Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Teisės aktas

Dokumento tekstas

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo

Įsakymas 218 2002 04 30 Valstybės žinios,2002, Nr. 55-2203
2002 04 30 Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Įsigalioja nuo 2002 06 06 iki 2010 09 30 (Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 įsigalioja nuo 2002 m. liepos m. 1 d.)
Negalioja nuo 2010 10 01
Susiję dokumentai Originalus Word 2010 dokumentas Priedai:
    TAIS_167938.DOC
Temos:


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.07.01:2002
„STATYBOS LEIDIMAS“ PATVIRTINIMO
2002 m. balandžio 30 d. Nr. 218
Vilnius
      Vadovaudamasis Aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353 ; 2002, Nr. 20-766 ) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 280
„Dėl Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo įgyvendinimo (Žin., 2002, Nr.
22-819 ):
      1.
Tvirtinu statybos techninį reglamentą
STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“
(pridedama).
      2.
Nustatau, kad statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002
„Statybos leidimas“ įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 d.
      3. Nuo
2002 m. liepos 1 d. laikau netekusiais galios:
      3.1. aplinkos ministro
1999 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 316
„Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 „Leidimų
statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“
patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr.
84-2510 );
      3.2. aplinkos
ministro 2000 m. sausio 26 d. įsakymą
Nr. 49 „Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo“
(Žin., 2000, Nr.
11-273 );
      3.3. aplinkos ministro
2000 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. 421
„Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 „Leidimų
statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“
dalinio pakeitimo bei papildymo“ (Žin., 2000, Nr.
88-2730 );
      3.4. aplinkos ministro
2001 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. 391
„Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo (Žin., 2001, Nr.
66-2420 );
      3.5. aplinkos ministro
2001 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. 555
„Dėl STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo“
(Žin., 2001, Nr.
99-3574 );
      3.6. aplinkos ministro
2001 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 616
„Dėl leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarkos dalinio pakeitimo“
(Žin., 2001, Nr.
111-4055 );
      3.7. aplinkos ministro
2002 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 196
„Dėl aplinkos ministro 1999 m. spalio 4 d.
įsakymo Nr. 316 „Dėl reglamento STR 1.07.01:1999
„Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“
patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.
      4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje
vadovautis reikšminiais žodžiais „reglamentas“,
„statyba“.
APLINKOS MINISTRAS ARŪNAS KUNDROTAS
______________
 
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          PATVIRTINTA
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          2002 m. balandžio 30 d.
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          įsakymu Nr. 218
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR
1.07.01:2002
statybos leidimas
BENDROSIOS NUOSTATOS
      1.
Šis statybos techninis reglamentas (toliau
– Reglamentas) išdėsto Statybos įstatymo [9.2] nustatytas statybos leidimo išdavimo nuostatas ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, kaip Vyriausybės
įgaliotai institucijai, suteiktais
įgaliojimais [9.14], nustato:
      1.1. statybos leidimų
išdavimo procedūrai atlikti reikalingų
dokumentų formas, šių leidimų apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarką;
      1.2. atvejus, kai reikia statybos leidimo vykdant statinio paprastąjį
remontą saugomojoje teritorijoje;
      1.3. atvejus, kai privalomas statybos leidimas nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbams avarijos grėsmei pašalinti ir remontui.
      2. Statybos leidimas vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, statinio remontą
bei nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkymo statybos darbus yra privalomas, išskyrus [9.2]:
      2.1. nesudėtingų
statinių I grupę [9.25];
      2.2. statinio paprastąjį
remontą (kai šis remontas vykdomas saugomose teritorijose, statybos leidimas Reglamento 41 punkte nurodytais atvejais reikalingas);
      2.3. statinio (patalpų) paskirties keitimą, kai paskirties keitimo projekte numatytas tik paprastasis remontas arba statybos darbų atlikti nereikia.
      3. Leidimas statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą
(statinį) išduodamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka [9.6].
      4. Leidimas statyti ar rekonstruoti statinį
pajūrio juostoje ir Kuršių nerijoje
išduodamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
įstatymu „Dėl statybų Lietuvos Respublikos pajūrio juostoje ir Kuršių
nerijoje“ [9.8] ir atitinkamu Vyriausybės nutarimu [9.13].
      5. Nesudėtingi statiniai, kuriems statyti arba griauti statybos leidimas nereikalingas, taip pat reikalavimai, kurių
reikia laikytis juos statant arba griaunant, yra išvardyti statybos techniniame reglamente STR
„Nesudėtingi (tarp jų – laikini) statiniai“
[9.25].
      6. Statybos leidimą,
įskaitant statybos leidimą griauti statinį, išduoda:
      6.1. statiniui, išdėstytam kelių
savivaldybių valdomoje teritorijoje, statiniui, kurio statytojas (užsakovas) yra savivaldybė
(jos institucija, savivaldybės kontroliuojama
įmonė, kiti savivaldybės administravimo subjektai)
– apskrities viršininko administracija [9.2];
      6.2. statiniui, skirtam krašto apsaugos reikmėms,
įrašytam į Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtinamą
sąrašą – apskrities viršininko administracija Vyriausybės nustatyta tvarka [9.2], [9.18];
      6.3. statiniui pajūrio juostoje
ir Kuršių nerijoje (išskyrus Kuršių
nerijoje esančias gyvenvietes) – apskrities viršininko administracija savivaldybės vykdomosios institucijos siūlymu, Aplinkos ministerijos teikimu ir Vyriausybės nutarimu [9.2], [9.13];
      6.4. bet kuriam kitam statiniui
– savivaldybės meras, jo įgaliotas savivaldybės administratorius ar kitas savivaldybės administracijos tarnautojas (toliau
– savivaldybės meras arba administracijos subjektas) [9.2].
      7. Iki
žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios
žemės naudojimo sąlygos [9.17], ir
šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų
apsaugos zonose rangovas (statant ūkio būdu
– statytojas) privalo iškviesti į vietą
inžinerinius tinklus eksploatuojančių
(komunalines paslaugas teikiančių)
įmonių atstovus. Statybos leidimas nesuteikia teisės pradėti
žemės darbų. Žemės darbai atliekami reglamento STR 1.07.02:1999
„Žemės darbai“ [9.24] nustatyta tvarka.
      8. Reglamento reikalavimai netaikomi statiniams, savo paskirtimi tiesiogiai susijusiems su
žemės gelmių naudojimu [9.12].
II SKYRIUS
NUORODOS
      9. Reglamente pateiktos nuorodos
į šiuos dokumentus:
      9.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr.
74-2262 );
      9.2. Lietuvos Respublikos statybos
įstatymas (Žin., 1996, Nr.
32-788 ; 2001, Nr. 101-3597 );
      9.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo
įstatymas;
      9.4. Lietuvos Respublikos daugiabučių
namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr.
20-449 ; 2000, Nr. 56-1639 ; 2001, Nr. 91-3187 );
      9.5. Lietuvos Respublikos saugomų
teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1138; 2001, Nr.
108-3902 );
      9.6. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos
įstatymas (Žin., 1996, Nr.
119-2771 ; 1997, Nr. 59-1368 , Nr. 66-1605 , Nr. 112-2825 ; 1999, Nr. 65-2088 ; 2001, Nr. 99-3520 , Nr. 99-3528 );
      9.7. Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymas (1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092);
      9.8. Lietuvos Respublikos
įstatymas „Dėl statybų Lietuvos Respublikos pajūrio juostoje ir Kuršių
nerijoje“ (Žin., 1995, Nr.
103-2297 );
      9.9. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro
įstatymas (Žin., 1996, Nr.
100-2261 ; 2001, Nr. 55-1948 );
      9.10. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymas (Žin., 1999, Nr.
60-1945 );
      9.11. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
įstatymas (Žin., 2000, Nr.
58-1704 ; 2001, Nr. 16-497 );
      9.12. Lietuvos Respublikos
žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr.
63-1582 ; 2001, Nr. 35-1164 );
      9.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 764
„Dėl leidimų išimtiniais atvejais statyti ir perstatyti (rekonstruoti) pastatus, statinius ar
įrenginius pajūrio juostoje ir Kuršių
nerijoje išdavimo tvarkos“ (Žin., 1998, Nr.
59-1671 ; 2000, Nr. 28-778 );
      9.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-26 nutarimas Nr. 280
„Dėl Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr.
22-819 );
      9.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 603
„Dėl Daugiabučių namų patalpų savininkų
(bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių
nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.
45-1584 );
      9.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1250
„Dėl pripažinto arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių
turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“
(Žin., 2001, Nr.
90-3175 );
      9.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343
„Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr.
22-652 , Nr. 26-774 ; 1993, Nr. 71-1334 ; 1996, Nr. 2-43 , Nr. 43-1057 , Nr. 93-2193 ; 1997, Nr. 38-940 ; 1998, Nr. 30-798 ; 1999, Nr. 104-2995 );
      9.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. d. nutarimas Nr. „Dėl krašto apsaugos reikmėms statybos leidimų
išdavimo tvarkos tvirtinimo“;
      9.19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534
„Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų
patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.
41-1539 );
      9.20. statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002
„Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“;
      9.21. statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002
„Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“;
      9.22. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2002
„Statinio projektavimas“;
      9.23. statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002
„Statinio statybos techninė priežiūra“;
      9.24. statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:1999
„Žemės darbai“ (Žin., 1999, Nr.
79-2348 );
      9.25. statybos techninis reglamentas STR1.01.07:2002
„Nesudėtingi (tarp jų – laikini) statiniai“;
      9.26. aplinkos ministro
2000 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 432 patvirtinta
„Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų
rekonstravimo projektų ir pasiūlymų
keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį
viešojo aptarimo tvarka“ (Žin., 2000, Nr.
96-3050 );
      9.27. aplinkos ministro
1999 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 157
„Dėl leidimų naudoti paviršinio vandens telkinius laivybai, hidrotechnikos statinių
reikmėms išdavimo, atnaujinimo, perleidimo ir panaikinimo tvarkos patvirtinimo“
(Žin., 1999, Nr.
48-1553 ; 2000, Nr. 96-3055 ).
      10. Reglamento nuorodose pateikti duomenys atspindi teisės aktų
bei jų pakeitimų galiojimą ne vėliau, kaip prieš
10 dienų iki patvirtinant šį reglamentą. Informaciją
apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus galima rasti
„Valstybės žiniose“. Jei prie statybos techninio reglamento (STR) nėra
šifro ir informacijos apie jo paskelbimą, reiškia, kad STR rengiamas ir
įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 dienos.
III SKYRIUS
SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI
      11. Reglamente naudojamos pagrindinės sąvokos atitinka jų
apibrėžimus, pateiktus Statybos įstatyme [9.2].
      12. Sąvokos
„gyvenamasis namas“, „daugiabutis namas“,
„butas“, „patalpos“, „bendrojo naudojimo objektai“
atitinka apibrėžimus, pateiktus Daugiabučių
namų savininkų bendrijų įstatyme [9.4].
IV SKYRIUS
STATYBOS LEIDIMO IŠDAVIMO BENDROJI TVARKA
      13. Statybos leidimas
išduodamas statytojui (užsakovui) arba statybos valdytojui, turinčiam statytojo
įgaliojimus (toliau – Statytojas).
      14. Visiems statiniams, suprojektuotiems viename statinio projekte ir esantiems tiek statinio statybos sklype, tiek už
jo ribų (pagal statinio projektavimo sąlygas suprojektuotiems inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms), tarp jų
– ir laikiniems statiniams, statomiems statybos reikmėms, taip pat visoms statybos rūšims, numatytoms projekte (naujų
statinių statybai, rekonstravimui, kapitaliniam remontui, griovimui, nekilnojamųjų
kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbams) išduodamas vienas statybos leidimas [9.2]. Jame privaloma nurodyti Reglamento 2 priede išvardytus kiekvieno statinio techninius rodiklius bei naudojimo paskirtį.
      15. Kad gautų
statybos (išskyrus griovimą) leidimą, Statytojas turi pateikti savivaldybės merui arba administracijos subjektui [9.2]:
      15.1. nustatytos formos prašymą
(Reglamento 1 priedas);
      15.2.
žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą
valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat
žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei
žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise. Atvejus, kai
šių dokumentų nereikia, nustato reglamentas
„Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“
[9.21];
      15.3. statinio bendraturčių
sutikimą;
      15.4. sutartį
su gretimo žemės sklypo savininku dėl
šio sklypo dalies laikino naudojimo statybos metu ir servitutų
naudojant pastatytą statinį, dėl kompensacijų
už naudojimąsi žemės sklypu bei žalą
(jei ji padaroma) tais atvejais, kai pagal statinio projektavimo sąlygų
sąvadą inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos numatomi tiesti už
Statytojui priklausančio žemės sklypo ribų
ar kai gretimo sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei
įrengti;
      15.5. statinio projektą
[9.21];
      15.6. statinio projekto ekspertizės (kai ji privaloma) išvadas [9.16];
      15.7. statinio projekto (kai projektą
tvirtinti privaloma) patvirtinimo dokumentą
[9.2], [9.22];
      15.8. atsakingos institucijos
sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (kai tai privaloma) pagal Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymą [9.7];
      15.9. dokumentą
dėl statinio statybos techninės priežiūros (kai techninė
priežiūra yra privaloma) vadovo paskyrimo ir jo kvalifikacijos atestato kopiją
[9.23];
      15.10. statinių
kadastrinių matavimų bylą (kopiją) ir pažymėjimą
apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą
statinį (butą, patalpas) ir teises
į jį arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (kai statinys rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas).“
      Pateiktieji dokumentai, išskyrus kadastrinių
matavimų bylos kopiją, išdavus statybos leidimą
statytojui negrąžinami.
      16. Savivaldybės administracijos subjektas, gavęs Reglamento 15 punkte išvardytus dokumentus, juos perduoda Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statyba atitinka teritorijų
planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo bei projektavimo sąlygų
sąvado reikalavimus. Komisija protokolu
įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir rekomenduoja savivaldybės merui arba administracijos subjektui išduoti arba neišduoti statybos leidimą.
      17. Kai statybos leidimą
išduoda apskrities viršininko administracija, jai savivaldybės meras arba administracijos subjektas privalo per 10 dienų
nuo statytojo prašymo gavimo perduoti Nuolatinės komisijos protokolą
kartu su Reglamento 15 punkte išvardytais dokumentais [9.2].
      18. Savivaldybės meras arba administracijos subjektas privalo išduoti statybos leidimą
ne vėliau kaip per 10 dienų (ypatingo statinio statybos leidimą
– per 15 dienų) nuo dokumentų, išvardytų
Reglamento 15 punkte, pateikimo, o apskrities viršininko administracija
– per 7 dienas nuo Nuolatinės statybos komisijos protokolo gavimo.
      19. Savivaldybės meras arba administracijos subjektas jo išduoto leidimo kopiją
kartu su sklypo suvestinio inžinerinių
tinklų plano ir šio reglamento 15.2–15.4, 15.6, 15.9 punktuose nurodytų
dokumentų kopijomis per 3 dienas nuo jo išdavimo pateikia apskrities viršininko administracijai [9.2] ir per 30 dienų
– Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui [9.11].
      Savivaldybės meras arba administracijos subjektas atsako už
leidimo kopijoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose
įrašytų duomenų atitikimą tikrovei.
      Kai leidimą
išduoda apskrities viršininko administracija, leidimo kopiją
ji per 30 dienų pateikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui [9.11].
      20. Jei statybos leidimas neišduodamas, viešojo administravimo subjektas, kuriam pavesta išduoti leidimą, per 10 dienų
nuo dokumentų, išvardytų šio Reglamento 15 punkte, pateikimo dienos praneša apie tai raštu statytojui, nurodydamas konkrečias statybos leidimo neišdavimo priežastis [9.2].
      Atsisakymą
išduoti statybos leidimą statytojas gali apskųsti administracinių
ginčų komisijai arba administraciniam teismui Administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
      21. Jei statybos leidimas per nustatytą
terminą nebuvo išduotas ir Statytojui nepranešta apie neišdavimo priežastis, statytojas turi teisę
vykdyti statybą be leidimo, tačiau apie tai raštu pranešęs statybos leidimą
išduodančiam viešojo administravimo subjektui ne vėliau kaip prieš
5 dienas iki statybos pradžios. Leidimą
išduodantis subjektas privalo šį raštą
įregistruoti kaip statybos leidimą
[9.2]. Rašto kopija, statybos leidimui būtini duomenys bei dokumentai siunčiami Reglamento 19 punktu nustatyta tvarka.
      22. Statybos leidimas galioja 10 metų. Leidimas statyti ir naudoti laikiną
statinį galioja iki leidime nurodyto laiko, kuris nustatomas Nuolatinės statybos komisijos protokolu, atsižvelgiant
į statinio paskirtį, ir įrašomas statybos leidime, tačiau jis negali būti ilgesnis kaip 3 metai.
      23. Statybos leidimas netenka galios
šiais atvejais [9.2]:
      23.1. kai
įstatymų nustatyta tvarka žemės sklypas (jo dalis) paimamas visuomenės poreikiams;
      23.2. teismo sprendimu;
      23.3. jei nuo leidimo išdavimo dienos per 3 metus statinys nebuvo pradėtas statyti arba per 10 metų
nebuvo pripažintas tinkamu naudoti.
      24. Reglamento 23.3 punkte nurodytu atveju statybos leidimui netekus galios, Statytojas, norėdamas pradėti ar tęsti statybą, turi kreiptis
į statybos leidimą išdavusį viešojo administravimo subjektą
dėl naujo statybos leidimo išdavimo
šiuo Reglamentu nustatyta tvarka.
      25. Apskrities viršininko administracija arba Vyriausybės atstovas, arba Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę
sustabdyti savivaldybės mero arba administracijos subjekto išduoto leidimo galiojimą
nuo prašymo (pareiškimo) dėl šio leidimo panaikinimo pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo, jei minėti viešojo administravimo subjektai kreipėsi
į teismą dėl statybos leidimo panaikinimo. Apskrities viršininko administracijos išduoto statybos leidimo galiojimą
ta pačia tvarka turi teisę sustabdyti Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos [9.2].
      26. Statybos leidimas, išduotas iki Reglamento
įsigaliojimo trumpesniam nei 10 metų laikui, gali būti pratęstas iki 10 metų nuo leidimo išdavimo dienos. Leidimą pratęsia jį išdavęs viešojo administravimo subjektas, statytojui pateikus prašymą ir Reglamento 15 punkte nurodytus dokumentus.
      27. Statybos tęsimas, pasibaigus statybos leidimo galiojimo laikui, užtraukia Statytojui ir statybos rangovui tokią
pat įstatymais nustatytą atsakomybę, kaip ir už
statybos darbų vykdymą neturint statybos leidimo.
      28. Juridiniam ar fiziniam asmeniui,
įsigijusiam nebaigtą statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinį, visos Statytojo, gavusio statybos leidimą, prievolės ir teisės pereina tik po to, kai
šis leidimas perregistruojamas statinį
įsigijusio asmens vardu. Kad būtų perregistruotas statybos leidimas, statinį
įsigijęs fizinis ar juridinis asmuo turi pateikti statybos leidimą
išdavusiam viešojo administravimo subjektui dokumentus, nurodytus Reglamento 15.2, 15.3, 15.4, 15.9, 15.10 punktuose. Jei keičiamas statinio projektas, papildomai pateikiami ir dokumentai, nurodyti Reglamento 15.1, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 punktuose [9.2].
      29. Jei statybos metu arba iki statybos pradžios yra keičiami statinio esminiai projektiniai sprendiniai (statinio paskirtis, vieta, gabaritai, pagrindinės konstrukcijos, fasadų
išvaizda, technologija), kuriems pritarė
Nuolatinė statybos komisija, statybos leidime ir leidimų
registracijos žurnaluose (laikmenose) padaromos
žymos apie dalinį projekto pakeitimą.
      Savivaldybės meras arba viešojo administravimo subjektas apie
šiuos pakeitimus per 3 dienas praneša apskrities viršininko administracijai.
V SKYRIUS
STATYBOS LEIDIMO GRIAUTI STATINIUS IŠDAVIMO BENDROJI TVARKA
      30. Kad gautų
statybos leidimą tik statinį griauti, Statytojas privalo pateikti savivaldybės merui
arba administravimo subjektui (dėl statinių, kuriems statybos leidimus išduoda apskrities viršininko administracija
– šiai administracijai) šiuos dokumentus [9.2]:
      30.1. nustatytos formos prašymą
(Reglamento 3 priedas);
      30.2.
žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą
valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat
žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei
žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise.
Šių dokumentų nereikia, kai griaunami statiniai, nurodyti reglamente
„Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“
[9.21];
      30.3. statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių
sutikimą, kai numatoma griauti bendraturčiams priklausantį
statinį ar jo dalį;
      30.4.
įstatymų nustatyta tvarka priimtą sprendimą
nugriauti statinį, priklausantį valstybės, savivaldybės ar kito juridinio asmens nuosavybei [9.16];
      30.5. statinio griovimo technologijos aprašymą, o griaunant ypatingą
statinį, – statinio griovimo projektą;
      30.6. statinio kadastrinių
matavimų bylą (kopiją) ir pažymėjimą
apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą
statinį ir teises į jį [9.9], [9.19]. Kai griaunamas statinys nepripažintas tinkamu naudoti ir neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, pateikiamas jo turtinę
priklausomybę liudijantis dokumentas.
      31. Sprendimą
nugriauti statinį priima:
      31.1. dėl valstybės nekilnojamojo turto
– Lietuvos Respublikos Vyriausybė [9.16];
      31.2. dėl savivaldybės nekilnojamojo turto
– savivaldybės taryba [9.16];
      31.3. dėl kitų
juridinių ar fizinių asmenų nekilnojamojo turto
– jo savininkas ar statinio valdymo organai, kurių
veiklos įstatuose numatyta teisė priimti tokį
sprendimą.
      32. Savivaldybės meras arba administracijos subjektas prašymą
nugriauti statinį (tarp jų – statinį, skirtą
krašto apsaugos reikmėms, jei jis neįrašytas
į Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtinamą
sąrašą) ir prie jo pridėtus dokumentus pateikia Nuolatinei statybos komisijai, kuri protokoliniu sprendimu rekomenduoja savivaldybės merui, jo administracijos subjektui arba apskrities viršininko administracijai išduoti arba neišduoti leidimą.
      33. Statybos leidimas griauti statinį
išduodamas per 10 dienų nuo prašymo nugriauti statinį
priėmimo dienos. Leidimo kopiją savivaldybės meras arba administracijos subjektas per 3 dienas pateikia apskrities viršininko administracijai ir per 30 dienų
– Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui [9.11].
      34. Jei statybos leidimas griauti statinį
neišduodamas, savivaldybės meras arba administracijos subjektas (apskrities viršininko administracija) per 10 dienų
nuo prašymo nugriauti statinį gavimo raštu apie tai praneša prašymą
pateikusiam asmeniui, nurodydamas konkrečias neišdavimo priežastis.
      35. Statybos leidimas nugriauti statinį
galioja 3 metus. Jis netenka galios
šiais atvejais [9.2]:
      35.1. kai
įstatymų nustatyta tvarka žemės sklypas (jo dalis) paimamas visuomenės poreikiams;
      35.2. teismo sprendimu;
      35.3. jei per 3 metus nuo leidimo išdavimo dienos statinys nenugriautas (norėdamas pradėti ar tęsti griovimą
praėjus šiam terminui, Statytojas turi kreiptis
į leidimą išdavusį viešojo administravimo subjektą
dėl leidimo pratęsimo).
      36. Leidimo nugriauti statinį
galiojimas gali būti sustabdytas šio reglamento 25 punktu nustatyta tvarka.
      37. Dėl statinio griovimo fiziniams ir juridiniams asmenims padaryta
žala atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
      38. Statinys yra nugriautas, kai išardytos visos konstrukcijos (tarp jų
– ir pamatai), pašalintos medžiagos bei atliekos ir išlygintas
žemės paviršius. Tais atvejais, kai požeminės statinio dalies išardymas sudėtingas ir nebūtinas, leidžiama požeminę
dalį išardyti ne visą, tačiau ne mažiau nei
0,5 m nuo žemės paviršiaus. Nugriautas statinys išregistruojamas iš
Nekilnojamojo turto registro.
VI SKYRIUS
STATYBOS
LEIDIMO IŠDAVIMO YPATUMAI SAVITOMS STATINIŲ
GRUPĖMS
      39. Statybos leidimai savitoms statinių
grupėms išduodami, laikantis bendrosios leidimų
išdavimo procedūros ir vadovaujantis toliau išdėstytais jų
išdavimo ypatumais.
PIRMAS SKIRSNIS
NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS
      40. Atvejus, kada statybos leidimas nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbams, avarijos grėsmei pašalinti ir remontui yra privalomas, nustato nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reglamentas (arba laikinasis reglamentas).
Šiais atvejais statybos leidimai išduodami bendrąja tvarka.
      Tikrinant nekilnojamųjų
kultūros paveldo vertybių tvarkymo ir statinių
šių vertybių teritorijose bei apsaugos zonose statybos (rekonstrukcijos, remonto, griovimo) projektus Nuolatinėje statybos komisijoje, būtinas už
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių
apsaugą atsakingos įgaliotos institucijos (teritorinio padalinio) atstovo dalyvavimas.
      41. Statybos leidimo nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms tvarkyti išdavimo ypatumai bus nustatyti
įsigaliojus naujam nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių
apsaugą reglamentuojančiam įstatymui [9.3].
ANTRASIS SKIRSNIS
STATINIAI SAUGOMOSE TERITORIJOSE
      42. Statinio, esančio saugomoje teritorijoje, paprastojo remonto darbams statybos leidimas privalomas tik tuo atveju, kai atliekamas statinio fasado ar stogo dangos paprastasis remontas.
Šiuo atveju leidimas išduodamas bendrąja tvarka.
TREČIASIS SKIRSNIS
STATINIAI PAJŪRIO JUOSTOJE IR KURŠIŲ
NERIJOJE
      43. Statant statinius pajūrio juostoje ir Kuršių
nerijoje (išskyrus Kuršių nerijoje esančias gyvenvietes), statybos leidimus išduoda Klaipėdos apskrities viršininko administracija savivaldybėms pasiūlius, Aplinkos ministerijai pateikus ir Vyriausybei nutarus [9.13].
      44. Vyriausybės nutarimas nereikalingas [9.13]:
      44.1. rekonstruojant statinį, kai nekeičiamas statinio tūris ir funkcinė
paskirtis;
      44.2. kapitališkai remontuojant statinį;
      44.3. atliekant statinio fasado ir
stogo dangos paprastąjį remontą;
      44.4. statant laikinus statinius stichinių
nelaimių ir katastrofų atveju;
      44.5. statant paplūdimio infrastruktūros objektus (persirengimo kabinas, pavėsines, suoliukus, gelbėjimo punktus, tualetus, sporto
įrenginius, privažiuojamuosius kelius, prieigas, inžinerines komunikacijas).
      Šiais atvejais statybos leidimą savivaldybės teikimu išduoda Klaipėdos viršininko administracija.
      45. Atliekant statinio vidaus paprastąjį
remontą, leidimas nereikalingas.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
DAUGIABUČIŲ
NAMŲ PATALPŲ REKONSTRUKCIJA (KAPITALINIS REMONTAS)
KEIČIANT JŲ
PASKIRTĮ ARBA JOS NEKEIČIANT
      46. Kai keičiama daugiabučio namo gyvenamųjų
patalpų paskirtis, jos turi būti pertvarkytos taip, kad būtų
įrengtas atskiras įėjimas iš lauko ir kad
šis pertvarkymas atitiktų gyvenamojo namo architektūros, higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir statybos techninius reikalavimus.
      47. Pasiūlymas keisti gyvenamųjų
patalpų paskirtį iki projektavimo sąlygų
sąvado išdavimo nustatyta tvarka [9.2], [9.4], [9.15], [9.26] turi būti aptartas su bendrijos nariais ir kitais butų
bei kitų patalpų savininkais. Ši nuostata netaikoma, kai negyvenamosios patalpos keičiamos
į gyvenamąsias, taip pat kai kitos paskirties, negu buvo, negyvenamosioms patalpoms netaikomi griežtesni aplinkosaugos, higienos, priešgaisrinės saugos ir kiti privalomieji reikalavimai.
      Viešai aptarti turi būti pateikta gyvenamųjų
patalpų pertvarkymo ir namo aplinkos pakeitimo schema. Viešo aptarimo išvados ir pasiūlymai, kurie neprieštarauja
įstatymams bei kitiems teisės aktams, turi būti
įrašyti į patalpų paskirties keitimo projektavimo sąlygų sąvadą.
      48. Nustatytąja tvarka turi būti viešai aptarti ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų
(palėpių, rūsių ir kitų bendrojo naudojimo patalpų, papildomų
aukštų, sienų apšiltinimo, bendrųjų
konstrukcijų, bendrosios inžinerinės
įrangos) rekonstravimo bei kapitalinio remonto projektai [9.4], [9.15], [9.26]. Nuolatinė
statybos komisija, tikrindama šiuos projektus, privalo atsižvelgti
į viešojo aptarimo išvadas, išdėstytas protokoluose, kurie pridedami prie projektų.
PENKTASIS SKIRSNIS
STATINIAI, SKIRTI KRAŠTO APSAUGOS REIKMĖMS
      49. Kad gautų
statinio, skirto krašto apsaugos reikmėms,
įtraukto į Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintą sąrašą, statybos (išskyrus griovimą) leidimą ar tik statybos leidimą statinį griauti,
šio reglamento 15 punkte išvardytus dokumentus Statytojas pateikia tiesiai apskrities viršininko administracijai. Statybos leidimas
šiems statiniams statyti (griauti) išduodamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka [9.18].
      50. Kitiems statiniams, skirtiems krašto apsaugos reikmėms (neįtrauktiems
į Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintą
sąrašą), statybos leidimai išduodami
bendrąja tvarka (šio Reglamento IV skyrius).
ŠEŠTASIS SKIRSNIS
HIDROTECHNIKOS STATINIAI
      51. Kad gautų
leidimą statyti hidrotechnikos statinį, Statytojas privalo be
šio reglamento 15 punkte išvardytų
dokumentų, pateikti leidimą naudoti paviršinio vandens telkinį
[9.27].
      Prie Baltijos jūros ir Kuršių
marių statomiems hidrotechnikos statiniams leidimas naudoti vandens telkinį
nereikalingas.
VII SKYRIUS
STATYBOS LEIDIMŲ
APSKAITA IR STATISTIKOS ATSKAITOMYBĖ
      52. Visų
išduotų leidimų apskaitą ir analizę
tvarko apskrities viršininko administracija. Ji taip pat rengia ir teikia statistines metų
ketvirčių ir metų ataskaitas apie išduotus leidimus pagal Statistikos departamento patvirtintas formas.
      53. Statybos leidimai registruojami
chronologine tvarka kompiuterio laikmenose ir leidimų
registracijos žurnaluose, kurių formos nurodytos Reglamento 5 ir 6 prieduose (privalomi).
      54. Statybos leidimų
originalus registruoja ir saugo juos išdavęs viešojo administravimo subjektas.
      55.
Statybos leidimų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių
tvarkymo statybos darbams kopijas registruoja ir saugo taip pat KVAD teritorinis padalinys.
      56. Leidimų
statyti ir rekonstruoti branduolinės energetikos objektus apskaita ir sąrašas tvarkomi
Vyriausybės nustatyta tvarka [9.6].
      57. Leidimai bei pateiktos leidimų
kopijos sugrupuojamos ir saugomos pagal statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, remontas, griovimas, nekilnojamųjų
kultūros vertybių tvarkymas). Kiekviena grupė
privalo turėti 2 skyrius: gyvenamieji ir negyvenamieji statiniai.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
      58. Prašymai ir skundai dėl pareigūnų
veiksmų tvarkant statybos leidimų išdavimą
nagrinėjami bei sprendžiami Viešojo administravimo
įstatymu [9.10] nustatyta tvarka.
      59. Už
nustatytosios statybos leidimų išdavimo tvarkos pažeidimus pareigūnai atsako pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus.
______________
 
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;         
STR 1.07.01:2002
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          1 priedas (privalomas)
       Statytojo
– fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas
       Statytojo
– fizinio asmens adresas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, tel. Nr.
       adresatas (kam teikiamas prašymas)
.
PRAŠYMAS
IŠDUOTI STATYBOS LEIDIMĄ
data
      Prašau išduoti statybos leidimą:
Statybos objektas  
      &nbs p;     statinio ir jo priklausinių
tikslus pavadinimas (jei jų daug, statinių
bei priklausinių
       .
      &nbs p;     sąrašas su pagrindiniais rodikliais pridedamas prie prašymo)
Statybos rūšis
 .
      &nbs p;     nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastas remontas (keičiant paskirtį arba
       jos nekeičiant), nekilnojamosios kultūros vertybės avarinės būklės likvidavimas ar tvarkymas
Pagrindiniai rodikliai
 
       pagrindinio statinio aukštų
skaičius, bendras plotas m 2 arba gabaritai, naudingas
       .
      (pagrindinis) plotas, statybinis tūris,
pajėgumai (talpa); priklausinių dydis (tiesinių
ilgis), paskirtis ir kt.
Statybos adresas  .
Žemės sklypo kadastrinis Nr. ______________, įregistravimo data
 .
Projekto Nr. _____________________, jo parengimo metai
 .
Projektą parengė
 , jos atestato Nr. ______, galiojimo laikas ___________.
       įmonė
Projekto vadovas  , atestato Nr. _________, galiojimo data ___________.
       v., pavardė
Projektą ekspertavo  , atestato Nr. _________, galiojimo data ___________.
       įmonė
Ekspertizės vadovas
 , atestato Nr. _________, galiojimo data ___________.
       v., pavardė
Statybos rangovas  ,
      &nbs p;     įmonė, jos kodas, adresas;
ūkio būdu
įmonės kvalifikacijos atestato Nr. _________________, galiojimo data
 .
Statybos vadovas
 , atestato Nr. ________, galiojimo data ___________.
       v.,
pavardė
Techninis prižiūrėtojas  , atestato Nr. ________, galiojimo data ____________.
       v., pavardė
Projekto vykdymo priežiūros vadovas
 , atestato Nr. ____, galiojimo data ______.
      &nbs p;     v., pavardė
      Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
1. Žemės sklypo nuosavybės, nuomos ar kitos naudojimo teisės dokumentas,
  lap.
(išskyrus statinius, išvardytus reglamente
„Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“
[9.21])
2. Žemės sklypo ir statinių bendraturčių sutikimai,
  lap.
(pateikiami, kai yra bendraturčių)
3. Sutartys su gretimų žemės sklypų savininkais dėl jų žemės laikino panaudojimo,
  lap.
(pateikiamos, kai statybos metu bus naudojamasi gretimais sklypais)
4. Statinio projektas, 2 egz.
  lapų/tomų.
5. Statinio projekto ekspertizės išvados,
  lap.
(pateikiamos, kai ekspertizė
privaloma)
6. Statinio projekto patvirtinimo dokumentas,
  lap.
(pateikiamas ypatingiems ir
į valstybės institucijų programą įrašytiems statiniams)
7. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai,
  lap.
(pateikiamas, kai poveikio aplinkai vertinimas privalomas)
8. Statinio kadastrinių matavimų byla (kopija) ir registravimo Nekilnojamojo turto registre pažymėjimas,
  lap.
(pateikiamas, kai statinys rekonstruojamas arba kapitaliai remontuojamas)
9. Dokumentas dėl techninio prižiūrėtojo paskyrimo ir jo kvalifikacijos atestato kopija,
  lap.
(pateikiamas, kai statinio techninė
priežiūra privaloma)
10. Vyriausybės pritarimas,
  lap.
(pateikiamas statant ar rekonstruojant statinį
pajūrio juostoje arba Kuršių nerijoje)
11. Daugiabučio namo savininkų bendrijos arba patalpų savininkų susirinkimo protokolas apie
projekto viešo aptarimo rezultatus,
  lap.
(pateikiamas keičiant daugiabučio namo patalpų
paskirtį arba pertvarkant bendrojo naudojimo
objektus,
įsirengiant buto šildymo autonominę
sistemą)
12. Šilumos tinklus eksploatuojančios įmonės išduotos atsijungimo nuo centralizuotų šilumos
tinklų sąlygos,
  lap.
(pateikiamas prašant leidimo atsijungti nuo centralizuoto
šildymo tinklų)
13. Leidimas naudoti vandens telkinį,
  lap.
(pateikiamas statant hidrotechnikos statinį)
prašymą
pateikusio asmens pareigos  parašas
 vardas, pavardė
Prašymą priėmė
     
       Pareigos  parašas
 vardas, pavardė
______________
 
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          STR1.07.01:2002
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          2 priedas (privalomas)
leidimą
išdavusio viešojo administravimo subjekto pavadinimas
STATYBOS LEIDIMAS Nr.
 
Unikalus statinio Nr.
 
       Vietovė data
Statytojas
 
       fizinio asmens vardas, pavardė, a. k.; juridinio asmens pavadinimas,
įmonės kodas;
       .
       adresas, telefono Nr.
Statybos darbų rūšis
 .
       s tatyba, rekonstrukcija, kapitalinis arba paprastas remontas, NKV tvarkymas
Statybos
objektas  
      &nbs p;     statinio ir priklausinių
tikslus pavadinimas ir paskirtis
      ________________________________________ _______________________.
Statinio techniniai rodikliai:
      1. bendrieji:
      bendras plotas
  m 2 ,
      naudingas (negyvenamųjų statinių – pagrindinis) plotas
  m 2 ,
      statybinis tūris
  m 3 ,
      aukštų skaičius (neskaičiuojant mansardos)
  vnt., mansarda yra/nėra;
      2. gyvenamojo namo:
      gyvenamasis plotas
  m 2 ,
      butų skaičius
  vnt.;
      3. negyvenamojo pastato:
      vietų skaičius __________vnt., arba talpa
 ,
      produkcijos kiekis per metus
 ;
      4. tiesinio (inžinerinių tinklų):
      bendras ilgis
  m,
      skersmuo
 ;
      5. pagrindinių konstrukcijų medžiaga (konstrukcinis sprendimas):
      pamatai
 
      sienos
 
      perdangos
 
      stogas
 .
Statybos adresas
 
Žemės sklypo kadastrinis Nr. _______________, įregistravimo data
 .
Projekto Nr. ____________________, parengimo metai
  .
Projektą parengė
 , jos atestato Nr. _____, galiojimo data ___________.
       įmonė
Projekto vadovas
 , atestato Nr. _________, galiojimo data ___________.
       v., pavardė
Projekto ekspertizės vadovas
 , atestato Nr. _____, galiojimo data ___________.
Projekto svarstymo Nuolatinėje statybos komisijoje protokolo Nr. ______ data
 .
Statybos rangovas
 .
      &nbs p;     įmonė, jos kodas, adresas, tel. Nr.
Statybos vadovas
 , atestato Nr. _______, galiojimo data __________.
       v., pavardė
Techninis prižiūrėtojas
 , atestato Nr. _______, galiojimo data __________.
      &nbs p;     v., pavardė
Projekto vykdymo priežiūros vadovas
 , atestato Nr. ___, galiojimo data ______.
       v., pavardė
      Statytojas privalo:
      1. Griežtai laikytis projekto (įskaitant nustatyta tvarka suderintus jo pakeitimus) ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų (leidžiamos nuokrypos nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir jų kompensavimo priemonės nurodytos šiame leidime).
      2. Apie Statytojo, rangovo, techninio prižiūrėtojo, projekto vykdymo priežiūros vadovo pakeitimus per 3 dienas informuoti leidimą išdavusią instituciją.
      3. Nevykdyti statybos darbų, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba sustabdžius jo galiojimą.
Leidimą išdavė:
       pareigos
 A. V . parašas ` vardas, pavardė
Leidimą gavau:
       vardas, pavardė  parašas
 data
______________
 
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          STR 1.07.01:2002
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          3 priedas (privalomas)
       statinio savininko (naudotojo)
– fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas,
       statinio savininko (naudotojo)
– fizinio asmens adresas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, tel. Nr.
       adresatas (kam teikiamas prašymas)
PRAŠYMAS
LEISTI NUGRIAUTI STATINĮ
       Vietovė data
Griautinas statinys
 
       statinio ir griautinų
priklausinių tikslus pavadinimas, unikalus numeris
       .
Statinio adresas
 .
Nuosavybė  .
       kieno, kokiu pagrindu, pažymos apie
įregistravimą Nekilnojamojo turto registre Nr. ir data
Žemės sklypo kadastrinis Nr. _______________, įregistravimo data
 .
Nustatoma griovimo pradžia
 .
      &nbs p;     metai, mėnuo
Nugriovimo projektą (technologijos aprašymą) parengė
 .
      &nbs p;     įmonė
       , atestato Nr. ___________, galiojimo laikas ___________________.
Projekto vadovas
 , atestato Nr. ________, galiojimo laikas ____________.
      &nbs p;     v., pavardė
Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
1. Žemės sklypo nuosavybės, nuomos ar kitos naudojimo teisės dokumentas,
  lap.
2. Žemės sklypo ir statinių bendraturčių sutikimai,
  lap.
(pateikiami, kai yra bendraturčių)
3. Sprendimas nugriauti statinį,
  lap.
(pateikia juridiniai asmenys)
4. Griovimo projektas (technologijos aprašymas),
  lap.
5. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pažyma apie statinį,
  lap.
(kai statinys registre neįregistruotas, pateikiamas kitas nuosavybę
patvirtinantis dokumentas)
6. Parko, draustinio, rezervato ar kitos saugomos teritorijos direkcijos pritarimas nugriauti
statinį,   lap.
(pateikiamas, kai griaunamas statinys yra saugomoje teritorijoje)
7. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos departamento vietinio padalinio pritarimas,  lap.
(pateikiamas, kai griautinas statinys yra nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje)
prašymą
pateikusio asmens pareigos  parašas vardas, pavardė
Prašymą priėmė
     
       pareigos
 parašas  vardas, pavardė
______________
 
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          STR 1.07.01:2002
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;          4 priedas (privalomas)
leidimą
išdavęs viešojo administravimo subjektas
LEIDIMAS NUGRIAUTI STATINĮ
Nr.  
      &nbs p;     (leidimo Nr.)
Statinio unikalus Nr.
 
       Vietovė  data
Statinio savininkas (naudotojas)
 
       fizinio asmens v., pavardė, a. k.; juridinio
asmens pavadinimas,
       .
       įmonės kodas, adresas, telefono Nr.
Leidžiamas nugriauti statinys
 
       statinio ir leidžiamų
nugriauti jo priklausinių pavadinimas ir
       .
       pagrindiniai techniniai rodikliai
Statinio adresas  .
Žemės sklypo kadastrinis Nr. ______________, registravimo data
 .
Griovimo darbus atlieka
 
       rangovo
įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo
       .
       data, buveinės adresas, tel. Nr.; arba
ūkio būdu
Griovimo darbų vadovas
 ,
      &nbs p;     vardas, pavardė
kvalifikacijos atestato Nr. ______________, galiojimo data
 .
Griovimo darbų projektą parengė
 .
       įmonė, parengimo metai, mėnuo
Projekto vadovas  , kvalifikacijos atestato Nr. ____, galiojimo laikas _________.
       v., pavardė
Projekto svarstymo Nuolatinėje statybos komisijoje protokolo Nr. _____ data
 .
Techninis prižiūrėtojas
 , kvalifikacijos atestato Nr. ___, galiojimo data ________.
       v., pavardė
       Savininkas (naudotojas) privalo:
      1. Griovimo darbus vykdyti laikydamasis projekto (griovimo darbų technologijos), užtikrinti
      žmonių saugą.
      2. Pašalinti nugriauto statinio konstrukcijas, medžiagas bei atliekas, išlyginti žemės paviršių.
      3. Apie projekto, rangovo, darbų vadovo ar techninio prižiūrėtojo pakeitimus nedelsdamas informuoti leidimą išdavusią instituciją.
      Leidimas galioja 3 metus iki
 .
      &nbs p;     data
       pareigos  parašas
 vardas, pavardė
Leidimą gavau      
       parašas
 vardas, pavardė  data
______________
 
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;         
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;       STR 1.07.01:2002
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;       5 priedas (privalomas)
registracijos
žurnalą rašančio viešojo administravimo subjekto pavadinimas
STATYBOS LEIDIMŲ
REGISTRACIJOS ŽURNALAS  
      &nbs p;     identifikavimo
žymuo
(kairieji puslapiai)

Eil.
Statybos leidimo
Statybos sklypo
Statytojas (v.,
pavardė, a. k.;
juridinio asmens pavadinimas,
įmonės kodas)
ir jo buveinės
adresas
Statinio pavadinimas, paskirtis ir dydis (namo butų
skaičius, visuomenInio
Statinio adresas
mieste/kaime
Projektą parengė
(įmonė, jos
kvalifikacijos
atestatas,
projekto vadovas, jo kvalifikacijos
atestatas)
Nr.
Nr. ir statybos
rūšies
indeksas,
statinio
unikalus
Nr.
išdavimo
(pratęsimo)
data,
viešojo
administravimo
subjektas,
išdavęs
leidimą
galioja
iki
( data)
kadastrinis
Nr.
kadastro duomenų registracijos data
 
pastato vietų
skaičius, gamybinio pasta
to galingumas,
gaminamos produkcijos kiekis,
sandėlių
talpa,
priklausinių
gabaritai ir pan.)
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Nauji gyvenamieji namai (GN).
II. Rekonstruojami gyvenamieji namai, jų paskirties keitimas (GR).
III. Kapitaliai remontuojami gyvenamieji namai (GK).
IV. Nauji negyvenamieji statiniai (NS).
V. Rekonstruojami negyvenamieji statiniai, jų paskirties keitimas (NR).
VI. Kapitaliai remontuojami negyvenamieji statiniai (NK).


      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;    (dešinieji puslapiai)

Rangovas (įmonės pavadinimas,
Statybos priežiūros
vadovai
Statinio techniniai rodikliai
Statinio pripažinimo
Kadastro
duomenų
kodas, adresas,
tel. Nr., kvalifikacijos atestato Nr.,
galiojimo data),
statybos vadovas
(v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo
data)
techninės (v., pavardė, atestato Nr.,
galiojimo
data)
projekto
vykdymo
(autorinės)
(v., pavardė, atestato Nr.,
galiojimo
data)
sienų
medžiaga
(konstrukcinis
sprendimas)
aukštų
skaičius
(antžeminių,
rūsys, mansarda)
bendras
plotas, m 2
naudingas
(pagrindinis) plotas,
m 2
statybinis
tūris,
m 3
tinkamu naudoti
data, faktiška
statybos
kaina
bylos Nr.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PASTABOS: 1. 8 skiltyje statinio paskirtis nurodoma pagal statistinių ataskaitų reikalavimus (daugiabučiai, 1 buto,
2 butų namai, bendrabučiai; administraciniai, pramoniniai ir sandėliai, žemės ūkio, transporto ir
ryšių; prekybos statiniai, viešbučiai ir maitinimo įmonės; švietimo ir mokslo, gydymo, kultūros ir sporto,
kitos paskirties statiniai).
2. Jei išduodant leidimą rangos konkurso rezultatai, rangovas ir statybos vadovas dar nežinomi,
11 skiltis užpildoma paskelbus konkurso rezultatus.
3. 19 skiltis užpildoma pripažinus statinį tinkamu naudoti.

______________
 
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;      
STR 1.07.01:2002
      &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;       6 priedas (privalomas)
registracijos
žurnalą rašančio viešojo administravimo
subjekto pavadinimas
LEIDIMŲ
NUGRIAUTI STATINIUS REGISTRACIJOS ŽURNALAS
 
       identifikavimo
žymuo
(kairieji puslapiai)

Eil.
Leidimo nugriauti
Žemės sklypo
Statinio
Savininkas
Statinio paskirtis ir
Nr.
Nr., išdavimo
data,
viešojo
administravimo
subjektas, iš
davęs leidimą
galiojimo
data
kadastrinis
Nr.
registravimo
data
kadastrinių duomenų
bylos Nr.
(naudotojas),
jo adresas
tel. Nr.
dydis (butų, vietų
skaičius, galingumas,
talpa; priklausinių
pavadinimas ir dydis)
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      (dešinieji puslapiai)


Statinio techniniai rodikliai
Griovimo
Griovimo
Griovimo
Statinys
Išduota
pastatymo
metai
sienų medžiaga (konstrukcinis sprendimas)
aukštų skaičius (ar yra
rūsys, mansarda)
bendras
plotas,
m 2
projektą (technologijos aprašymą)
parengė
darbų rangovas (įmonė,
kvalifikacijos
atestato Nr.,
galiojimo
data)
darbų vadovas (v., pavardė, atestato
Nr., galiojimo
data)
nugriautas
(data)
pažyma statiniui išregistruoti
(Nr., data)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________


Nauja paieška

© Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.
Pas tabos ir pasiūlymai