Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Ekonomikos skyrius

Ekonomikos skyriaus 2010 m. darbo planas

2010-09-24

PATVIRTINTA

Aplinkos ministerijos kanclerio

2010 m. balandžio 6 d.

potvarkiu Nr. D2-53

 

Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamento Ekonomikos skyriaus

2010 m. darbo planas

 

 

 

Numatomi darbai

 

Įvykdymo terminas

 

Atsakingi vykdytojai

 

Aplinkosauginiai mokesčiai

 

 

 1  

Įgyvendinant šių metų ministerijos prioritetą - pertvarkyti šalies atliekų tvarkymo sistemą, visiškai įgyvendinant gamintojo atsakomybės bei „teršėjas moka“ principus, teikti pasiūlymus dėl ekonominių priemonių taikymo ir prireikus rengti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimus. Priėmus įstatymą per tris mėnesius pakeisti poįstatyminius teisės aktus.

Birželis

A.Juozapaitis

 2  

Parengti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatant atleidimą nuo mokesčio už požeminio vandens naudojimą geoterminei energijai gauti. Priemonė numatyta Nacionalinio atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 2010-2020 metų veiksmų plano projekte

Kaip bus numatyta LR Vyriausybės nutarimu patvirtintame veiksmų plane

V. Kalesinskienė

 3  

Organizuoti Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo poįstatyminio teisės akto: Naftos ir dujų išteklių paieškos ir/ar žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašas, parengimą

Per tris mėnesius priėmus LR Seimui Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pakeitimus

V. Kalesinskienė

 4  

Testuoti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijų formų KIT708-KIT709 ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų formų FR0521-FR0524 duomenų ataskaitų formavimo programinių priemonių veikimą, analizuoti jų funkcionalumą bei teikti pastabas ir pasiūlymus

Sausis-kovas

A.Juozapaitis,

V. Kalesinskienė

 5  

Parengti LR aplinkos ministro ir LR finansų ministro įsakymo “Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo” pakeitimo projektą, įvertinant Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimus susijusius su mokestinio laikotarpio pakeitimais

Kovas

V. Kalesinskienė

 6  

Parengti LR aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008-12-08 įsakymo Nr. VA-61/D1-658 pakeitimą dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijų formų, jų pildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Birželis

V. Kalesinskienė

 7  

Konsultuoti mokesčio mokėtojus mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais

Nuolat

V. Kalesinskienė

A. Juozapaitis

 8  

Atnaujinti informaciją apie aplinkosauginius mokesčius skelbiamą Aplinkos ministerijos tinklalapyje www.am.lt „Aplinkosauginiai mokesčiai“

Nuolat

A.Juozapaitis

 9  

Analizuoti pateiktus duomenis apie gamtos išteklių išgavimo apimtis, teršalus išmestus į aplinką, išleistas į vidaus rinką ir sutvarkytas pakuočių ir gaminių atliekas, bei teikti prognozinius skaičiavimus FM apie aplinkosauginių mokesčių įplaukas į nacionalinį biudžetą.

Rugpjūtis

V.Kalesinskienė,

A.Juozapaitis

 10  

Koordinuoti mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų formose FR0521-FR0524 ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijų formose KIT708-KIT709 pateiktų duomenų apdorojimo programas (jas testuoti, teikti pastabas ir pasiūlymus), stebėti šių duomenų ataskaitų formavimo ir ataskaitų apie išduotas ir gautas pažymas programinių priemonių veikimą, analizuoti jų funkcionalumą

Nuolat

V.Kalesinskienė

A.Juozapaitis

 11  

AM RAAD inspektorių mokymų organizavimas (apmokymas) dirbti su naujai įdiegta programine įranga skirta aplinkosauginių mokesčių deklaracijose (FR0521, FR0522, FR0523, FR0524, KIT708 ir KIT709) pateiktiems duomenims apdoroti ir jiems atvaizduoti.

Kovas - liepa

A.Juozapaitis

V. Kalesinskienė

 12  

Sutarties su UAB „Problemų sprendimo centras“dėl mokesčio mokėtojų mokymų vykdymo administravimas

Sausis - balandis

A.Juozapaitis

 13  

Dalyvauti pagal kompetenciją vertinant gamintojų ir importuotojų organizacijų prašymus suteikti licencijas veiklai, taip pat vertinti jau licencijuotų organizacijų teikiamas veiklos ataskaitas

Nuolat

A.Juozapaitis

 

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

 

 

 14  

Parengti Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo poįstatyminius teisės aktų pakeitimus:

Per tris mėnesius LR Seimui priėmus įstatymą

A.Juozapaitis

 14.1  

Aplinkos ministro įsakymas Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo

 

A.Juozapaitis

 14.2  

Aplinkos ministro įsakymas Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo rekomendacijų patvirtinimo

 

A.Juozapaitis

 15  

Išanalizuoti RAAD-ų per pirmąjį metų pusmetį atliktų savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų lėšų panaudojimo patikrinimų medžiagą, pateikti išvadas, organizuoti jų aptarimą.

Rugsėjis

A.Juozapaitis

 16  

Nustačius savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų lėšų panaudojimo pažeidimus, pateikti prašymus Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl lėšų išieškojimo

Nuolat

A.Juozapaitis

 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa

 

 

 17  

Parengti strateginio veiklos plano LAAIF programos vertinimo kriterijų vykdymo metinę ataskaitą

Vasaris

Ž.Liberienė

 18  

Parengti ketvirtinę ataskaitą apie strateginio veiklos plano LAAIF programos įgyvendinimą

Kas ketvirtį

Ž.Liberienė

 19  

Parengti įsakymą dėl LAAIF priežiūros tarybos sudėties keitimo

Prireikus

Ž.Liberienė

 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

 

 

 20  

Parengti strateginio veiklos plano AARSP programos vertinimo kriterijų vykdymo metinę ataskaitą

Vasaris

J. Petrauskaitė

 21  

Parengti AARSP metinės sąmatos projektą ir pateikti AARP lėšų panaudojimo tarybai

Vasaris

J. Petrauskaitė

 22  

Parengti 2009 metais nepanaudotų nepaskirstytų lėšų likučio AARP 2010 m. sąmatos projektą ir pateikti AARP lėšų panaudojimo tarybai

Balandis

J. Petrauskaitė

 23  

Parengti AARP sąmatos papildymo pakeitimo projektą ir pateikti tarybai

Prireikus

J. Petrauskaitė

 24  

Parengti įsakymą dėl AARP lėšų panaudojimo tarybos sudėties

Prireikus

J. Petrauskaitė

 25  

Organizuoti AARP sąmatoje numatytoms priemonėms finansavimo sutarčių parengimą

Sausis - gruodis

J. Petrauskaitė

 26  

Rengti AARP lėšų panaudojimo tarybai medžiagą (paraiškų sąrašus, išvadas, protokolus)

Sausis - gruodis

J. Petrauskaitė

 27  

Parengti ketvirtinę ataskaitą apie strateginio veiklos plano AARSP programos įgyvendinimą

Kas ketvirtį

J. Petrauskaitė

 28  

Parengti aplinkos ministro įsakymo Dėl paraiškų dėl aplinkosaugos projektų (priemonių) finansavimo, naudojant Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas, pateikimo, šių projektų (priemonių) įvertinimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo bei Alinkos apsaugos rėmimo programos lėšų panaudojimo tarybos nuostatų patvirtinimo pakeitimo projektą

Rugpjūtis

J. Petrauskaitė

 

Privatizuojamų objektų sąrašas

 

 

 29  

Pateikti VĮ „Valstybės turto fondas“ numatomus privatizuoti objektus, įrašymui į privatizavimo objektų sąrašą

Kas ketvirtį

J. Petrauskaitė

 

Aplinkai padarytos žalos apskaičiavimo metodika

 

 

 30  

Analizuoti aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikoje nustatytų tarifų pagrįstumą ir kitų šalių patirtį dėl metodikų taikymo

Kovas – gruodis

V. Kalesinskienė

 

Valstybės rinkliavos

 

 

 31  

Pateikti Finansų ministerijai valstybės rinkliavos objektų sąrašo aplinkos sektoriaus pakeitimo projektą

Kovas

J. Petrauskaitė

 

ES „žalioji“ ekonomika

 

 

 32  

Rengti pozicijas ES dokumentų projektams, susijusiems su žaliąja ekonomika

Prireikus

Ž.Liberienė

 

ES Darnaus vystymosi strategija

 

 

 33  

Rengti pozicijas ES dokumentų projektams, susijusiems su ES Darnaus vystymosi strategija

Prireikus

J.Petrauskaitė

  

Ekonomikos skyriaus vedėja                                                                                                                                                     Živilė Liberienė