Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aplinkos oro skyrius

Aplinkos oro skyriaus nuostatai

2012-04-17

                                                                                                                                                     

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2012 m. kovo 1 d. įsakymu

Nr. D1-189

(2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-709 redakcija)

APLINKOS MINISTERIJOS TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTO

APLINKOS ORO SKYRIAUS

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyrius(toliau – Skyrius) yra Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys, pavaldus Departamento direktoriui.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais, Departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Skyriaus struktūrą, nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Skyriaus uždaviniai yra:

4.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant politiką aplinkos oro apsaugos ir kokybės valdymo, aplinkos radiacinės saugos valdymo ir hidrometeorologinės informacijos valdymo srityse;

4.2. pagal kompetenciją užtikrinti atsinaujinančių energijos išteklių valdymo veiksmingumą.

5. Vykdydamas pavestus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia ir tobulina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus aplinkos oro apsaugos ir kokybės valdymo, aplinkos radiacinės saugos valdymo, atsinaujinančių energijos išteklių valdymo ir hidrometeorologinės informacijos valdymo srityse; pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus ir dokumentus, susijusius su Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos planavimu ir panaudojimu;

5.2. rengia valstybės pozicijos projektus dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

5.3. perkelia Europos Sąjungos teisės aktus į nacionalinę teisę Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

5.4. organizuoja ir koordinuoja Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos, jos protokolų nuostatų įgyvendinimą ir ataskaitų apie jų įgyvendinimą teikimą konvencijos sekretoriatui;

5.5. pagal kompetenciją organizuoja Jungtinių Tautų Branduolinio saugumo konvencijos ir Jungtinių Tautų Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos nuostatų įgyvendinimą ir nustatyta tvarka teikia informaciją įgyvendinimo ataskaitoms parengti;

5.6. organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja rengiant ir įgyvendinant aplinkos apsaugos ir kitus strateginius dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

5.7. pagal kompetenciją teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl prisijungimo prie tarptautinių konvencijų ir jų protokolų;

5.8. pagal kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia išvadas;

5.9. nustatyta tvarka bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

5.10. nustatyta tvarka atstovauja ministerijai šalies ir užsienio institucijose, dalyvauja seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

5.11. teikia siūlymus ir išvadas dėl investicinių ir kitų projektų, tikslinių mokslinių tyrimų Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse rengimo ir vykdymo, organizuoja ir koordinuoja šių projektų ir tyrimų vykdymą;

5.12. pagal Skyriaus kompetenciją teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms;

5.13. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

5.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus, organizuoja administracinę procedūrą, teikia pasiūlymus sprendimui priimti;

5.15. Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse rengia informaciją ir nustatyta tvarka ją talpina ministerijos tinklalapyje;

5.16. nustatyta tvarka dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

5.17. vykdo teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.

III. SKYRIAUS TEISĖS

6. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, Skyrius turi teisę:

6.1. pagal kompetenciją teikti Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;

6.2. kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas ir gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.

7. Skyrius gali turėti ir kitų įstatymų ir teisės aktų jam suteiktų teisių.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo pavedimu – Aplinkos ministerijos kancleris.

9. Skyriaus vedėjas:

9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

9.2. atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;

9.3. vizuoja visus Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus ir kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtus dokumentus Skyriaus kompetencijos srityse;

9.4. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

9.5. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkursų komisijų darbe;

9.6. atstovauja Skyriui ar Departamento direktoriui pavedus – Departamentui kituose ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;

9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus ar ministerijos vadovybės pavedimus.

10. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas kitas Skyriaus vyriausiasis specialistas.

___________________