Puslapis kraunamas...
__XTemplate fatal error: file [http://www.am.lt/TA/../VI/titleWidget.php] does not exist__
Meniu kraunamas...
 
__XTemplate fatal error: file [http://www.am.lt/TA/../VI/navButtonsWidget.php] does not exist__
 

Teisės aktas

Dokumento tekstas

Dėl Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodikos patvirtinimo

Įsakymas D1-186 2010 03 09 Valstybės žinios,2010, Nr. 31-1452
2010 03 09 Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Įsigalioja nuo 2010 03 19
Susiję dokumentai Originalus Word 2010 dokumentas Priedai:
    TAIS_367124.DOC ,  Apskaičiavimo metodika; 1-2 priedai
Temos:


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL KAUPIAMOJO
ĮNAŠO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO
2010 m. kovo 9 d. Nr. D1-186
Vilnius
     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 980 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo ir Lietuvos Respublikos piniginės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2009, Nr. 108-4543 ),
     t v i r t i n u Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodiką (pridedama).
Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas
_________________
 
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          PATVIRTINTA
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186
KAUPIAMOJO
ĮNAŠO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) APSKAIČIAVIMO METODIKA
     1. Kaupiamojo įnašo tikslas – sukaupti lėšų daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, kitoms išlaidoms ir įmokoms, susijusioms su šio projekto įgyvendinimu (projekto administravimu, statybos darbų technine priežiūra ir kt.), apmokėti iki projekte numatytų darbų pabaigos, įgyvendinant šį projektą pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.
143-5232 ; 2008, Nr. 36-1282 ; 2009, Nr. 112-4776 ).
     2. Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) mėnesinės įmokos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (Žin., 1992, Nr.
14-378 ; 2002, Nr. 116-5188 ) 13 straipsnio 2 dalies ir 16 straipsnio 1 dalies nuostata, kad nurodyta mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui, turi atitikti vykdomų darbų mastą, buto savininko pajamas ir neturi būti didesnė už Vyriausybės nustatytą šios įmokos dydį.
     3. Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodikoje (toliau – metodika) vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme ir Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr.
156-7024 ).
     4. Kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka konkrečioms patalpoms apskaičiuojama pagal kaupiamojo įnašo mėnesinį tarifą (išreikšta litais, tenkančiais vienam patalpų naudingojo ploto kvadratiniam metrui), kuris apskaičiuojamas šios metodikos 5 punkte nurodyta tvarka ir kurį tvirtina patalpų savininkai, priimdami sprendimą Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka.
     5. Kaupiamojo įnašo mėnesinis tarifas apskaičiuojamas pagal formulę:
    
K(m)=(IxP(r))/t<=K(m max)
      (1)
     K m – kaupiamojo įnašo mėnesinis tarifas (Lt /m 2 patalpų naudingojo ploto);
     I – numatomų investicijų preliminarus dydis, tenkantis namo patalpų naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui (Lt/m 2 ), apskaičiuojamas šios metodikos 6 punkte nurodyta tvarka;
     P r – būtinų sukaupti lėšų šios metodikos 1 punkte nurodytoms išlaidoms apmokėti numatomų investicijų lyginamoji dalis, priimama ne mažesnė kaip 0,05 (jeigu I ?<= 150 Lt/m 2 , rekomenduojama P r = 0,07; jeigu patalpų savininkai jau sukaupę dalį lėšų, kurios gali būti panaudotos šios metodikos 1 punkte nurodytam tikslui, P r gali būti proporcingai sumažintas);
     t – lėšų kaupimo trukmė mėnesiais, kuri pasirenkama įvertinus K mmax dydį, turi būti ne mažesnė už apskaičiuotą pagal formulę:
    
t>=(IxP(r))/K(m max)       &nbs p;(2)
     K mmax – šios metodikos 3 punkte nurodytu Vyriausybės nutarimu nustatytas didžiausias kaupiamojo įnašo dydis (Lt/m 2 ).
     6. Numatomų investicijų preliminarus dydis I, tenkantis namo patalpų naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui, apskaičiuojamas:
     6.1. pagal šios metodikos 1 priedo 1 lentelėje pateikiamus preliminarius daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo bazinius investicijų dydžius, tenkančius namo patalpų naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui, juos sumuojant pagal planuojamas namo atnaujinimo modernizavimo priemones;
     6.2. baziniai investicijų dydžiai tikslinami priklausomai nuo namo aukštingumo pagal šios metodikos 1 priedo 2 lentelėje pateikiamus atskirų daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo investicijų dydžio perskaičiavimo koeficientus, įvertinančius pastatų aukštingumą;
     6.3. jeigu numatoma keisti ne visus langus (dalis langų jau pakeista) ar apšiltinti tik kai kurias namo sienas (pvz., tik galines sienas), tai šios investicijos dydis sumažinamas proporcingai;
     6.4. baziniai investicijų dydžiai, nurodyti šios metodikos 1 priedo 1 lentelėje, periodiškai tikslinami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, keičiant šią lentelę, priklausomai nuo veiksnių, įtakojančių statinių statybos skaičiuojamąją kainą, kurie nustatomi vadovaujantis nustatyta tvarka įregistruotomis ir paskelbtomis valstybės įmonės Statybos produktų sertifikavimo centro interneto tinklalapyje ( www.spsc.lt ), juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
     6.5. jeigu daugiabučio namo patalpų savininkai nustatyta tvarka jau yra parengę ir pasitvirtinę daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą arba priėmę sprendimą pasinaudoti tipiniu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektu, investicijų preliminarus dydis I nustatomas pagal šių projektų sąmatines vertes.
     7. Kaupiamojo įnašo mėnesiniam tarifui gali būti netaikomas 1 formulėje nurodytas K mmax , jeigu visi patalpų savininkai raštu sutinka mokėti didesnį įnašą, sutrumpinant lėšų kaupimo trukmę arba didinant pradinio įnašo (nuosavų lėšų) lyginamąją dalį.
     8. Kaupiamojo įnašo mėnesinės įmokos apskaičiavimo pavyzdys pateikiamas šios metodikos 2 priede.
_________________
 
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          metodikos
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          1 priedas
Preliminarūs daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių
įgyvendinimo baziniai investicijų dydžiai, tenkantys namo patalpų
naudingojo ploto
vienam kvadratiniam metrui
(apskaičiuoti 5 aukštų gyvenamajam namui
2009 m. spalio mėn. skaičiuojamosiomis statybos kainomis)
1 lentelė

Eil. Nr.
Priemonių pavadinimas
Bazinis investicijos dydis (su PVM), Lt/m 2
naudingojo ploto
1.
Šildymo ir karšto vandens sistema
 
1.1.
Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinius mazgus į dviejų kontūrų modulinius mazgus
16,3
1.2.
Balansinių ventilių stovams įrengimas
2,2
1.3.
Vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas
3,2
1.4.
Šildymo vamzdynų ir prietaisų (radiatorių) keitimas
16
1.5.
Karšto vandens vamzdynų keitimas
7,0
1.6.
Individualios šilumos apskaitos prietaisų, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose
9,7
2.
Langai ir lauko durys
 
2.1.
Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsio) langų keitimas plastikiniais blokais
8,5
2.2.
Lauko durų keitimas
3
2.3.
Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas:
 
2.3.1.
plastikiniais
120,0
2.3.2.
mediniais
200,0
2.4.
Balkonų įstiklinimas
41,3
3.
Stogas
 
3.1.
Plokščio stogo šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis, nuardant esamą dangą ir įrengiant naują dangą
54,0
3.2.
Plokščio stogo šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, nuardant esamą dangą ir įrengiant naują dangą
68,0
3.3.
Plokščio stogo šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis ant esamos dangos ir įrengiant naują dangą
37,8
3.4.
Plokščio stogo šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis ant esamos dangos ir įrengiant naują dangą
43,0
3.5.
Šlaitinio stogo šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, keičiant esamą dangą beasbesčio šiferio danga
73,9
3.6.
Šlaitinio stogo šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, keičiant esamą dangą čerpių imitacijos plieno lakštų danga
81,4
3.7.
Šlaitinio stogo šiltinimas nekeičiant dangos
36,2
3.8.
Naujo šlaitinio stogo įrengimas (vietoje plokščio)
75,0
4.
Sienos
 
4.1.
Sienų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, įrengiant karkasą ir apkalant dailylentėmis
139,1
4.2.
Sienų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, įrengiant karkasą ir aptaisant apdailos plokštėmis
192,0
4.3.
Sienų šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis ir tinkuojant plonasluoksniu armuotu dekoratyviniu tinku
118,8
4.4.
Sienų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis ir tinkuojant plonasluoksniu armuotu dekoratyviniu tinku
138,3
4.5.
Cokolio šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis ir tinkuojant plonasluoksniu armuotu dekoratyviniu tinku
9,8
5.1.
Keleiviniai liftai (9 aukštų pastatams, kai laiptinėje yra vienas liftas)
70,0
5.2.
Bendrojo naudojimo geriamojo vandens vamzdynų (stovų) ir įrenginių keitimas
7,0
5.3.
Bendrojo naudojimo nuotekų šalinimo vamzdynų keitimas
5,0
5.4.
Bendrojo naudojimo elektros instaliacijos keitimas
3,0
5.5.
Gaisrinės saugos įrenginių keitimas ar įrengimas
2,0

     Pastaba. 1 lentelėje nurodyti baziniai investicijų dydžiai gali būti patikslinti pagal konkrečias įgyvendinamų priemonių kainas, pagrįstas įgyvendintų analogų ar viešai skelbiamų kainynų duomenimis.
Atskirų
daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių
įgyvendinimo bazinių investicijų dydžių
perskaičiavimo koeficientai pagal pastatų
aukštingumą
2 lentelė

Pastato aukštų skaičius
Stogo šiltinimas
Sienų šiltinimas
Cokolio šiltinimas
Langų keitimas, balkonų įstiklinimas
Bendrojo naudojimo durų keitimas
Šilumos punktas (mazgas)
Šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynai*
Keleiviniai liftai
2
2,40
1,03
2,40
1,00
2,30
2,00
1,35
0,00
3
1,66
1,02
1,66
1,00
1,50
1,66
1,20
0,00
4
1,25
1,01
1,25
1,00
1,20
1,25
1,10
0,00
5
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
6
0,85
1,00
0,76
1,00
1,05
0,93
0,94
1,46
7
0,77
1,00
0,68
1,00
0,95
0,83
0,88
1,25
8
0,68
1,00
0,60
1,00
0,85
0,77
0,80
1,10
9
0,60
1,00
0,50
1,00
0,75
0,72
0,75
1,00
10
0,55
1,01
0,46
1,00
0,67
0,70
0,74
0,93
11
0,50
1,01
0,43
1,00
0,61
0,66
0,73
0,89
12
0,45
1,01
0,38
1,00
0,56
0,62
0,72
0,86
13
0,42
1,03
0,35
1,00
0,52
0,59
0,71
0,83
14
0,40
1,03
0,33
1,00
0,48
0,57
0,70
0,81
15
0,37
1,03
0,30
1,00
0,45
0,55
0,70
0,79
16
0,34
1,03
0,28
1,00
0,42
0,55
0,70
0,78

* Daugiabučio namo bendrojo naudojimo geriamojo vandens vamzdynų, nuotekų šalinimo vamzdynų, elektros instaliacijos, gaisrinės saugos įrengimų keitimo bazinių investicijų dydžių perskaičiavimo koeficientai yra tokie patys, kaip daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynų atnaujinimo (modernizavimo) bazinės investicijos dydžio perskaičiavimo koeficientas.
_________________
 
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          metodikos
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          2 priedas
Kaupiamojo
įnašo mėnesinės įmokos apskaičiavimo pavyzdys
     Atnaujinimo (modernizavimo) objektas: 9 aukštų daugiabutis namas.
     Kaupiamojo įnašo mėnesinės įmokos apskaičiavimas:
     1) pagal preliminarų daugiabučio namo patalpų savininkų sprendimą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) ir pasirinktų priemonių paketą (atitinkantį Daugiabučių namų valstybės remiamų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių sąrašą, pateikiamą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 priede) apskaičiuojamas planuojamų investicijų dydis (Lt/m 2 ).
1 lentelė

Eil. Nr.
Planuojamos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės pavadinimas
Bazinis investicijų dydis pagal 1 priedo 1 lentelę, Lt/m 2
Pataisos koeficientas pagal 2 lentelę
Pataisos koeficientas pagal metodikos 6.3 punktą
Planuojamas investicijų dydis, Lt/m 2
1.
Šilumos punkto rekonstrukcija (modernizavimas)
16,3
0,72
-
11,74
2.
Bendrojo naudojimo patalpų langų keitimas
8,5
1,0
-
8,5
3.
Plokščio stogo šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis ant esamos dangos
37,8
0,6
-
22,7
4.
Galinių sienų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis ir tinkuojant plonasluoksniu armuotu dekoratyviniu tinku
138,3
1,0
0,5
69
5.
Cokolio šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis ir tinkuojant plonasluoksniu armuotu tinku
9,8
0,5
-
4,9
Iš viso
116,8

     2) pagal metodikos 2 formulę apskaičiuojama mažiausia leistina lėšų kaupimo trukmė (mėn.):
    
t=(IxP(r))/K(m max) (116,8x0,07)/0,70
11,68 ?apie 12 mėn.;
     3) pagal metodikos 1 formulę apskaičiuojamas kaupiamojo įnašo mėnesinis tarifas (Lt/m 2 ):
    
K(m)=(IxP(r))/t = (116,8x0,07)/12
= 0,68 Lt/m 2 ;
     4) mėnesinė įmoka konkrečioms patalpoms būtų:
     0,68 x Pp;
     Pp – patalpų plotas (m 2 ).
     Pavyzdžiui, jei Pp=60 m 2 , tai mėnesinė įmoka = 40,8 Lt, jei Pp=40 m 2 , tai mėnesinė įmoka = 27,2 Lt.
     Lėšų kaupimo trukmė – 12 mėnesių.
_________________

Nauja paieška

© Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.
Pas tabos ir pasiūlymai