Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Daugiabučių namų valdymas ir priežiūra

Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė) forma

2010-11-24

(Žin., 2010, Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO AR KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ) BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ APRAŠO TIPINĖS (PAVYZDINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO

2010 m. lapkričio 2 d. Nr. D1-895

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-549 (Žin., 2012 Nr. ) redakcija, nuo 2012 m. liepos d.)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2012, Nr. 50-2440) 2 straipsnio 3 dalimi ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2004, Nr. 5-94; 2010, Nr. 31-1421; 2011, Nr. 125-5963), 5.2 punktu:
1. T v i r t i n u Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinę (pavyzdinę) formą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2012 m. liepos 1 d.
3. N u s t a t a u, kad daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotiems asmenims šis įsakymas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.


Aplinkos ministras
Gediminas Kazlauskas


Priedai: