Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aplinkos ministerijos kancleris

Aplinkos ministerijos kanclerio 2014 m. veiklos uždaviniai

2014-02-18

APLINKOS MINISTERIJOS KANCLERIO 2014 M. VEIKLOS UŽDAVINIAI

 

1. Įgyvendinant ES rekomendacijas kurti efektyvią aplinkosauginių mokesčių sistemą (iki 2020 m. palaipsniui atsisakyti aplinkai žalingų subsidijų ir perkelti mokestinę naštą, sumažinant darbo jėgos apmokestinimą ir atitinkamai didinant aplinkosauginius mokesčius).

2. Pasirengti Euro įvedimui nuo 2015 sausio 1 d.

3. Tobulinti visuomenės ir žiniasklaidos prieinamumą prie aktualios informacijos apie aplinką.

4. Įgyvendinti 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus visuomenės informavimo apie aplinką suplanuotus projektus. Planuoti 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos lėšų panaudojimą finansuojant visuomenės informavimo apie aplinką projektus.

5. Tobulinti viešųjų pirkimų vykdymą ir kontrolę, siekiant užtikrinti racionalų lėšų naudojimą.

6. Tobulinti Aplinkos ministerijos vidaus administravimą.

7. Mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentuose.

 

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI

 

1. Bus parengti įstatymų, reglametuojančių mokesčio už aplinkos teršimą (dėl mobilių taršos šaltinių apmokestinimo) ir mokesčio už naftą ir dujas, projektai. Bus išanalizuota kitų šalių patirtis atsisakant aplinkai žalingų subsidijų.

 

2. Siekiant tinkamai ir laiku pasirengti Euro įvedimui bus parengti 14 teisės aktų pakeitimai, pertvarkytos Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų informacinės sistemos.

 

3. Aplinkos ministerijos tinklalapyje bus sukurti interaktyvūs žemėlapiai, infografikai, videosiužetai iš RAAD, „AM blogas“, kuriame bus kaupiama ir lengvai pasiekiama ministerijos vizualinė medžiaga, AM informacijos archyvas. Bus pertvarkytas AM „Facebook“ profilis siekiant, kad tai būtų ne tik papildomos medžiagos teikimo kanalas, bet ir AM įvaizdžio kūrimo priemonė. Bus patobulinta AM pavaldžių įstaigų informacijos teikimo sistema.

 

4. Bus parodyta 200 televizijos laidų nacionaliniuose TV kanaluose, transliuotos 194 radijo laidos per nacionalinius radijo kanalus, patalpinta 480 publikacijų internetinėse svetainėse, išspausdinta 300 straipsnių nacionaliniuose dienraščiuose, 200 straipsnių - regioniniuose ir 900 straipsnių - rajoniniuose laikraščiuose. Bus parengta ir patvirtinta Aplinkos sektoriaus 2014 – 2020 m. viešinimo priemonių programa, teikiamos paraiškos dėl 2014 m. visuomenės informavimo apie aplinką projektų.

 

5. Bus peržiūrėtas viešųjų pirkimų reglamentavimas, parengti pasiūlymai ir reikalingi teisės aktų pakeitimai dėl viešųjų pirkimų tobulinimo.

 

6. Bus įdiegtas STEKO informacinės programos modulis, susietas su SODROS informacine sistema. Šioje programoje bus visa informacija apie ministerijos darbuotojų atostogas ir komandiruotes, pagal programos duomenis bus automatiškai formuojami darbo laiko apskaitos žiniaraščiai. Bus sudaryta galimybė programiniu būdu skaičiuoti atostogų apmokėjimą pagal įvairius finansavimo šaltinius.

 

Bus sukurta Aplinkos ministerijos pasirašytų ar rengiamų sutarčių priežiūros koordinavimo sistema, užtikrinanti, kad AM pasirašomų sutarčių įsipareigojimai būtų įvykdyti laiku ir tinkamai.

 

7. Bus patikrintas Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnų veiklos teisėtumas vykdant gyvosios gamtos apsaugos kontrolės funkcijas. Aplinkos ministrui bus pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl šios veiklos efektyvumo didinimo ir teisės aktų tobulinimo.