Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Projektas

Dėl LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 "Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Versija: pirma Rengimo metai: 2008
Rengėjas: Elvyra Radavičienė, tel.: 2663571
Originalus Microsoft Word 97 formato tekstas


Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 23 D. NUTARIMO NR. 603 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2008 m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2004, Nr. 5-94; 2008, Nr. 10-343):
1. Išdėstyti 2.1 punktą taip:
„2.1. butų ir kitų patalpų savininkų (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios nuosavybės administratoriais (toliau vadinama – administratorius) gali būti skiriamos viešosios įstaigos, valstybės ir savivaldybės įmonės ir įstaigos ar organizacijos, akcinės bendrovės ir kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys teisę teikti turto administravimo paslaugas, atrinkti savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2006 Nr. 4-102).“;
2. Išdėstyti 2.2 punktą taip:
„2.2. savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto atstovo sprendime skirti administratorių turi būti nurodyta informacija apie asmenį, kuris skiriamas administratoriumi (juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas ir kodas; fizinio asmens – vardas ir pavardė, adresas), administruojamo namo (namų) adresas, naudingasis plotas, gyvenamųjų patalpų (butų) ir negyvenamųjų patalpų skaičius, žemės sklypo plotas (jeigu jis priklauso patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, nuomos ar kitais pagrindais) ir namo patalpų savininkų teisės į jį, nustatytas administravimo tarifo dydis ir jo keitimo tvarka, administratoriaus atšaukimo sąlygos ir tvarka. Administravimo faktas registruojamas Nekilnojamojo turto registre ir nurodomas administratorius;“;
3. Išdėstyti 2.5 punktą taip:
„2.5. patalpų savininkai ar savivaldybės patikėjimo teise valdomų, taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės teise turimų gyvenamųjų patalpų nuomininkai (toliau vadinama – valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkai) (jeigu nustatyta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje) mokesčius už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, jų techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas, taip pat įmokas kaupiamajam fondui namui atnaujinti (modernizuoti) turi sumokėti kas mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio trisdešimtosios kalendorinės dienos.“;
4. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose:
4.1. Išdėstyti 3 punktą taip:
„3. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:
Administravimas - patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
Daugiabučio namo atnaujinimas - namo remontas, kuriuo siekiama iš dalies arba visiškai atkurti namo konstrukcijas ir (ar) inžinerines sistemas pagal normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) – suprantama taip, kaip apibrėžta Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr. 81-3504).
Daugiabučio namo remontas, rekonstravimas, techninė priežiūra - suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597). Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259).
Daugiabučio namo modernizavimas - suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatyme (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2005, Nr. 47-1554).
Gyvenamasis namas, daugiabutis namas, butas, patalpos, namo bendrojo naudojimo objektai – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639).
Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai - Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų patvirtintuose norminiuose dokumentuose (statybos techniniuose reglamentuose, statinių naudojimo ir priežiūros taisyklėse, kituose teisės aktuose) nustatyti pastato mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato, jo inžinerinių sistemų naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
Buto naudingasis plotas, gyvenamojo pastato naudingasis plotas – suprantama taip, kaip apibrėžta Statybos techniniame reglamente STR1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 310 (Žin., 1999, Nr. 84-2507).
Kaupiamasis fondas namui atnaujinti (modernizuoti) (toliau vadinama – kaupiamasis fondas) – lėšos, kurių kaupimo prievolė nustatyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatyme, skirtos statybos remonto darbams, kuriais siekiama iš dalies arba visiškai atkurti ir/ar pagerinti namo konstrukcijų ir/ar jo inžinerinių sistemų (lifto, šildymo sistemos ir kt.) fizines ir energines savybes. Fondo lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje, apskaitomos ir naudojamos kiekvienam namui atskirai. Keičiantis patalpų savininkui, lėšos, įneštos į šį fondą, negrąžinamos ir laikomos perleistomis naujam savininkui. Mažiausią įmokų dydį kaupiamajam fondui, kurio lėšos bus naudojamos namui modernizuoti, nustato Aplinkos ministerija. Administratoriaus teikimu patalpų savininkai susirinkime arba balsuodami raštu gali priimti sprendimą padidinti įmokų dydį kaupiamajam fondui.“;
4.2. Įrašyti 4 punkte po žodžio „namui“ žodžius „ar namų grupei“;
4.3. Išdėstyti 5.3 punktą taip:
„5.3. vadovaudamasis gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais, jų įgyvendinimo tvarka ir šios priežiūros paslaugų (darbų) kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, namui priskirto žemės sklypo priežiūrą ir komunalinių atliekų tvarkymą. Namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploatavimą), šilumos vartotojų daugiabučiame name teisių įgyvendinimą ir pareigų vykdymą organizuoja, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka. Potencialiai pavojingų įrenginių (liftų, keltuvų ir pan.) nuolatinę priežiūrą - vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742; 2007, Nr. 69-2721), kitais šių įrenginių naudojimo ir priežiūros teisės norminiais aktais ir techniniais dokumentais;“;
4.4. Išdėstyti 5.4 punktą taip:
„5.4. remdamasis namo bendrojo naudojimo objektų techninių apžiūrų duomenimis, esant poreikiui, rengia šių objektų remonto darbų metinius planus, kuriuose detaliai nurodo darbus ir planuojamą lėšų poreikį, taip pat šių objektų remonto darbų ilgalaikius planus, imasi priemonių šiems planams įgyvendinti. Nurodyti planai skelbiami daugiabučio namo skelbimų lentoje ir pateikiami patalpų savininkams (į pašto dėžutes arba elektroniniu paštu);“;
4.5. Išdėstyti 5.5 punktą taip:
„5.5. vykdo namo bendrojo naudojimo objektų remonto, atnaujinimo (modernizavimo) darbų ar kitų paslaugų pirkimo konkursus. Pirkdamas minėtus darbus ar paslaugas vadovaujasi šių darbų ar paslaugų kainos ir kokybės kriterijais. Jeigu administratorius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2006 Nr. 4-102) 4 straipsnio prasme yra perkančioji organizacija, ji pirkimus atlieka vadovaudamasi minėtu įstatymu. Į konkurso komisiją pakviečia dalyvauti patalpų savininkų išrinktą atstovą (toliau vadinama – įgaliotasis atstovas), jeigu tokį atstovą patalpų savininkai išrenka šių Nuostatų 101 punkto nustatyta tvarka. Su atrinktais paslaugų teikėjais sudaro paslaugų teikimo sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą. Konkurso rezultatus skelbia namo skelbimų lentoje ir savo internetiniame tinklapyje, jeigu tokį turi;“;
4.6. Išdėstyti 5.6 punktą taip:
„5.6. butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų nustatyta tvarka teikia savivaldybės administracijai ataskaitą apie pavestų funkcijų vykdymą, taip pat kitą savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą informaciją, susijusią su administratoriaus funkcijų ir pareigų vykdymu;“;
4.7. Įrašyti 5.7 punkte po skaičiaus “9“ skaičius „91“, tarp skaičių 8 ir 9 padėti kablelį ir tarp šių skaičių išbraukti žodį „ir“:
4.8. Išdėstyti 5.10 punktą taip:
„5.10. šių Nuostatų 7.1, 8.8, 101, 11 punktuose ir 3 punkto 10 pastraipoje nurodytais atvejais arba savo iniciatyva, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba šių nuostatų 13 punkte nustatyta tvarka organizuoja patalpų savininkų balsavimą raštu, įgyvendina patalpų savininkų priimtus sprendimus;“;
4.9. Išdėstyti 7.1 punktą taip:
„7.1. ne vėliau kaip per du mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams pateikti patalpų savininkams savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, praėjusių metų ataskaitą. Ataskaitoje turi būti praėjusių metų pajamų ir išlaidų sudėtis, nurodant surinktus mokesčius už bendrosios nuosavybės administravimą, už namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), už namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą), už namo bendrojo naudojimo objektų remonto ar kitokio tvarkymo darbus, už namo bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbus, jei jie neįtraukti į namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą (jeigu tokie darbai buvo atlikti), už elektros energiją, sunaudotą namo bendroms reikmėms, už lifto priežiūrą ir naudojimą, duomenys apie surinktas lėšas kaupiamajam fondui namui atnaujinti (modernizuoti), jų panaudojimą ir lėšų likutį, už kitas suteiktas paslaugas (jeigu tokios paslaugos buvo teikiamos), už namui priskirtos teritorijos priežiūrą, taip pat informacija apie patalpų savininkų įsiskolinimus, informacija apie bendrojo naudojimo objektų remonto metinio darbo plano įvykdymą, detaliai nurodant atliktus remonto darbus ir šiems darbams atlikti panaudotas lėšas (jeigu tokie darbai buvo atlikti). Kartu su ataskaita pateikiama informacija apie namo bendrojo naudojimo objektų būklę pagal kasmetinių apžiūrų rezultatus, būtinas priemones defektams pašalinti ir pateikiami kitų metų bendrojo naudojimo objektų remonto darbų metinis ir ilgalaikis darbo planai. Taip pat gali būti pateikta kita svarbi informacija, susijusi su administruojamu namu. Ataskaita skelbiama administratoriaus tinklalapyje, jeigu jis tokį turi, ir pateikiama patalpų savininkams (į pašto dėžutes arba elektroniniu paštu), o ne mažiau kaip ¼ patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu ar savo iniciatyva ataskaita pateikiama ir patalpų savininkų susirinkime. Ataskaita rengiama pagal aplinkos ministro įsakymu patvirtiną pavyzdinę ataskaitos formą;“;
4.10. Įrašyti 7.3 punkte po žodžio „apmokėti“ žodžius „taip pat duomenis, reikalingus patikrinti mokesčių apskaičiavimą (bendrai sunaudotos elektros energijos kiekį, sąskaitas už atliktus darbus ir pan.)“:
4.11. Papildyti šiuo 7.31 punktu:
„7.31. prieš atliekant bendrojo naudojimo objektų remonto darbus, informuoti patalpų savininkus ir valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkus nurodant darbus, jų kainas, darbų rangovus ir darbų atlikimo terminus. Informaciją skelbti skelbimų lentoje ir pateikti į pašto dėžutes;“;
4.12. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Administratorius proporcingai bendrosios nuosavybės daliai (patalpų naudingajam plotui) apskaičiuoja patalpų savininkų mėnesinius mokesčius:
8.1. už bendrosios nuosavybės administravimą – vadovaudamasis administravimą nustatančiame akte nustatytais tarifais arba jų apskaičiavimo metodika;
8.2. už bendrojo naudojimo objektų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų taip pat lifto) nuolatinę techninę priežiūrą ir eksploatavimą - vadovaudamasis savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais tarifais arba jų apskaičiavimo metodika;
8.3. už namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą) - laikydamasis šią priežiūrą reguliuojančių teisės aktų nustatytos tvarkos. Šių mokesčių tarifai neturi viršyti savivaldybės tarybos nustatytų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų;
8.4. už liftą - vadovaudamasis lifto priežiūros sutartyje ar šios priežiūros sąmatoje, jeigu priežiūrą vykdo pats administratorius, nustatyta paslaugų kaina ir sunaudotos elektros energijos kiekiu, kuris nustatomas pagal apskaitos prietaisų rodmenis. Jeigu namo pirmame ir antrame aukštuose esančių patalpų naudotojams lifto paslauga neteikiama, mokesčiai už lifto naudojimą neskaičiuojami;
8.5. už namo bendrojo naudojimo objektų remonto ar kitokio tvarkymo darbus, nenumatytus savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąraše, tačiau būtinus gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti - pagal šių darbų sąmatinę vertę arba pagal šių darbų vertę, nustatytą perkant juos konkurso būdu;
8.6. už namo bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbus, jeigu jie neįtraukti į namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą - pagal faktinę šių darbų kainą.
8.7. už elektros energiją, sunaudotą namo bendroms reikmėms - pagal šios energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir elektros energijos tiekėjo nustatytus elektros energijos tarifus;
8.8. kaupiamajam fondui;
8.9. už kitas suteiktas paslaugas - vadovaudamasis su paslaugų teikėjais sudarytomis sutartimis.“;
4.13. Išdėstyti 9 punktą taip:
„9. Mokesčiai už komunalinių atliekų tvarkymą apskaičiuojami ir paskirstomi patalpų savininkams ir valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams vadovaujantis savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir su šių paslaugų teikėjais sudarytomis sutartimis, jeigu tokios sutartys sudarytos.“;
4.14. Papildyti šiuo 91 punktu:
„91. Mokesčiai už namo patalpų savininkų naudojamo žemės sklypo priežiūrą apskaičiuojami pagal šių paslaugų teikimo sutartis (arba šių paslaugų sąmatą, jeigu priežiūrą vykdo pats administratorius) ir paskirstomi patalpų savininkams proporcingai jų turimai daliai žemės sklype, jeigu žemės sklypas patalpų savininkams priklauso bendrosios nuosavybės teise. Jeigu žemės sklypas naudojamas nuomos ar kitais pagrindais, išlaidos už šio sklypo priežiūrą paskirstomos nuomos sutartyje nustatyta tvarka arba savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka.“.
4.15. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Patalpų savininkams gerai prieinamose vietose turi būti įrengtos skelbimų lentos, kuriose teikiama informacija apie administratorių (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, bendrasis telefono numeris, už namo priežiūrą atsakingo darbuotojo pavardė, jo telefono numeris), savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašas. Jose taip pat skelbiama informacija, nurodyta šių Nuostatų 5.4, 5.5, 7.31, 13.8 punktuose, ir kita informacija (administratoriaus nuožiūra). Ši informacija taip pat turi būti paskelbta administratoriaus internetiniame tinklalapyje, jeigu jis tokį turi.“;
4.16. Papildyti šiuo 101 punktu:
„101. Patalpų savininkai gali išrinkti įgaliotąjį atstovą (atstovus) atstovauti patalpų savininkams santykiuose su administratoriumi, dalyvauti statybos remonto, kitų atnaujinimo (modernizavimo) darbų ir paslaugų pirkimų komisijose, taip pat prižiūrint ir priimant atliktus darbus ar paslaugas .“;
4.17. Pripažinti netekusiu galios 12 punktą.
4.18. Papildyti 13.8 punktą trečiuoju sakiniu „Įvykusio balsavimo rezultatai paskelbiami skelbimų lentoje ir administratoriaus internetiniame tinklalapyje, jeigu jis tokį turi.“.

Ministras Pirmininkas

Aplinkos ministras