifų už gintaro išteklių naudojimą nustatymo, parengtas Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimų projektas. Bus parengtas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo projektas, nustatant mokestį už aplinkos teršimą tabako gaminių atliekomis.

 

2. Teisės ir personalo departamento Teisėkūros skyrius parengs pasiūlymus Aplinkos ministerijos administracijos padaliniams dėl jų veiklos sritims priklausančių galiojančių teisės aktų tobulinimo.

 

3. Bus parengti teismų praktikos apibendrinimai dėl visuomenės teisės gauti informaciją apie aplinką, dėl bylų, susijusių su viešųjų pirkimų principų laikymusi, dėl bylų, susijusių su administracinių teisės pažeidimų už atliekų tvarkymo reikalavimų nesilaikymu, dėl bylų, susijusių su valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atleidimu reorganizacijos atveju.

 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu bus patvirtinti aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, atliekant prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus, tikslai 2016−2020 metų periodui ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintos žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2016-2020 metų priemonės.

 

5. Aplinkos ministerijos tinklalapyje bus paskelbta apie 500 pranešimų spaudai aktualiais ministerijos valdymo sričių klausimais, žurnalistams bus surengta apie 10 išvykų į aplinkosauginius objektus, pristatant aktualias aplinkosaugos temas, bus padedama ministerijai pavaldžioms įstaigoms rengiant informaciją apie aplinką, organizuotas seminaras AM padalinių darbuotojams „Bendravimas su žiniasklaida“, bus organizuoti susitikimai su moksleiviais ir ikimokyklinio amžiaus vaikais, parengti ir išleisti 2-3 informaciniai leidiniai aplinkosaugos temomis moksleiviams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Įgyvendinant 2007-2013 m. ES visuomenės informavimo projektus bus sukurtos ir ištransliuotos 7 televizijos laidos nacionaliniuose TV kanaluose, sukurti ir patalpinti 6 videosiužetai internetinėje svetainėje, sukurtos ir ištransliuotos 64 radijo laidos per nacionalinius radijo kanalus, patalpinta 1100 publikacijų internetinėse svetainėse, išspausdinta 31000 kv. cm. apimties straipsnių nacionaliniuose dienraščiuose, 30000 kv. cm. apimties straipsnių regioniniuose ir 100000 kv. cm. apimties straipsnių - rajoniniuose laikraščiuose.

 

6. Bus nustatytos korupcijos rizikos priežastys ir kitos problemos vykdant VĮ miškų urėdijose profesionalios medžioklės funkcijas, atlikta teisės aktų, reglamentuojančių profesionalę medžioklę, analizė ir vertinimas antikorupciniu požiūriu, pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl teisės aktų tobulinimo.