Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Teisės aktas

Dokumento tekstas

Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo

Įsakymas D1-438 2006 09 29 Valstybės žinios,2006, Nr. 108-4118
2006 09 29 Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Įsigalioja nuo 2006 10 12 iki 2007 09 29
Negalioja nuo 2007 09 30
Susiję dokumentai Originalus Word 2000 dokumentas Priedai:
    1
Temos:LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S
 

DĖL REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠO
 
2006 m. rugsėjo 29 d. Nr. D1-438
Vilnius
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimu
Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos
reikalavimus, paskyrimo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3304) ir iki 2006 m. kovo 1 d.
priimtais statybos techniniais reglamentais, atsižvelgdamas į abipusio
pripažinimo išlygą, nustatytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18
straipsnio 3 dalimi (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2004, Nr.
73-2545),
1. T v i r t i n u Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad reglamentuojamų statybos produktų atitiktis būtų
įvertinta pagal sąraše nurodytas schemas ir technines specifikacijas,
vadovaujantis STR 1.01. 04 : 2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas
ir „CE“ ženklinimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2140; 2003, Nr. 51-2295) nustatyta
tvarka.
3. N u s t a t a u, kad gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungos
valstybėje arba Europos ekonominės erdvės šalyje turi išduoti į rinką tiekiamo
statybos produkto atitikties deklaraciją (lietuvių kalba), kaip nustatyta
produkto darniojoje techninėje specifikacijoje arba vadovaujantis statybos
techninio reglamento STR 1.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties
deklaravimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2142) reikalavimais, kai nėra produkto
darniosios techninės specifikacijos.
4. N u s t a t a u, kad:

4.1. atitikties sertifikatus, gamybos kont
rolės sertifikatus ir bandymų protokolus pagal sąraše nurodytas darniąsias
technines specifikacijas išduoda paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos,
atlikusios visus būtinus atitikties įvertinimo veiksmus;

4.2. atitikties sertifikatus, gamybos kontrolės sertifikatus ir bandymų
protokolus pagal kitas sąraše nurodytas technines specifikacijas išduoda
paskirtosios įstaigos, atlikusios visus būtinus atitikties įvertinimo veiksmus.
5. N u s t a t a u, kad Lietuvos paskelbtųjų (notifikuotų) ir paskirtųjų
įstaigų sąrašą tvirtina aplinkos ministras.

6. N u s t a t a u, kad atitikties deklaracija arba atitikties sertifikatas yra
nebūtinas eksperimentiniams, vienetiniams statybos produktams arba produktams,
kurie netiekiami Lietuvos ir Europos Sąjungos rinkai, ir yra garantija, kad
produktai nebus perduoti ar kokiu nors kitu būdu perleisti kitiems statytojams
arba vartotojams.
7. N u s t a t a u, kad Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas įsigalioja:
7.1. nuo 2006 m. spalio 10 d. arba nuo sąraše nurodytos darniosios
specifikacijos įsigaliojimo datos – tiems statybos produktams, kurių atitiktis
įvertinama pagal darniąsias technines specifikacijas;

7.2. nuo 2006 m. spalio 10 d. – tiems statybos produktams, kurių atitiktis jau
buvo įvertinta;
7.3. nuo 2007 m. sausio 1 d. – tiems statybos produktams, kurių atitiktis
įvertinama pirmą kartą.
8. L a i k a u nuo 2006 m. spalio 10 d. netekusiu galios aplinkos ministro
2005-09-16 įsakymą Nr. D1-444 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“
(Žin., 2005, Nr. 113-4139).
 

APLINKOS MINISTRAS  
ARūNAS KUNDROTAS
______________
 


Nauja paieška

© Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.
Pas tabos ir pasiūlymai