Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Teisės aktas

Dokumento tekstas

Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų steigiamojo susirinkimo protokolo ir steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinių formų patvirtinimo

Įsakymas 554 2001 11 15 Valstybės žinios,2001, Nr. 98-3500
Valstybės žinios,2012, Nr. 76-3955
2001 11 15 Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2001 11 15 Suderino: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Įsigalioja nuo 2001 11 24
Nauja redakcija nuo 2012 07 01
Susiję dokumentai Originalus Word 97 dokumentas
Temos:


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 
Į S A K Y M A S 
dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo formos ir daugiabučio namo savininkų bendrijos pavyzdinių įstatų patvirtinimo 
2001 m. lapkričio 15 d. Nr. 554 
Vilnius 
    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr.1070 „Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr.77-2341; 2001, Nr.58-2086) 5.1 ir 5.2 punktais:
    1. T v i r t i n u pridedamus:
    1.1. Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo formą.
    1.2. Daugiabučio namo savininkų bendrijos pavyzdinius įstatus.
    2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje v a d o v a u t i s reikšminiais žodžiais: „būstas“, „nekilnojamasis turtas“, „valdymo sistema“. 
Aplinkos Ministras Arūnas Kundrotas 
    SUDERINTA
    Lietuvos Respublikos teisingumo ministras
                  Vytautas Markevičius
    2001 11 15
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2001 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 554 
DAUGIABUČIO NAMO ____________________
                                                                                                                  (adresas)
SAVININKŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS 
200 - - Nr.
__________________
(vietovės pavadinimas) 
    Daugiabučio namo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų skaičius (iš viso)_______.
    Daugiabučio namo patalpų savininkų skaičius_______.
    Dalyvauja: bendrijos steigimo iniciatorius (-iai) ______________________________________                                                                                                                 (vardas, pavardė, asmens kodas, paso duomenys,
___________________________ ________________________________________ ______________,
adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, jo įgaliotas asmuo)
patalpų savininkai _________________.
                                        (skaičius)
    Darbotvarkė:
    1. Balsavimo steigiamajame susirinkime tvarka ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai (jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip 20 patalpų savininkų).
    2. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
    3. Daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau - bendrija) steigimas.
    4. Bendrijos įstatų tvirtinimas.
    1. SVARSTYTA. Balsavimo steigiamajame susirinkime tvarka ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai (jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip 20 patalpų savininkų).
    NUTARTA:
    1. Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius renkami ir bendrijos įstatai tvirtinami atviru balsavimu, susirinkime dalyvaujančių namo patalpų savininkų paprasta balsų dauguma.
    2. Balsų skaičiavimo komisijos nariais išrinkti:_______________________________ _________
____________________________________ ________________________________________ ___.
      (vardas, pavardė)
    2. SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
    NUTARTA:
    1. Susirinkimo pirmininku išrinkti ________________________________________ _________
                                                                                                                  (vardas, pavardė)
(“už“________ balsų).
    2. Susirinkimo sekretoriumi išrinkti________________________________ _________________
                                                                                                                  (vardas, pavardė)
(“už“________ balsų).
    3. SVARSTYTA. Bendrijos steigimas.
    NUTARTA. Įsteigti daugiabučio namo ______________________________________sa vininkų
                                                                                                                  (adresas)
bendriją (“už“______balsų).
    4. SVARSTYTA. Bendrijos įstatų tvirtinimas.
    NUTARTA. Patvirtinti bendrijos įstatus (pridedami) (“už“_______balsų).
    PRIDEDAMA:
    1. Namo patalpų sąrašas, išduotas Nekilnojamojo turto kadastro ir registro įmonės,_____lapai (-ų).
    2. Steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašas (su dalyvių parašais, asmens kodais, paso duomenimis),____lapai (-ų).
    3. Balsų skaičiavimo komisijos protokolai (jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip 20 patalpų savininkų), __________ lapai (-ų).
    4. Bendrijos įstatai ,_________ lapai (-ų). 
    Susirinkimo pirmininkas   __________________   _____________________
                                                                                       (parašas)     (vardas, pavardė) 
    Susirinkimo sekretorius  __________________   _____________________
                                                                                       (parašas)     (vardas, pavardė)
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2001 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr.554 
DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS
PAVYZDINIAI ĮSTATAI 
I. BENDROJI DALIS 
    1. Daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau - bendrija)
___________________________ ________________________________________ ________________________________
(ben drijos pavadinimas)
yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.
    2. Bendrijos buveinė yra_____________________________________ _____________________.
                                                                                       (adresas)
    3. Bendrijos steigėjai yra daugiabučio namo, namo korpuso, sekcijos _____________________
____________________________________ ________________________________________ ____ patalpų savininkai.
                                                                                       (adresas)
    4. Bendrija yra privatusis, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Juridinio asmens statusą ji įgyja nuo bendrijos įregistravimo (perregistravimo) dienos teisės aktų nustatyta tvarka.
    5. Bendrijos veiklą reglamentuoja Civilinis kodeksas, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, kiti teisės aktai ir bendrijos įstatai. Bendrija negali būti įmonių steigėja ir verstis kita veikla, nesusijusia su daugiabučio namo valdymu, bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrijos teises ir pareigas nustato Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas.
    6. Bendrija veikia vadovaudamasi jos narių solidarumo, lygiateisiškumo ir tarpusavio pagalbos principais.
    7. Kita (nustato bendrijos narių susirinkimas)___________________________ _____________
_______________________ ________________________________________ ___________________
_________________ ________________________________________ ______________________. 
II. ĮSTOJIMO Į BENDRIJĄ IR IŠSTOJIMO IŠ JOS TVARKA 
    8. Daugiabučio namo patalpų savininkas, dalyvavęs bendrijos steigiamajame susirinkime, balsavęs už bendrijos įsteigimą ir pasirašęs steigiamojo susirinkimo patvirtintus bendrijos įstatus, tampa bendrijos nariu nuo jos įregistravimo dienos.
    9. Įsteigtos ir įregistruotos bendrijos nariu patalpų savininkas tampa pateikęs rašytinį prašymą bendrijos valdybos pirmininkui (bendrijos pirmininkui) ir šiam įregistravus jį bendrijos narių registravimo knygoje. Įstojimo data laikoma prašymo pateikimo diena.
    10. Bendrijos narių registravimo knygoje nurodomas patalpos savininko vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta (juridinių asmenų - pavadinimas ir buveinė), nuosavybės teisės į patalpas įgijimo pagrindas ir data bei patalpų plotas ir turto dalis bendrojoje nuosavybėje, taip pat įstojimo į bendriją bei išstojimo iš jos data.
    11. Daugiabučio namo patalpų savininkai, atsiskaitę su bendrija pagal savo prievoles, gali išstoti iš bendrijos pateikę rašytinį prašymą bendrijos valdybos pirmininkui (bendrijos pirmininkui) ir šiam įregistravus jį bendrijos narių registravimo knygoje. Išstojimo data laikoma prašymo pateikimo diena. 
III. BENDRIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
    12. Bendrijos nario teises ir pareigas patalpų savininkai įgyja nuo įstojimo į bendriją dienos.
    13. Patalpų savininkams - juridiniams asmenims bei valstybei ir savivaldybėms bendrijos veikloje atstovauja jų įgalioti asmenys. Patalpų bendraturčiams atstovauja vienas asmuo jų tarpusavio susitarimu. Bendrijos narys - fizinis asmuo gali raštu įgalioti vietoj savęs dalyvauti bendrijos veikloje kitą asmenį.
    14. Narystė bendrijoje pasibaigia nariui mirus, nariui netekus nuosavybės teisės į visas bendrijos name turėtas patalpas, nariui išstojus iš bendrijos bei likvidavus bendriją.
    15. Fizinis ar juridinis asmuo, pirkęs, paveldėjęs ar kitaip įsigijęs patalpas bendrijos valdomame name, per 10 darbo dienų nuo nuosavybės teisės įgijimo apie tai raštu praneša bendrijos valdybai (bendrijos pirmininkui).
    16. Bendrijos narys turi teisę:
    16.1. dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose, rinkti ir būti išrinktas į bendrijos valdybą (bendrijos pirmininku), revizijos komisiją (revizoriumi), teikti siūlymus bendrijos veiklos klausimais;
    16.2.reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrosios nuosavybės naudojimas bei priežiūra atitiktų visų bendrijos narių bendrąsias teises bei teisėtus interesus;
    16.3. imtis būtinų priemonių be kitų namo patalpų savininkų sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų patalpų savininkų atlyginti su tuo susijusias išlaidas, proporcingai jų daliai bendrojoje nuosavybėje;
    16.4. gauti informaciją apie bendrijos veiklą, jos finansinę būklę, turtą, pajamas ar išlaidas bei privalomuosius mokesčius;
    16.5. išstoti iš bendrijos;
    16.6. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises.
    17. Ne mažiau kaip 1/5 bendrijos narių turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar bendrija, bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) veikė tinkamai.
    18. Bendrijos narys privalo:
    18.1. laikytis bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos narių susirinkimo, bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) ir revizijos komisijos (revizoriaus) nutarimus;
    18.2. dalyvauti bendrijos veikloje;
    18.3. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės teise jam priklausančias patalpas;
    18.4. tausoti bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ir jo patalpų nuomininkai;
    18.5.atsiskaityti nustatytąja tvarka už teikiamas komunalines ir kitas paslaugas, apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar kitokiu tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, proporcingai jo daliai bendrojoje nuosavybėje;
    18.6. savavališkai, be bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) ar jos įgalioto asmens leidimo nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti namo bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų ir bendrojo naudojimo patalpų;
    18.7. parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas nuosavybės teise jam priklausančias patalpas, atsiskaityti su bendrija pagal savo prievoles ir informuoti bendrijos valdybą (bendrijos pirmininką) apie išstojimą iš bendrijos;
    18.8. atsakyti pagal savo prievoles;
    18.9.kita (nustato bendrijos narių susirinkimas)___________________________ ____________
________________________ ________________________________________ ________________.
    19. Bendrijos narys neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta bendrijos narių susirinkimo sprendimo - bendrijos narių balsų dauguma (balsų daugumos dydį nustato bendrijos steigiamasis susirinkimas). 
IV. BENDRIJOS TURTAS, LĖŠOS IR PAJAMŲ PASKIRSTYMAS 
    20. Bendrijos turtą sudaro bendrijos lėšomis pirktos ar kitaip teisėtai įgytos materialinės vertybės.
    21. Bendrijos nariai gali prisidėti ir nepiniginiais (turtiniais) įnašais, kurių įvertinimo tvarką nustato bendrijos narių susirinkimas.
    22. Bendrijos lėšas sudaro:
    22.1. bendrijos narių įmokos, skirtos bendrijos veiklai;
    22.2. pajamos, gautos disponuojant bendrijos turtu arba naudojant bendrojo naudojimo patalpas ir kitus objektus;
    22.3. valstybės, savivaldybės, fizinių ar juridinių asmenų dovanos (aukos).
    23. Pajamos, gautos disponuojant bendrijos turtu arba naudojant bendrojo naudojimo objektus, paskirstomos bendrijos nariams ir kitiems patalpų savininkams proporcingai jų daliai bendrojoje nuosavybėje bendrijos susirinkimo nustatytu būdu.
    24. Bendrijos finansiniai metai yra nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos imtinai.
    25. Bendrijos turtas ir lėšos valdomos, naudojamos ir jomis disponuojama šia tvarka:
    25.1. bendrijos turtą valdo ir naudoja bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka;
    25.2. bendrijos lėšos naudojamos vadovaujantis metine pajamų ir išlaidų sąmata, kurią tvirtina bendrijos narių susirinkimas;
    25.3. bendrijos lėšas naudoja ir jos sąskaitas bankuose tvarko bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) bei buhalteris;
    25.4. bendrijos narių susirinkimas gali nustatyti ir kitas bendrijos turto ir lėšų naudojimo sąlygas bei tvarką. 
V. BENDRIJOS VALDYMO ORGANAI 
    26. Bendrijos valdymo organai yra bendrijos narių susirinkimas ir bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas).
    27. Bendrijos narių susirinkimo teises, jo šaukimo tvarką, bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) įgaliojimus ir atsakomybę nustato Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas. 
VI. BENDRIJOS NARIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS BALSUOJANT RAŠTU 
    28. Bendrijos narių sprendimai gali būti priimti balsuojant raštu. Balsavimą raštu organizuoja bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) bendrijos susirinkimo pavedimu arba savo sprendimu, arba kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių.
    29. Balsavimas raštu vykdomas vadovaujantis šia tvarka:
    29.1. parengiamas balsavimo biuletenis, kuriame nurodomi svarstomi klausimai, siūlomi sprendimo variantai, balsavimo žyma „Pritariu“, „Nepritariu“ ir įrašoma nuoroda, kam ir kada šis biuletenis turi būti grąžintas;
    29.2. balsavimo biuletenis įteikiamas kiekvienam bendrijos nariui asmeniškai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Be to, apie vykdomą balsavimą raštu ir svarstomus klausimus viešai skelbiama namo skelbimų lentoje. Jeigu patalpos priklauso keliems bendraturčiams, balsavimo biuletenis įteikiamas vienam iš jų;
    29.3. bendrijos narys (bendraturtis), gavęs balsavimo biuletenį, turi per 2 savaites nuo šio biuletenio įteikimo dienos apsispręsti dėl balsavimo ir atitinkamai pažymėti biuletenyje - pritaria ar nepritaria siūlomam nutarimo variantui (variantams). Užpildytas biuletenis pasirašomas, nurodant pasirašiusiojo asmens kodą. Jeigu patalpa priklauso keliems bendraturčiams, biuletenį pasirašo vienas iš bendraturčių jų susitarimu. Nesutarimo atveju biuletenis laikomas negaliojančiu. Negaliojančiais taip pat laikomi neužpildyti ir (ar) patalpų savininko nepasirašyti balsavimo biuleteniai;
    29.4. užpildytą balsavimo biuletenį bendrijos narys turi grąžinti bendrijos valdybai (bendrijos pirmininkui) ar jo įgaliotam asmeniui arba išsiųsti paštu, arba įmesti į specialiai tam skirtą balsadėžę;
    29.5. balsavimo biuletenius skaičiuoja bendrijos narių susirinkimo specialiai tam sudaryta balsų skaičiavimo komisija. Balsavimo raštu rezultatai įforminami balsų skaičiavimo komisijos protokolu, kurį pasirašo balsų skaičiavimo komisijos nariai ir tvirtina bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas). Balsų skaičiavimo komisijos pasirašytas protokolas viešai skelbiamas namo skelbimų lentoje;
    29.6. balsavimo raštu priimti sprendimai yra teisėti, kai jiems pritaria daugiau kaip 1/2 visų bendrijos narių;
    29.7. balsavimo biuleteniai susegami į bylą ir saugomi ne trumpiau kaip 3 metus;
    29.8.balsavimas raštu laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino bendrijos valdybai (bendrijos pirmininkui) ar jo įgaliotam asmeniui grąžintų - atsiųstų paštu ar įmestų į specialiai tam skirtą balsadėžę - ir pripažintų galiojančiais biuletenių skaičius yra mažesnis už 1/2 bendrijos narių skaičiaus plius vienas. Pakartotinis balsavimas raštu gali būti vykdomas ne anksčiau kaip po 2 savaičių, pasibaigus vykdyto balsavimo raštu terminui. 
VII. TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ ĮMOKŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA 
    30. Tikslinės, kaupiamosios ir kitos įmokos, susijusios su bendrijos veikla, nustatomos vadovaujantis bendrijos metine pajamų ir išlaidų sąmata bei ilgalaikiu bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo planu, kurį tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Metinė pajamų ir išlaidų sąmata bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) sprendimu gali būti patikslinta įvertinus sutartis su namo priežiūros ar remonto paslaugų teikėjais.
    31. Įmokų dydis nustatomas proporcingai patalpų savininkų daliai bendrojoje nuosavybėje.
    32. Įmokų dydžius apskaičiuoja bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba sutarties pagrindu namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo paslaugas teikianti įmonė (jeigu bendrijos narių susirinkimo nutarimu tokia sutartis yra sudaryta).
    33. Įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų nuolatine technine priežiūra ir jos administravimu, įskaitant profilaktinį remontą, patalpų ir kiemo teritorijos valymą, želdinių priežiūrą, apskaičiuojamos pagal šių darbų aprašą ir atitinkamą kalkuliaciją, kurią sudaro bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) ir tvirtina bendrijos narių susirinkimas, arba rinkos vertę, kuri nustatoma bendrijos narių susirinkimo pavedimu, perkant šias paslaugas konkurso būdu.
    34. Įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų remontu ar rekonstrukcija, vykdoma pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, apskaičiuojamos pagal rinkos vertę, kuri nustatoma perkant šias paslaugas konkurso būdu .
    35. Įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimu ir lokalizavimu, apskaičiuojamos pagal faktinę jų kainą, apskaičiuotą pagal nustatytąja tvarka patvirtintus avarijų likvidavimo tarnybų tarifus.
    36. Kaupiamųjų įmokų dydžius, jų mokėjimo sąlygas ir tvarką nustato bendrijos narių susirinkimas. Tam atidaroma kaupiamoji sąskaita banke. 
VIII. NEPINIGINIŲ (TURTINIŲ) ĮNAŠŲ ĮVERTINIMO BEI BENDRIJOS NARIŲ
IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ DARBO SĄNAUDŲ ĮSKAITYMO Į ĮMOKAS TVARKA 
    37. Nepiniginiai (turtiniai) bendrijos narių įnašai įvertinami bei bendrijos narių ir jų šeimos narių darbo sąnaudos įskaitomos į įmokas bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka. 
IX. BENDRIJOS NARIŲ ĮGALIOTINIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ĮGALIOTINIŲ
SUSIRINKIMŲ ŠAUKIMO IR NUTARIMŲ PRIĖMIMO TVARKA
(šis įstatų skirsnis įrašomas tuo atveju, jeigu bendrijos narių susirinkimas numato rinkti įgaliotinius
ir perduoti dalį savo teisių bei pareigų įgaliotinių susirinkimui) 
    38. Daugiabučio namo laiptinei, sekcijai, korpusui ar aukštui atstovaujančių bendrijos narių (įgaliotinių) kvotas nustato ir įgaliotinius renka bendrijos narių susirinkimas. Įgaliotinių kandidatūras siūlo namo laiptinės, sekcijos, korpuso ar aukšto patalpų savininkai. Įgaliotiniai renkami ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui.
    39. Įgaliotiniu gali būti tik bendrijos narys.
    40. Įgaliotinių susirinkime įgaliotinis turi vieną balsą.
    41. Įgaliotinis, balsuodamas įgaliotinių susirinkime, vadovaujasi šių įstatų nustatytais bendrijos veiklos tikslais bei uždaviniais ir bendrijos narių interesais, susijusiais su namo bendrosios nuosavybės naudojimu ir priežiūra. Įgaliotinis bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka atsiskaito bendrijos nariams už savo veiklą.
    42. Įgaliotinis turi teisę:
    42.1. dalyvauti įgaliotinių susirinkimuose ir balsuoti jų darbotvarkių klausimais;
    42.2. teikti pasiūlymus dėl įgaliotinių susirinkimo darbotvarkės ir jo nutarimų;
    42.3. atsisakyti įgaliotinio pareigų, apie tai prieš tris mėnesius pranešęs bendrijos narių susirinkimui.
    43. Įgaliotinių susirinkimai šaukiami ir protokoluojami tokia pat tvarka kaip ir bendrijos narių susirinkimai. Įgaliotinių susirinkimus taip pat gali šaukti ne mažiau kaip 1/2 įgaliotinių.
    44. Įgaliotinių susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 įgaliotinių.
    45. Įgaliotinių susirinkimo nutarimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 įgaliotinių. 
X. BENDRIJOS VEIKLOS TYRIMAS IR KONTROLĖ 
    46. Bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) veiklą kontroliuoja revizijos komisija (revizorius). Jei nustatoma pažeidimų, medžiaga perduodama svarstyti bendrijos narių (įgaliotinių) susirinkimui. Komisijos narių skaičių nustato ir ne daugiau kaip 2 metams ją renka bendrijos narių susirinkimas. Revizijos komisijos nariais (revizoriumi) negali būti bendrijos valdybos nariai (bendrijos pirmininkas) ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais (bendrijos pirmininku) sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, broliai, seserys, taip pat sutuoktinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai).
    47. Pasibaigus ūkiniams metams, revizijos komisija (revizorius) atlieka nuodugnų veiklos patikrinimą, vertina ir teikia išvadas bendrijos narių susirinkimui apie bendrijos ūkinę bei finansinę veiklą. Bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) privalo pateikti revizijos komisijai (revizoriui) paaiškinimus ir reikalingus dokumentus.
    48. Revizijos komisija (revizorius) privalo atlikti neeilinį ūkinės bei finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių, ir revizijos ataskaitą pateikti bendrijos narių susirinkimui.
    49. Ne mažiau kaip 1/5 bendrijos narių turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kad šie ištirtų, ar bendrija, bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) veikė tinkamai. Pareiškimo teismui padavimą, ekspertų paskyrimą, jų darbo apmokėjimą ir teismo taikomas priemones dėl netinkamų bendrijos ar bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) veiksmų nustato Civilinis kodeksas. 
XI. BENDRIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 
    50. Bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarką nustato Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas bei Civilinis kodeksas.
______________

Nauja paieška

© Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.
Pas tabos ir pasiūlymai