Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Ekonomikos skyrius

Ekonomikos skyriaus 2011 m. darbo planas

2011-03-04

PATVIRTINTA

Aplinkos ministerijos kanclerio

2011 m. vasario 23 d.

potvarkiu Nr. D2-17

 

 

Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamento Ekonomikos skyriaus

2011 m. darbo planas

 

 

 

Numatomi darbai

 

Įvykdymo terminas

 

Atsakingi vykdytojai

 

Aplinkosauginiai mokesčiai

 

 

 1  

Įgyvendinant šių metų ministerijos prioritetą - pertvarkyti šalies atliekų tvarkymo sistemą, visiškai įgyvendinant gamintojo atsakomybės bei „teršėjas moka“ principus, teikti pasiūlymus dėl ekonominių priemonių taikymo ir prireikus rengti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimus. Priėmus įstatymą per tris mėnesius pakeisti poįstatyminius teisės aktus.

Gruodis

A.Juozapaitis

 2  

Įvertinti mokesčių už valstybinius gamtos išteklius didinimo galimybes ir parengti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Gegužė

V.Kalesinskienė

 3  

Parengti Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, panaikinant mokesčio lengvatas už išgaunamus naftos išteklius.

Spalis

V.Kalesinskienė

 4  

Informacinės aplinkosauginių mokesčių kontrolės sistemos (IKS) tobulinimo darbai

Prireikus

V.Kalesinskienė A.Juozapaitis,

 5  

Konsultuoti mokesčio mokėtojus mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais

Nuolat

V. Kalesinskienė

A. Juozapaitis

 6  

Atnaujinti informaciją apie aplinkosauginius mokesčius skelbiamą Aplinkos ministerijos tinklalapyje www.am.lt „Aplinkosauginiai mokesčiai“

Nuolat

A.Juozapaitis

 7  

Analizuoti pateiktus duomenis apie gamtos išteklių išgavimo apimtis, teršalus išmestus į aplinką, išleistas į vidaus rinką ir sutvarkytas pakuočių ir gaminių atliekas, bei teikti prognozinius skaičiavimus FM apie aplinkosauginių mokesčių įplaukas į nacionalinį biudžetą

Rugpjūtis

V.Kalesinskienė,

A.Juozapaitis

 8  

Stebėti Informacinės aplinkosauginių mokesčių kontrolės sistemos (IKS) duomenų apdorojimo programos veikimą (programos veikimo korektiškumas) ir analizuoti IKS funkcionalumą

Nuolat

V.Kalesinskienė

A.Juozapaitis

 9  

Dalyvauti pagal kompetenciją vertinant gamintojų ir importuotojų organizacijų prašymus suteikti licencijas veiklai, taip pat vertinti jau licencijuotų organizacijų teikiamas veiklos ataskaitas

Nuolat

A.Juozapaitis

 

 10  

Mokesčio už aplinkos teršimą ir už valstybinių gamtos išteklių naudojimą deklaracijų formų FR0521-FR0524 ir KIT708-KIT709 tobulinimo, keitimo, derinimo su VMI ir testavimo darbai

Prireikus

V.Kalesinskienė

A.Juozapaitis

 

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

 

 

 11  

Parengti aplinkos ministro įsakymą „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos formos, šios ataskaitos pildymo instrukcijos ir programos lėšų panaudojimo patikrinimo taisyklių“

Kovas

A.Juozapaitis

 12  

Susipažinti su RAAD-ų atliktų savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų lėšų panaudojimo patikrinimų medžiaga

Nuolat

A.Juozapaitis

 13  

Nustačius savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų lėšų panaudojimo pažeidimus, pateikti prašymus Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl lėšų išieškojimo

Nuolat

A.Juozapaitis

 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa

 

 

 14  

Parengti strateginio veiklos plano LAAIF programos vertinimo kriterijų vykdymo metinę ataskaitą

Vasaris

Ž.Liberienė

 15  

Parengti ketvirtinę ataskaitą apie strateginio veiklos plano LAAIF programos įgyvendinimą

Kas ketvirtį

Ž.Liberienė

 16  

Parengti įsakymą dėl LAAIF priežiūros tarybos sudėties keitimo

Prireikus

Ž.Liberienė

 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

 

 

 17  

Parengti strateginio veiklos plano AARP programos vertinimo kriterijų vykdymo metinę ataskaitą

Vasaris

J. Petrauskaitė

 18  

Parengti AARP metinės sąmatos projektą ir pateikti AARP lėšų panaudojimo tarybai

Vasaris

J. Petrauskaitė

 19  

Parengti 2010 metais nepanaudotų nepaskirstytų lėšų likučio AARP 2011 m. sąmatos projektą ir pateikti AARP lėšų panaudojimo tarybai

Balandis

J. Petrauskaitė

 20  

Parengti AARP sąmatos papildymo pakeitimo projektą ir pateikti tarybai

Prireikus

J. Petrauskaitė

 21  

Parengti įsakymą dėl AARP lėšų panaudojimo tarybos sudėties

Prireikus

J. Petrauskaitė

 22  

Organizuoti AARP sąmatoje numatytoms priemonėms finansavimo sutarčių parengimą

Sausis - gruodis

J. Petrauskaitė

 23  

Rengti AARP lėšų panaudojimo tarybai medžiagą (paraiškų sąrašus, išvadas, protokolus)

Sausis - gruodis

J. Petrauskaitė

 24  

Parengti ketvirtinę ataskaitą apie strateginio veiklos plano AARP programos įgyvendinimą

Kas ketvirtį

J. Petrauskaitė

 25  

Parengti aplinkos ministro įsakymo Dėl paraiškų dėl aplinkosaugos projektų (priemonių) finansavimo, naudojant Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas, pateikimo, šių projektų (priemonių) įvertinimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo bei Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų panaudojimo tarybos nuostatų patvirtinimo pakeitimo projektą

Rugpjūtis

J. Petrauskaitė

 

Privatizuojamų objektų sąrašas

 

 

 26  

Pateikti VĮ „Valstybės turto fondas“ numatomus privatizuoti objektus, įrašymui į privatizavimo objektų sąrašą

Kas ketvirtį

J. Petrauskaitė

 

Aplinkai padarytos žalos apskaičiavimo metodika

 

 

 27  

Pateikti pasiūlymus dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimą (žalą aplinkai) reguliuojančių teisės aktų tobulinimo.

Kovas – gruodis

V. Kalesinskienė

 

Valstybės rinkliavos

 

 

 28  

Teikti Finansų ministerijai valstybės rinkliavos objektų sąrašo aplinkos sektoriaus pakeitimų projektus

Kovas

J. Petrauskaitė

 

ES „žalioji“ ekonomika

 

 

 29  

Rengti pozicijas ES dokumentų projektams, susijusiems su žaliąja ekonomika

Prireikus

Ž.Liberienė

 

ES Darnaus vystymosi strategija

 

 

 30  

Rinkti, teikti ir analizuoti informaciją ES Darnaus vystymosi strategijos klausimais, rengti pozicijas ES dokumentų projektams, susijusiems su ES Darnaus vystymosi strategija

Prireikus

J.Petrauskaitė

 

ES Darnus medžiagų valdymas, darni gamyba ir vartojimas

 

 

 31  

Rinkti, teikti ir analizuoti informaciją apie darnų medžiagų valdymą, darnią gamybą ir vartojimą, rengti pozicijas ES dokumentų projektams, susijusiems su ES Darniu medžiagų valdymu, darnia gamyba ir vartojimu

Prireikus

J.Petrauskaitė

 

Ekonomikos skyriaus vedėja                                                                                                                                                     Živilė Liberienė